Siblings and the socio-emotional competences of school children in the time of the COVID-19 pandemic
 
More details
Hide details
1
Institute of Psychology, Pedagogical University of Krakow [Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie], Podchorążych 2, 30-084 Krakow, Poland
 
 
Submission date: 2021-12-15
 
 
Final revision date: 2022-03-25
 
 
Acceptance date: 2022-03-25
 
 
Publication date: 2022-07-25
 
 
Corresponding author
Agnieszka Lasota   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Natalia Maja Józefacka   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Małgorzata Płoszaj   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;27(2):211-230
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The aim of the studies made was to check whether, in the situation of deprivation of social relations caused by forced isolation as a result of a pandemic, for children during their early school period, having siblings may constitute a protective factor in the context of the development of socio-emotional relations. Method. The respondents were parents of children starting school education (6–8 years). To answer, two studies were conducted. The first (involving 104 parents) focused on the differences in the level of behavioural manifestations of executive functions and social competencies among children without siblings and children with siblings. The second (involving 227 parents) concerned the differences in socio-emotional competencies (internalizing and externalizing behaviours) and pro-social behaviour of children. Results. The research confirmed that having siblings can be perceived both as a protective factor and a factor hindering the development of socio-emotional competencies of children starting school. It can protect against internalizing behaviours and favour externalizing behaviours. The research also highlighted gender differences. With regard to the girls, the number of siblings was important for the skills related to cognitive behaviour control, i.e., inhibition, and positive social adaptation. In boys, the greatest variation occurred in terms of pro-social behaviour.
 
REFERENCES (40)
1.
Arslan, A., Haapanen, L., Tarba, S. (2021). Prosocial skills development in children and social value creation during COVID-19 [Rozwój umiejętności prospołecznych u dzieci i tworzenie wartości społecznych podczas COVID-19]. Strategic Change, 30(2), 109-115. DOI: 10.1002/jsc.2394.
 
2.
Asmundson, G., Taylor, S. (2020). Coronaphobia: Fear of the 2019-nCoV outbreak [Koronafobia: Strach i epidemia 2019-nCoV]. Journal of Anxiety Disorders, 70, 102196. DOI: 10.1016/j.janxdis.2020.102196.
 
3.
Bierhoff, H.-W. (2002). Prosocial behaviour [Zachowania prospołeczne]. New York: Psychology Press.
 
4.
Blumberg, F.C., Deater-Deckard, K., Calvert, S.L., Flynn, R.M., Green, C.S., Arnold, D., Brooks, P.J. (2019). Digital games as a context for children’s cognitive development: Research recommendations and policy considerations [Gry cyfrowe jako kontekst rozwoju poznawczego dzieci: Zalecenia badawcze i względy polityczne]. Social Policy Report, 32(1), 1-33. DOI: 10.1002/sop2.3.
 
5.
Bobbitt-Zeher, D., Downey, D.B. (2013). Number of siblings and friendship nominations among adolescents [Liczba rodzeństwa i nominacje do przyjaźni wśród nastolatków]. Journal of Family Issues, 34(9), 1175-1193. DOI: 10.1177/0192513X12470370.
 
6.
Buist, K.L., Deković, M., Prinzie, P. (2013). Sibling relationship quality and psychopathology of children and adolescents: A meta-analysis [Jakość relacji rodzeństwa a psychopatologia dzieci i młodzieży: Metaanaliza]. Clinical Psychology Review, 33(1), 97-106. DOI: 10.1016/j.cpr.2012.10.007.
 
7.
Cassidy, T., Wright, E., Noon, E. (2014). Family structure and psychological health in young adults [Struktura rodziny i zdrowie psychiczne u młodych dorosłych]. Psychology, 5(10), 1165-1174. DOI: 10.4236/psych.2014.510129.
 
