Polish as a social language of a child from a migrant family. Report from the pilot research involving nursery school caregivers from Poznań
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
2
Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2023-02-02
 
 
Final revision date: 2023-05-28
 
 
Acceptance date: 2023-05-28
 
 
Publication date: 2023-11-10
 
 
Corresponding author
Kinga Kuszak   

Uniwersytet Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):79-95
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. In Poland, children in need of additional educational support include children of immigrants, refugees, returnees, children from bicultural families, and children from national and ethnic minorities. The most common problems faced by the youngest migrants include language barriers. Polish is a foreign language for children who communicate in another language at home. Purpose of research. There is a lack of research in the literature on communication with a small child in a language other than the home language. Existing research and studies refer to foreign language education for older children. The aim of the research is, therefore, to verify the perception of communication with a small child (who is surrounded by a language other than Polish at home) by people working in nurseries. The aim of the research is also to determine the ways of providing support in communication in a language other than the child’s home language. Methods. The authors chose the diagnostic survey method. The survey was carried out before the outbreak of the COVID-19 pandemic, using a survey questionnaire. 136 teachers employed in nurseries took part in it. All public nurseries from the Poznań area were represented. Results. As a result of the study, it was determined that difficulties in the process of communication with a child functioning in a home environment in a language other than Polish were indicated by people employed in nurseries. It was also found that caregivers communicate with children primarily in Polish, and the solutions they use are largely intuitive. Conclusions. The conclusions include, first of all, the fact that there are no systemic solutions to support the development of communication in children up to three years of age from other cultural areas. Carers, out of concern for the well-being of children, look for various solutions on their own, but they are often ad hoc and insufficient.
 
REFERENCES (34)
1.
Anacka, M., Okólski, M. (2018). Migracje: Pojęcie i metoda. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach (ss. 15-32). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
2.
Andrejuk, K., Fihel, A. (2018). Migracje w Polsce w okresie 1989–2004. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach (ss. 197-207). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
3.
Bruner, J. (1975). The ontogenesis the speech act [Ontogeneza aktu mowy]. Journal of Child Language, 2(1), 1-19. DOI: 10.1017/S0305000900000866.
 
4.
Danielewicz, W. T. (2003). Dziecko w rodzinie rozłączonej. W: J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym: Wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej (ss. 103-142). Białystok: Trans Humana.
 
5.
Danielewicz, W. T., Izdebska, J., Krzesińska-Żach, B. (2001). Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym. Białystok: Trans Humana.
 
6.
DeKeyser, R., Larson-Hall, J. (2005). What does the critical period really mean? [Co tak naprawdę oznacza okres krytyczny?]. W: J. F. Kroll, A. M. B. de Groot (red.), Handbook of bilingualism: Psycholinguistic approaches (ss. 88-108). Oxford: Oxford University Press.
 
7.
Eliot, L. (2008). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Media Rodzina.
 
8.
Fihel, A. (2018). Przyczyny migracji. W: M. Lesińska, M. Okólski (red.), 25 wykładów o migracjach (ss. 68-80). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
9.
Gleason, J. B., Ratner, N. B. (2005). Psycholingwistyka. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
10.
Herudzińska, M. (2018). Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole: Portret(y), wyzwania i problemy. Wychowanie w Rodzinie, 17(1), 187-209. DOI: 10.34616/wwr20181.187.209.
 
11.
Izdebska, J. (2004). Dziecko osamotnione w rodzinie: Kontekst pedagogiczny. Białystok: Trans Humana.
 
12.
Jusczyk, P. W. (1995). Language acquisition: Speech sounds and the begining of phonology [Nabywanie języka: Dźwięki mowy i początki fonologii]. W: J. L. Miller , P. D. Eimas (red.), Speech, language and communication (ss. 263-301). San Diego: Academic Press. DOI: 10.1016/B978-012497770-9/50010-8.
 
13.
Karpiński J. (2022). CEO: W polskich szkołach uczy się ponad 144 tys. dzieci z Ukrainy: Czarnek: „Jesteśmy gotowi przyjąć 400-500 tysięcy uchodźców”. Głos Nauczycielski, 07.12.2022. Pobrane 01.12.2023 z: https://glos.pl/ceo-w-polskich....
 
14.
Katchan, O. (2007). Wczesna dwujęzyczność – sprzymierzeniec czy nieprzyjaciel. W: I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności (ss. 155-172). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
15.
Kendall, P. C. (2004). Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
16.
Kupisiewicz, C. (2010). Szkice z dziejów dydaktyki: Od starożytności po czasy dzisiejsze. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
17.
Kurcz, I. (2007). Jakie problemy psychologiczne może rodzić dwujęzyczność?. W: I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności (ss. 9-39). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
18.
Lambert, W., Tucker, R. (1972). Bilingual education of children: The St. Lambert experiment. Rowley: Newbury House Publishers.
 
19.
Machul-Telus, B. (2014). Dziecko w roli migranta: Psychopedagogiczne skutki migracji. Sulejówek: ORE. Pobrane 01.12.2023 z: https://www.ore.edu.pl/wp-cont....
 
20.
Matyjas, B. (2008). Dzieciństwo w kryzysie: Etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
21.
McLaughlin, B. (2007). Różnice i podobieństwa między uczeniem się pierwszego i drugiego języka. W: I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności (ss. 143-153). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
22.
Migracje.gov.pl. Cudzoziemcy w Polsce. Pobrane 04.04.2021 z: https://udsc.gov.pl/cudzoziemc....
 
23.
Migracje.gov.pl. Statystyki. Pobrane 04.04.2021 z: https://migracje.gov.pl/statys....
 
24.
Milewski, S. (2011). Mowa dorosłych kierowana do niemowląt: Studium fonostatystyczno-fonotaktyczne. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia Universalis.
 
25.
Nowicka-Rusek, E. (2015). Dzieci w migracjach: Doświadczenia z badań w Polsce. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 41/2(156), 123-144.
 
26.
Schaffer, H. R. (2005). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
27.
Segiet, W. (2017). Konteksty komunikowania kreowane przez rodzinę (kilka uwag i problemów inspirowanych teorią Basila Bernsteina). W: M. Cywińska (red.), Rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych dziecka: Wybrane aspekty (ss. 33-45). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
28.
Snow, C.E. (2005). Dwujęzyczność i przyswajanie języka drugiego. W: J. B. Gleason, N. B. Ratner (red.), Psycholingwistyka (ss. 477-506). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
29.
Szlendak, T. (2011). Socjologia rodziny: Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Śliwerski, B. (2003). Edukacja. W: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (t. 1, ss. 905-906). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
31.
Ślusarczyk, M. (2014). Migracje rodziców, migracje dzieci – wyzwania dla instytucji opiekuńczych, pomocowych oraz edukacyjnych. Zeszyty Pracy Socjalnej, 19(3), 75-89. DOI: 10.4467/24496138PS.14.007.3723.
 
32.
Urząd do spraw Cudzoziemców (2023). Ochrona międzynarodowa w 2022 r. – ponad dwukrotny wzrost rozpatrzonych wniosków. 25.012023. Pobrane 01.12.2023 z: https://udsc.prowly.com/224477....
 
33.
Vasta, R., Haith, M. M., Miller, S. A. (2004). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
34.
Wodniecka-Chlipalska, Z. (2011). Dwujęzyczność: Właściwości dwujęzycznego umysłu i specyfika badań psychologicznych nad dwujęzycznością. W: I. Kurcz, H. Okuniewska (red.), Język jako przedmiot badań psychologicznych: psycholingwistyka ogólna i neurolingwistyka (ss. 253-284). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica".
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top