Media elektroniczne a rozwój mowy i komunikacji dziecka
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Data nadesłania: 28-03-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 05-07-2023
 
 
Data akceptacji: 05-07-2023
 
 
Data publikacji: 10-11-2023
 
 
Autor do korespondencji
Karina Barecka   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):97-106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wprowadzenie. Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie związku mediów elektronicznych na rozwój mowy i komunikacji u małego dziecka. W rozważaniach zwrócono szczególną uwagę na rolę środowiska społecznego podczas modelowania pierwszych cyfrowych doświadczeń dziecka. W artykule odwołano się m.in. do założeń teorii społecznego uczenia się Alberta Bandury. Opisano wskazówki i praktyczne działania, które mogą podejmować rodzice w zakresie stymulowania rozwoju poznawczego dziecka, a więc również rozwijania mowy i komunikacji. Przeanalizowano także korzyści i zagrożenia dla rozwoju poznawczego dziecka wynikające z obecności mediów elektronicznych w tym procesie. Cel. Celem artykułu jest teoretyczna analiza rozwoju mowy i komunikacji małego dziecka w kontekście obecności mediów elektronicznych w jego rozwoju. Materiały i metody. Autorki dokonują przeglądu teoretycznego na podstawie literatury przedmiotu. Wnioski. Krytyczne spojrzenie na obecność mediów w życiu rodziny umożliwia zidentyfikowanie zarówno zagrożeń, jak i korzyści dla rozwoju mowy i komunikacji dziecka wynikających z tego faktu. Istotna staje się zatem rola rodziców i opiekunów, którzy będą moderowali, a także wskazywali sposoby i formy korzystania przez dziecko z mediów, stosownie do aktualnego etapu jego rozwoju.
 
REFERENCJE (29)
1.
Bandura, A. (2007). Teoria społecznego uczenia się. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
Bednarska, N. (2020). Zamiast wprowadzenia – wychowanie dziecka w otoczeniu mediów. W: N. Bednarska (red.), Dziecko – media – rozwój: O konsekwencjach obecności mediów w życiu dziecka (ss. 9-16). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
3.
Cieszyńska, J., Korendo, M. (2020). Wczesna interwencja terapeutyczna: Stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
4.
Dore, R. A., Logan, J., Lin, T. J., Purtell, K. M., Justice, L. M. (2020). Associations between children’s media use and language and literacy skills [Związki między korzystaniem przez dzieci z mediów a umiejętnościami językowymi oraz czytania i pisania]. Frontiers in Psychology, 11, 1734. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.01734.
 
5.
Eliot, L. (2010). Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach życia. Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina.
 
6.
Esteve-Gibert, N., Prieto, P. (2014). Infants temporally coordinate gesture-speech combinations before they produce their first words [Niemowlęta koordynują czasowo kombinacje gestów i mowy zanim wyprodukują swoje pierwsze słowa]. Speech Communication, 57, 301-316. DOI: 10.1016/j.specom.2013.06.006.
 
7.
Huk, T. (2018). Wychowanie pokolenia ekranów dotykowych na przykładzie matczynego opisu aktywności dziecka dwuletniego. Chowanna, 1(50), 51-63.
 
8.
Iwanicka, A. (2020). Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
9.
Jędrzejko, M. (2013). Dzieci i nowe multimedia (szanse – wyzwania – zagrożenia). Warszawa: Studio Poligraficzne Edytorka: Mazowieckie Centrum Profilaktyki Uzależnień.
 
10.
Kaczmarek, L. (1977). Nasze dziecko uczy się mowy. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 
11.
Kelly, B. F. (2001). The development of gesture, speech, and action as communicative strategies [Rozwój gestów, mowy i działania jako strategii komunikacyjnych]. Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 27(1), 371-380. DOI: 10.3765/bls.v27i1.1112.
 
12.
Klichowski, M., Przybyła, M. (2013). Cyborgizacja edukacji – próba konceptualizacji. Studia Edukacyjne, 24, 143-153.
 
13.
Korzeniowska, M. (2014). Ulubieni bohaterowie bajek animowanych dzieci w wieku przedszkolnym. Roczniki Pedagogiczne, 6(42)/2, 109-125.
 
14.
Kosicka, M. (2018). Zaburzenia mowy postaci z bajek i ich wpływ na rozwój mowy dzieci. Logopaedica Lodziensia, 2, 63-76. DOI: 10.18778/2544-7238.02.05.
 