8.
Chen, X., Rubin, K.H., Li, D. (1997). Relation between academic achievement and social adjustment: Evidence from Chinese children [Związek pomiędzy osiągnięciami w nauce a przystosowaniem społecznym: Dowody pochodzące od chińskich dzieci]. Developmental Psychology, 33(3), 518-525. DOI: 10.1037/0012-1649.33.3.518.
 
9.
Clark, D.B., Tanner-Smith, E.E., Killingsworth, S.S. (2016). Digital games, design, and learning: A systematic review and meta-analysis [Gry cyfrowe, projektowanie i nauka: Systematyczny przegląd i metaanaliza]. Review of Educational Research, 86(1), 79-122. DOI: 10.3102/0034654315582065.
 
10.
Czub, M., Piotrowski, K. (2014). Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 
11.
Denham, S.A., Bassett, H.H., Wyatt, T. (2007). The socialization of emotional competence [Socjalizacja kompetencji emocjonalnych]. W: J.E. Grusec, P.D. Hastings (red.), Handbook of socialization: Theory and research (ss. 614-637). New York: The Guilford Press.
 
12.
Downey, D.B., Condron, D.J. (2004). Playing well with others in kindergarten: The benefits of siblings at home [Dobra zabawa z innymi w przedszkolu: Zalety rodzeństwa w domu]. Journal of Family Issues, 66(2), 333-350. DOI: 10.1111/j.1741-3737.2004.00024.x.
 
13.
Downey, D.B., Condron, D.J., Yucel, D. (2013). Number of siblings and social skills revisited among American fifth graders [Liczba rodzeństwa i umiejętności społeczne ponownie zbadane wśród amerykańskich piątoklasistów]. Journal of Family Issues, 36(2), 273-296. DOI: 10.1177/0192513X13507569.
 
14.
Dunn, J., McGuire, S. (1992). Sibling and peer relationships in childhood [Relacje z rodzeństwem i rówieśnikami w dzieciństwie]. Child Psychology and Psychiatry Allied Disciplines, 33(1), 67-105. DOI: 10.1111/j.1469-7610.1992.tb00859.x.
 
15.
Dvorsky, M.R., Breaux, R., Becker, S.P. (2021). Finding ordinary magic in extraordinary times: Child and adolescent resilience during the COVID-19 pandemic [Odnajdywanie zwykłej magii w niezwykłych czasach: Odporność psychiczna dzieci i młodzieży podczas pandemii COVID-19]. European Child and Adolescent Psychiatry, 30(11), 1829-1831. DOI: 10.1007/s00787-020-01583-8.
 
16.
Fox, L., Dunlap, G., Hemmeter, M.L., Joseph, G.E., Strain, P.S. (2003). The teaching pyramid: A model for supporting social competence and preventing challenging behavior in young children [Piramida nauczania: Model wspierania kompetencji społecznych i zapobiegania trudnym zachowaniom u małych dzieci]. Young Children, 58(4), 48-52.
 
17.
Lasota, A. (2019). Postawy rodzicielskie a rozwój społeczno-emocjonalny dzieci i młodzieży. W: B. Wrzyszcz, E. Chodźko, K. Maciąg (red.), XI Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Tygiel 2019 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”: Abstrakty (s. 175). Lublin: Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju Tygiel.
 
18.
Lasota, A. (2017). Responsywność opiekuna a poczucie autonomii dziecka we wczesnym dzieciństwie. Nauki o Wychowaniu: Studia Interdyscyplinarne, 5(2), 84-100. DOI: 10.18778/2450-4491.05.06.
 
19.
Lasota, A., Shatilova, A. (2021). Edukacja online a motywacja do nauki młodzieży i studentów w okresie pandemii COVID-19. W: A. Mikołajczak, R. Chęciński (red.), Wyzwania edukacyjne i psychologiczne okresu pandemii (ss. 47-85). Poznań: Uniwersytet Adama Mickiewicza.
 
20.
Limone, P., Toto, G.A. (2021). Psychological and emotional effects of digital technology on children in COVID-19 Pandemic [Psychologiczny i emocjonalny wpływ technologii cyfrowej na dzieci w pandemii COVID-19]. Brain Sciences, 11(9), 1126. DOI: 10.3390/brainsci11091126.
 
