Electronic Media and the Development of Speech and Communication of the Child
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2023-03-28
 
 
Final revision date: 2023-07-05
 
 
Acceptance date: 2023-07-05
 
 
Publication date: 2023-11-10
 
 
Corresponding author
Karina Barecka   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):97-106
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. This article deals with the issue of the presence of electronic media in the development of speech and communication of a small child. The discussion pays special attention to the role of the social environment while modeling a child’s first digital experiences. Among other things, the article refers to the assumptions of Albert Bandura’s social learning theory. The article also describes tips and practical measures worth taking to stimulate the child’s cognitive development and, as a result, speech and communication development. The benefits and threats to the child’s cognitive development resulting from the presence of electronic media in this process were also analyzed. Aim. The aim of the article was a theoretical analysis of the child’s speech and communication development in the context of the media’s presence in this process. Methods. The authors carry out a theoretical review based on the literature on the subject. Conclusions. A critical look at the presence of media in family life makes it possible to identify both the threats and benefits resulting from this factor in the development of the child’s speech and communication. Therefore, the role of parents and guardians becomes important as models who will moderate and indicate the ways and forms of media use by the child, adapting them to the child’s current stage of development.
 
REFERENCES (29)
1.
Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Bednarska, N. (2020). Zamiast wprowadzenia – wychowanie dziecka w otoczeniu mediów. W: N. Bednarska (red.), Dziecko – media – rozwój: O konsekwencjach obecności mediów w życiu dziecka (ss. 9-16). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
3.
Cieszyńska, J., Korendo, M. (2020). Wczesna interwencja terapeutyczna: Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
4.
Dore, R. A., Logan, J., Lin, T. J., Purtell, K. M., Justice, L. M. (2020). Associations between children’s media use and language and literacy skills [Związki między korzystaniem przez dzieci z mediów a umiejętnościami językowymi oraz czytania i pisania]. Frontiers in Psychology, 11, 1734. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01734.
 
5.
Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 
6.
Esteve-Gibert, N., Prieto, P. (2014). Infants temporally coordinate gesture-speech combinations before they produce their first words [Niemowlęta koordynują czasowo kombinacje gestów i mowy zanim wyprodukują swoje pierwsze słowa]. Speech Communication, 57, 301-316. DOI: 10.1016/j.specom.2013.06.006.
 
7.
Huk, T. (2018). Wychowanie pokolenia ekranów dotykowych na przykładzie matczynego opisu aktywności dziecka dwuletniego. Chowanna, 1(50), 51-63.
 
8.
Iwanicka, A. (2020). Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
9.
Jędrzejko, M. (2013). Dzieci i nowe multimedia (szanse – wyzwania – zagrożenia). Warszawa: Studio Poligraficzne Edytorka: Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 
10.
Kaczmarek, L. (1977). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
11.
Kelly, B. F. (2001). The development of gesture, speech, and action as communicative strategies [Rozwój gestów, mowy i działania jako strategii komunikacyjnych]. Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 27(1), 371-380. DOI: 10.3765/bls.v27i1.1112.
 
12.
Klichowski, M., Przybyła, M. (2013). Cyborgizacja edukacji – próba konceptualizacji. Studia Edukacyjne, 24, 143-153.
 
13.
Korzeniowska, M. (2014). Ulubieni bohaterowie bajek animowanych dzieci w wieku przedszkolnym. Roczniki Pedagogiczne, 6(42)/2, 109-125.
 
14.
Kosicka, M. (2018). Zaburzenia mowy postaci z bajek i ich wpływ na rozwój mowy dzieci. Logopaedica Lodziensia, 2, 63-76. DOI: 10.18778/2544-7238.02.05.
 
15.
Kwiatkowska, E. (2014). Rola rodziny w przygotowaniu małego dziecka do życia społecznego. W: A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski (red.), Przyszłość edukacji społeczeństwa oczami badaczy społecznych (ss. 134-143). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
16.
Laskowska, M. (2012). Nowe media w służbie człowieka: Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów. Teologia Praktyczna, 13, 123-137. DOI: 10.14746/tp.2012.13.09.
 
