Family as a space for the intellectual education of a child of early school age – Research reports
 
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Technology and Humanities in Bielsko-Biala [Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej], Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biala, Poland
 
 
Submission date: 2022-02-02
 
 
Final revision date: 2022-03-04
 
 
Acceptance date: 2022-03-04
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Ewa Kochanowska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Humanistyczno-Społeczny, Akademia Techniczno- Humanistyczna w Bielsku-Białej, Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):197-209
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. A family, despite numerous changes taking place in it and around it, is an important space in which the process of the intellectual upbringing of a child takes place. The way in which parents understand the essence of intellectual education and its role in this process determines its effectiveness in the context of challenges faced by every human being in the contemporary multidimensional and dynamic space of life. Aim. The aim of the article is to show, based on the conducted qualitative research, various ways of conceptualizing the concept of intellectual education by parents of children of early school age, and to present the actions declared by parents oriented towards their children in the field of intellectual education. Materials and methods. The article presents the results of the qualitative research embedded in the interpretative paradigm, carried out using the individual open interview method. Parents of early school-age children were subject to the research. Results. Based on the analysis of the research material, several categories of answers were distinguished, which, due to the scope and content, can be systematized in a continuum: from the transmission of knowledge and values by parents to introducing children to lifelong education, creating opportunities for cognitive activities, nurturing and strengthening the natural curiosity of children, encouraging them to present their own beliefs and to inspire them to dialogue. Conclusion. In the light of the research results obtained, it seems justified to evoke the parents’ interest in the issue of intellectual education of children by early education teachers by including it in the programs of broadly understood pedagogy.
 
REFERENCES (31)
1.
Babbie, E. (2008). Podstawy badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Bakiera, L. (2003). Rodzicielstwo a rozwój dorosłych w wieku średnim. W: B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina a rozwój człowieka dorosłego (ss. 47-62). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
3.
Christopher, C.J. (2004). Nauczyciel – rodzic: Skuteczne porozumiewanie się. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
4.
Corsaro, W.A. (2015). The sociology of childhood [Socjologia dzieciństwa]. Los Angeles: Sage.
 
5.
de Tchorzewski, A.M. (2018). Wstęp do teorii wychowania. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum.
 
6.
Dryll, E. (2013). Wrastanie w kulturę: Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.
 
7.
Elżanowska, H. (2012). Międzypokoleniowa transmisja wartości w rodzinie. Studia z Psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 18, 97-114.
 
8.
Gołaszewska, M. (1990). Istota i istnienie wartości: Studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
9.
Hammersley, M., Atkinson, P. (2000). Metody badań terenowych. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
10.
Jabłoński, S., Wojciechowska, J. (2013). Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela a nowa funkcja edukacji. Studia Edukacyjne, 27, 43-63.
 
11.
Jedliński, R. (1998). Świat wartości uczniów kończących szkołę podstawową. W: Z. Uryga (red.), Podmiotowy wymiar szkolnej polonistyki: Materiały z konferencji "Antropocentryczno-kulturowy nurt w kształceniu polonistycznym" (Kraków, 23-24 października 1995) (ss. 172–186). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 
12.
Jurgiel, A. (2009). O możliwościach poznawczych fenomenografii. Pedagogika Kultury, 5, 97-104.
 
13.
Kielar-Turska, M. (2000). Rozwój człowieka w pełnym cyklu życia. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki: T. 1: Podstawy psychologii (ss. 285-332). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
14.
Malinowska, J. (2016). Rodzina i szkoła jako przestrzenie budowania kapitału społecznego. Wychowanie w Rodzinie, 13(1), 279-292. DOI: 10.23734/wwr20161.279.292.
 
15.
Męczkowska, A. (2002). Od świadomości nauczyciela do konstrukcji świata społecznego: Nauczycielskie koncepcje wymagań dydaktycznych a problem rekonstrukcyjnej kompetencji ucznia. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
16.
Milerski, B., Śliwerski, B. (2000). Pedagogika: [Leksykon PWN]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
17.
Muszyński, H. (1977). Zarys teorii wychowania. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
18.
Myszkowska-Litwa, M. (2007). Wychowanie intelektualne w teorii dydaktycznej i praktyce edukacyjnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
19.
Nelson, K. (2010). Young minds in social worlds: Experience, meaning, and memory [Młode umysły w światach społecznych: doświadczenie, znaczenie i pamięć]. Cambridge: Harvard University Press.
 
20.
Neuman, W.L. (1994). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches [Metody badań społecznych: podejście jakościowe i ilościowe]. Boston: Allyn and Bacon.
 
21.
Okoń, W. (2007). Nowy słownik pedagogiczny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
22.
Ostrowska, K. (1999). Podstawowe funkcje rodziny. W: K. Ostrowska, M. Ryś (red.), Wychowanie do życia w rodzinie: Książka dla rodziców, nauczycieli i wychowawców (ss. 137-150). Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN.
 
23.
Pikul-Białecka, M. (2012). Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
24.
Rembierz, M. (2013). Oblicza samotności w edukacji: Samotność i odosobnienie wśród zasad wychowania intelektualnego i kształtowania samodzielności poznawczej. Horyzonty Wychowania, 12(23), 55-75.
 
25.
Silverman, D. (2008). Interpretacja danych jakościowych: Metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
26.
Skrzypniak, R. (2000). Wartości w procesie wychowania rodzinnego. Roczniki Socjologii Rodziny, 12(37), 31-47.
 
27.
Sozańska, E. (2014). Rodzina jako środowisko wychowania w wartościach. Łódzkie Studia Teologiczne, 23(3), 39-51.
 
28.
Spinrad, T.L., Eisenberg, N., Gaertner, B., Popp, T., Smith, C.L., Kupfer, A., Greving, K., Liew, J., Hofer, C. (2007). Relations of Materna socialization and toddlers’ effortful control to children’s adjustment and social competence [Relacje socjalizacji matki i wymuszonej kontroli małych dzieci z przystosowaniem i kompetencjami społecznymi dzieci]. Developmental Psychology, 43(5), 1170-1186. DOI: 10.1037/0012-1649.43.5.1170.
 
29.
Suchodolski, B. (1987). Wychowanie i strategia życia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
30.
Zdybel, D. (2019). Rodzina jako przestrzeń socjalizacji poznawczej dziecka – o procesie przyswajania kulturowych narzędzi myślenia. Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 14(1/51), 21-39. DOI: 10.35765/eetp.2019.1451.02.
 
31.
Zwiernik, J. (2015). Podejścia badawcze w poznawaniu wiedzy dziecka. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 18(1/69), 81-103.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top