21.
Liu, J.J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., Lu, L. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19 [Rozważania nad zdrowiem psychicznym dzieci poddanych kwarantannie z powodu COVID-19]. The Lancet Child and Adolescent Health, 4(5), 347-349. DOI: 10.1016/S2352-4642(20)30096-1.
 
22.
Mazurek, A., Mosiołek, A. (2018). Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie społeczne w schizofrenii. Psychiatria, 15(3), 82–86.
 
23.
McGinnis, E., Goldstein, A.P. (1997). Skillstreaming the elementary school child: New strategies and perspectives for teaching prosocial skills [Rozwój umiejętności dziecka w szkole podstawowej: Nowe strategie i perspektywy nauczania umiejętności prospołecznych]. Champaign: Research Press.
 
24.
Merrell, K.W., Gimpel, G.A. (2014). Social skills of children and adolescents: Conceptualization, assessment, treatment [Umiejętności społeczne dzieci i młodzieży: Konceptualizacja, ocena, leczenie]. London: Psychology Press.
 
25.
Nelson, B.W., Pettitt, A., Flannery, J.E., Allen, N.B. (2020). Rapid assessment of psychological and epidemiological correlates of COVID-19 concern, financial strain, and health-related behavior change in a large online sample [Szybka ocena psychologicznych i epidemiologicznych korelatów zagrożenia COVID-19, obciążenia finansowego i zmiany zachowań związanych ze zdrowiem w dużej próbie internetowej]. PLoS ONE, 15(11), e0241990. DOI: 10.1371/journal.pone.0241990.
 
26.
Orgilés, M., Morales, A., Delvecchio, E., Mazzeschi, C., Espada, J.P. (2020). Immediate psychological effects of the COVID-19 quarantine in youth from Italy and Spain [Natychmiastowe psychologiczne skutki kwarantanny COVID-19 u młodzieży z Włoch i H iszpanii]. Frontiers in Psychology, 6(11). DOI: 10.3389/fpsyg.2020.579038.
 
27.
Padilla-Walker, L.M., Harper, J.M., Jensen, A.C. (2010). Self-regulation as a mediator between sibling relationship quality and early adolescents’ positive and negative outcomes [Samoregulacja jako mediator między jakością relacji rodzeństwa a pozytywnymi i negatywnymi wynikami wczesnych adolescentów]. Journal of Family Psychology, 24(4), 419-428. DOI: 10.1037/a0020387.
 
28.
Parsons, S., Karakosta, E., Boniface, M., Crowle, S. (2019). Prosocial games for inclusion: Interaction patterns and game outcomes for elementary-aged children [Prospołeczne gry integracyjne: Wzorce interakcji i wyniki gier dla dzieci w wieku edukacji podstawowej]. International Journal of Child-Computer Interaction, 22, 100142. DOI: 10.1016/j.ijcci.2019.100142.
 
29.
Pike, A., Coldwell, J., Dunn, J.F. (2005). Sibling relationships in early/middle childhood: Links with individual adjustment [Relacje z rodzeństwem we wczesnym/średnim dzieciństwie: Związki z indywidualnym przystosowaniem]. Journal of Family Psychology, 19 (4), 523-532. DOI: 10.1037/0893-3200.19.4.523.
 
30.
Suharni, S., Prastuti, E., Hitipeuw, I., Bahrodin, A. (2021). Children’s social competence learning strategies for building mental health during COVID-19 [Strategie uczenia się kompetencji społecznych dzieci w celu budowania zdrowia psychicznego podczas COVID-19]. KnE Social Sciences: International Conference of Psychology, 224-235. DOI: 10.18502/kss.v4i15.8209.
 
31.
Taylor, S., Landry, C.A., Paluszek, M.M., Fergus, T.A., McKay, D., Asmundson, G.J.G. (2020). Development and initial validation of the COVID Stress Scales [Opracowanie i wstępna walidacja Skal Stresu COVID]. Journal of Anxiety Disorders, 72, 102232. DOI: 10.1016/j.janxdis.2020.102232.
 
