The family in the kaleidoscope of contemporary changes
 
 
More details
Hide details
1
Department of Education Research, Jan Kochanowski University in Kielce [Zakład Badań nad Edukacją, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach], Krakowska 11, 25-029 Kielce, Poland
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-11-29
 
 
Acceptance date: 2021-11-29
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Joanna Smyła   

Zakład Badań nad Edukacją, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):15-27
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article is about the changes in the contemporary family related to the emergence of the postmodern era. The introduction includes the need for an interdisciplinary approach to family research. Then the transformations of the contemporary world and the family are described, especially new ways of defi ning and functioning, as well as changing the structure and patterns of family life. Materials and methods. Text analysis. Results. The currently observed changing family trends generate the need for a multidimensional, as well as a multifaceted, research approach towards it; thus, the cooperation of various scientifi c disciplines, to make multi-faceted analyses covering the functioning of the modern family, becomes essential.
 
REFERENCES (45)
1.
Adamski, F. (2002). Rodzina: Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Baker, M. (2001). Families: Labour and Love [Rodziny: Praca i miłość]. Crows Nest, NSW: Allen & Unwin.
 
3.
Bauman, Z. (1994). Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.
 
4.
Beck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka: W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
5.
Beck, U., Giddens, A., Lash, S. (1994). Reflexive modernization: Politics, tradition and aesthetics in the modern social order [Modernizacja refleksyjna: Polityka, tradycja i estetyka w nowoczesnym ładzie społecznym]. Stanford, Calif.: Stanford University Press.
 
6.
Brągiel, J. (2018). Postmodernistyczne przemiany w rodzinie. Roczniki Pedagogiczne, 10(4), 9-22. DOI: 10.18290/rped.2018.10.4-2.
 
7.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019a). Alternatywne modele życia rodzinnego w ocenie społecznej. Komunikat z badań nr 42. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
8.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019b). Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego. Komunikat z badań nr 46. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
9.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019c). Rozwody w osobistych doświadczeniach Polaków. Komunikat z badań nr 15. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
10.
Centrum Badania Opinii Społecznej (2019d). Stosunek Polaków do rozwodów. Komunikat z badań nr 7. Warszawa: Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej.
 
11.
Dakowicz, A. (2014). Powodzenie małżeństwa: Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego. Białystok: Trans Humana.
 
12.
Elkind, D. (1992). The Post-modern Family: A New Imbalance [Rodzina postmodernistyczna: Nowa nierównowaga]. New York: Knopf.
 
13.
Forma, P. (2011). Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne: Diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego) = Multi-child family in the context of educational environment: Diagnosis and support (in the Świętokrzyskie province). Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
14.
Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość: „ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Giddens, A. (2004). Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
16.
Giza-Poleszczuk, A. (2005). Rodzina a system społeczny: Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 
17.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Rocznik Demograficzny 2019. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.
 
18.
Kawula, S., Brągiel, J., Janke, A.W. (2009). Pedagogika rodziny: Obszary i panorama problematyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
19.
Kromolicka, B. (1998). Rodziny zrekonstruowane: Dziecięca percepcja postaw rodzicielskich a ich sytuacja szkolna. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
20.
Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian: Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
21.
Kwak, A. (2014). Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
22.
Lipowicz, M. (2017). Ponowoczesność jako rzeczywistość społeczna – albo: próba obrony koncepcji końca nowoczesności jako okresu powstania nowych form socjalizacji. Studia Philosophica Wratislaviensia, 12(2), 27-45.
 
23.
Lis-Kujawski, A. (2008). Postmodernizm w podróży do granic rodziny. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności: Kształty rodziny współczesnej (ss. 17-35). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
24.
Markowska-Manista, U., Zakrzewska-Olędzka, D. (2020). Rodziny z dziećmi w nowej sytuacji epidemii koronawirusa: Raport z badania online. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. Pobrane 23.01.2024 z: https://www.odn.slupsk.pl/file....
 
25.
Melosik, Z. (1995). Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji. Toruń - Poznań: Edytor.
 
26.
Melosik, Z., Szkudlarek, T. (2010). Kultura, tożsamość i edukacja: Migotanie znaczeń. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
27.
Muszyński, W. (2008). Małżeństwo i rodzina: Redefinicje i reinterpretacje. W: W. Muszyński, E. Sikora (red.), Miłość, wierność i uczciwość na rozstajach współczesności: Kształty rodziny współczesnej (ss. 7-13). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
28.
Nikitorowicz, J. (red.) (1997). Rodzina wobec wyzwań edukacji międzykulturowej. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana.
 
29.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2002). Doświadczenia rodzinne w narracjach: Interpretacje sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
30.
Olubiński, A. (2001). Konflikty rodzice-dzieci: Dramat czy szansa?. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
31.
Ostrouch-Kamińska, J. (2017). Przełom, przejścia, przesunięcia: Rodzina w procesie zmian = The turn, transitions, shifts: A family in the process of changes. Pedagogika Społeczna 2(64), 83-93.
 
32.
Plopa, M. (2004). Psychologia rodziny: teoria i badania. Elbląg - Kraków: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Impuls.
 
33.
Podgórski, R. (2008). Socjologia: Mikrostruktury: Podręcznik akademicki. Bydgoszcz - Olsztyn: Oficyna Wydawnicza Branta.
 
34.
Prusik, A. (2010). Zmiana modelu rodziny czy jej atrofia?: W świetle badań poglądów młodzieży. W: J. Piekarski, T. Pilch, W. Theiss, D. Urbaniak-Zając (red.), Edukacja społeczna wobec problemów współczesnego człowieka i społeczeństwa (ss. 443-452). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
35.
Rostowska, T. (red.) (2009). Psychologia rodziny: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań. Warszawa: Difin.
 
36.
Schier, K. (2014). Dorosłe dzieci: Psychologiczna problematyka odwrócenia ról w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
37.
Slany, K. (2002). Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: „Nomos”.
 
38.
Smolińska-Theiss, B. (2014). Dzieciństwo jako status społeczny: edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
39.
Smyła, J. (2016). Między pragnieniem a koniecznością: Funkcjonowanie młodych kobiet w rodzinie i pracy. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.
 
40.
Smyła, J. (2019). How contemporary women and men combine family and work [Jak współczesne kobiety i mężczyźni łączą rodzinę z pracą]. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis: Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 9, 80-88.
 
41.
Szlendak, T. (2010). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
42.
Szymański, M.J. (2002). Kryzys i zmiana: Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
43.
Turos, L. (2004). Wychowanie i kulturotwórcze funkcje rodziny. Warszawa: Wszechnica Polska - Szkoła Wyższa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.
 
44.
Tyszka, Z. (1998). Socjologia rodziny a pedagogika rodziny: Przedmiot badań – możliwości współdziałania badawczego. Roczniki Socjologii Rodziny, 10, 77-90.
 
45.
Tyszka, Z. (2003). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top