17.
Mendelsohn, A. L., Berkule, S. B., Tomopoulos, S., Tamis-LeMonda, C. S., Huberman, H. S., Alvir, J., Dreyer, B. P. (2008). Infant television and video exposure associated with limited parent-child verbal interactions in low socioeconomic status households [Ekspozycja niemowląt na telewizję i wideo związana z ograniczonymi interakcjami werbalnymi rodzic-dziecko interakcjami werbalnymi w gospodarstwach domowych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym]. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 162(5), 411-417. DOI: 10.1001/archpedi.162.5.411.
 
18.
Pluta-Wojciechowska, D. (2014). Wspieranie rozwoju mowy dziecka w rodzinie. W: J. Skibska (red.), Wspieranie rozwoju małego dziecka (ss. 63-75). Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner.
 
19.
Pluta-Wojciechowska, D. (2019). Dyslalia obwodowa: Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.
 
20.
Porayski-Pomsta, J. (2011). Zagadnienia periodyzacji rozwoju mowy dziecka. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 20, 173-198.
 
21.
Rideout, V., Robb, M. (2020). The Common Sense census: Media use by kids age zero to eight [Spis powszechny Common Sense: Korzystanie z mediów przez dzieci w wieku od zera do ośmiu lat]. San Francisco: Common Sense Media.
 
22.
Strykowski, W. (1997). Media w edukacji: od nowych technik nauczania do pedagogiki i edukacji medialnej. W: W. Strykowski (red.), Media a edukacja (ss. 11-19). Poznań: "eMPI²2".
 
23.
Tang, L., Darlington, G., Ma, D. W., Haines, J. (2018). Mothers’ and fathers’ media parenting practices associated with young children’s screen-time: A cross-sectional study [Medialne praktyki rodzicielskie matek i ojców związane z czasem spędzanym przez małe dzieci przed ekranem: badanie przekrojowe]. BMC obesity, 5(1), 1-10. DOI:10.1186/s40608-018-0214-4.
 
24.
Tomopoulos, S., Dreyer, B. P., Berkule, S., Fierman, A. H., Brockmeyer, C., Mendelsohn, A. L. (2010). Infant media exposure and toddler development [Ekspozycja niemowląt na media i rozwój małych dzieci]. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 164(12), 1105-1111. DOI: 10.1001/archpediatrics.2010.235.
 
25.
Walter, N., Pyżalski, J., Iwanicka, A., Kąkolewicz, M., Michniuk, A., Barwicka, A. M., Sikorska, J. (2020). Media cyfrowe a edukacja dziecka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka: Podręcznik akademicki (ss. 216-243). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. DOI: 10.14746/amup.9788323236948.
 
26.
Wasilewska, M., Szafran, J. (2012). Rozwój mowy dzieci 3-5 letnich. Podstawy psychospołeczne: analiza przypadków. Wiadomości Psychiatryczne, 15(3), 129-135.
 
27.
Weir, K. (2014). The lasting impact of neglect [Trwałe skutki zaniedbania]. Monitor on Psychology, 45(6), 36.
 
28.
Wirth, A., Ehmig, S. C., Niklas, F. (2021). The role of the Home Literacy Environment for children’s linguistic and socioemotional competencies development in the early years [Rola domowego środowiska alfabetyzacji dla rozwoju kompetencji językowych i społeczno-emocjonalnych dzieci we wczesnym dzieciństwie]. Social Development, 31(2), 372-387. DOI: 10.1111/sode.12550.
 
29.
Wołosiuk, B. (2015). Rola rodziców w profilaktyce logopedyczne j= The role of parents in speech therapy prevention. Rozprawy Społeczne, 9(1), 5-11.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top