32.
Thorell, L.B., Nyberg, L. (2008). The childhood executive functioning inventory (CHEXI): A new rating instrument for parents and teachers [Inwentarz funkcjonowania wykonawczego w dzieciństwie (CHEXI): Nowy instrument oceny dla rodziców i nauczycieli]. Developmental Neuropsychology, 33, 536-552. DOI: 10.1080/87565640802101516.
 
33.
Wang, G., Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, J., Jiang, F. (2020). Mitigate the effects of home confinement on children during the COVID-19 outbreak [Złagodzenie wpływu na dzieci zamknięcia w domu podczas epidemii COVID-19]. The Lancet, 395(10228), 945-947. DOI: 10.1016/S0140-6736(20)30547-X.
 
34.
Wang, J., Wang, Y., Lin, H., Chen, X., Wang, H., Liang, H., Guo, X., Fu, C. (2021). Mental health problems among school-aged children after school reopening: A cross-sectional study during the COVID-19 post-pandemic in East China [Problemy ze zdrowiem psychicznym wśród dzieci w wieku szkolnym po ponownym otwarciu szkoły: Badanie przekrojowe podczas pandemii COVID-19 we wschodnich Chinach]. Frontiers in Psychology, 12, 773134. DOI: 10.3389/fpsyg.2021.773134.
 
35.
Whiteman, S.D., McHale, S.M., Soli, A. (2011). Theoretical perspectives on sibling relationships [Teoretyczne perspektywy relacji rodzeństwa]. Journal of Family Theory and Review, 3(2), 124-139. DOI: 10.1111/j.1756-2589.2011.00087.x.
 
36.
Wojtczuk, A. (2020). Pandemia koronawirusa – zmiana w świecie: Zagrożenia dla zdrowia psychicznego i szanse rozwojowe. Student Niepełnosprawny, 20(13), 101-113. DOI: 10.34739/sn.2020.20.10.
 
37.
Yuan, A.S.V. (2009). Sibling relationships and adolescents’ mental health: The interrelationship of structure and quality [Relacje z rodzeństwem i zdrowie psychiczne nastolatków: Wzajemne powiązanie struktury i jakości]. Journal of Family Issues, 30(9), 1221-1244. DOI: 10.1177/0192513X09334906.
 
38.
Yucel, D. (2014). Number of siblings and personality: Evidence among eight graders from the early childhood longitudinal study-kindergarten cohort (ECLS-K) [Liczba rodzeństwa i osobowość: Dowody wśród ośmiu klas z podłużnego badania wczesnego dzieciństwa – kohorta przedszkolna (ECLS-K)]. The Social Science Journal, 51(1), 100-112. DOI: 10.1016/j.soscij.2013.07.008.
 
39.
Yucel, D., Yuan, A.V. (2015). Do siblings matter?: The effect of siblings on socio-emotional development and educational aspirations among early adolescents [Czy rodzeństwo ma znaczenie?: Wpływ rodzeństwa na rozwój społeczno-emocjonalny i aspiracje edukacyjne wśród wczesnych adolescentów]. Child Indicators Research, 8(3), 671-697. DOI: 10.1007/s12187-014-9268-0.
 
40.
Zhang, F., Shang, Z., Ma, H., Jia, Y., Sun, L., Guo, X., Liu, W., Sun, Z., Zhou, Y., Wang, Y., Liu, N., Liu, W. (2020). High risk of infection caused Posttraumatic Stress symptoms in individuals with poor sleep quality: A study on influence of Coronavirus disease (COVID-19) in China [Wysokie ryzyko infekcji przyczyną objawów stresu pourazowego u osób ze słabą jakością snu: Badanie wpływu choroby koronawirusowej (COVID-19) w Chinach]. Psychiatry and Clinical Psychology. DOI: 10.1101/2020.03.22.20034504.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top