15.
Kwiatkowska, E. (2014). Rola rodziny w przygotowaniu małego dziecka do życia społecznego. W: A. Odrowąż-Coates, M. Kwiatkowski (red.), Przyszłość edukacji społeczeństwa oczami badaczy społecznych (ss. 134-143). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
16.
Laskowska, M. (2012). Nowe media w służbie człowieka: Zarys problematyki w kontekście etyki i aksjologii mediów. Teologia Praktyczna, 13, 123-137. DOI: 10.14746/tp.2012.13.09.
 
17.
Mendelsohn, A. L., Berkule, S. B., Tomopoulos, S., Tamis-LeMonda, C. S., Huberman, H. S., Alvir, J., Dreyer, B. P. (2008). Infant television and video exposure associated with limited parent-child verbal interactions in low socioeconomic status households [Ekspozycja niemowląt na telewizję i wideo związana z ograniczonymi interakcjami werbalnymi rodzic-dziecko interakcjami werbalnymi w gospodarstwach domowych o niskim statusie społeczno-ekonomicznym]. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 162(5), 411-417. DOI: 10.1001/archpedi.162.5.411.
 
18.
Pluta-Wojciechowska, D. (2014). Wspieranie rozwoju mowy dziecka w rodzinie. W: J. Skibska (red.), Wspieranie rozwoju małego dziecka (ss. 63-75). Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo Naukowe ATH, Wydawnictwo Libron - Filip Lohner.
 
19.
Pluta-Wojciechowska, D. (2019). Dyslalia obwodowa: Diagnoza i terapia logopedyczna wybranych form zaburzeń. Bytom: Wydawnictwo Ergo-Sum.
 
20.
Porayski-Pomsta, J. (2011). Zagadnienia periodyzacji rozwoju mowy dziecka. Studia Pedagogiczne. Problemy Społeczne, Edukacyjne i Artystyczne, 20, 173-198.
 
21.
Rideout, V., Robb, M. (2020). The Common Sense census: Media use by kids age zero to eight [Spis powszechny Common Sense: Korzystanie z mediów przez dzieci w wieku od zera do ośmiu lat]. San Francisco: Common Sense Media.
 
22.
Strykowski, W. (1997). Media w edukacji: od nowych technik nauczania do pedagogiki i edukacji medialnej. W: W. Strykowski (red.), Media a edukacja (ss. 11-19). Poznań: "eMPI²2".
 
23.
Tang, L., Darlington, G., Ma, D. W., Haines, J. (2018). Mothers’ and fathers’ media parenting practices associated with young children’s screen-time: A cross-sectional study [Medialne praktyki rodzicielskie matek i ojców związane z czasem spędzanym przez małe dzieci przed ekranem: badanie przekrojowe]. BMC obesity, 5(1), 1-10. DOI:10.1186/s40608-018-0214-4.
 
24.
Tomopoulos, S., Dreyer, B. P., Berkule, S., Fierman, A. H., Brockmeyer, C., Mendelsohn, A. L. (2010). Infant media exposure and toddler development [Ekspozycja niemowląt na media i rozwój małych dzieci]. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 164(12), 1105-1111. DOI: 10.1001/archpediatrics.2010.235.
 
25.
Walter, N., Pyżalski, J., Iwanicka, A., Kąkolewicz, M., Michniuk, A., Barwicka, A. M., Sikorska, J. (2020). Media cyfrowe a edukacja dziecka. W: H. Krauze-Sikorska, M. Klichowski (red.), Pedagogika dziecka: Podręcznik akademicki (ss. 216-243). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. DOI: 10.14746/amup.9788323236948.
 
26.
Wasilewska, M., Szafran, J. (2012). Rozwój mowy dzieci 3-5 letnich. Podstawy psychospołeczne: analiza przypadków. Wiadomości Psychiatryczne, 15(3), 129-135.
 
27.
Weir, K. (2014). The lasting impact of neglect [Trwałe skutki zaniedbania]. Monitor on Psychology, 45(6), 36.
 
28.
Wirth, A., Ehmig, S. C., Niklas, F. (2021). The role of the Home Literacy Environment for children’s linguistic and socioemotional competencies development in the early years [Rola domowego środowiska alfabetyzacji dla rozwoju kompetencji językowych i społeczno-emocjonalnych dzieci we wczesnym dzieciństwie]. Social Development, 31(2), 372-387. DOI: 10.1111/sode.12550.
 
29.
Wołosiuk, B. (2015). Rola rodziców w profilaktyce logopedyczne j= The role of parents in speech therapy prevention. Rozprawy Społeczne, 9(1), 5-11.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top