The consequences of shame and guilt experienced by parents of visually impaired children
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-31
 
 
Acceptance date: 2019-01-31
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Joanna Gładyszewska-Cylulko   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):241-255
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The first months of a blind or visually impaired child’s life are particularly important from the point of view of their comprehensive rehabilitation. Experience shows that there are certain psychological barriers that make it difficult for parents to work effectively with the child during that period. The aim: The article focuses on the feelings of guilt and shame that parents feel when they learn that their child cannot see. A closer look at these emotions makes it possible to identify similarities and significant differences. Method: The article was based on an analysis of the literature on the subject. Results: When a person feels shame, his attention is turned inward. At the same time, he experiences other unpleasant feelings, such as helplessness and hopelessness. The attention is focused in this case on one’s whole self, contrarily to the feeling of guilt in which case the attention focuses only on the behaviours that may reduce negative emotions and save him from total defeat. Conclusions: Detailed knowledge on the specific nature of shame and guilt may be helpful in developing support strategies for parents of visually impaired children as part of the early development support and in preventing secondary effects of visual impairment.
 
REFERENCES (26)
1.
Bielecka-Prus J., Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2013, t. 9, nr 2, przegladsocjologiijakosciowej.org/Volume22/PSJ_9_2_Bielecka-Prus.pdf [dostęp: 6.03.2019].
 
2.
Brinker R.P., Seifer R., Sameroff A. J., Relations among maternal stress, cognitive development, and early intervention in middle and low SEC infants with developmental disabilities, „American Journal of Mental Retardation” 1994, nr 98.
 
3.
Czub T., Gotowość do reagowania wstydem. Przyczynek od koncepcji intrapsychicznych mechanizmów autodestruktywności, „Forum Oświatowe” 2003, nr 2.
 
4.
Czub T., Brzezińska A. I., Regulacyjna wartość emocji wstydu w procesie kształtowania się tożsamości, „Psychologia Rozwojowa” 2013, t. 18, nr 1, http://www.ejournals.eu/Psycho... [dostęp: 6.03.2019].
 
5.
Danieluk  B., Ile jest Ja w emocjach samoświadomościowych? Rodzaj zaangażowania Ja a wstyd, poczucie winy i zakłopotanie, „Psychologia Społeczna” 2013, t. 8, nr 3, http://www.spoleczna.psycholog... [dostęp: 6.03.2019].
 
6.
Dempsey  H. L., A Comparison of the Social-Adaptive Perspective and Functionalist Perspective on Guilt and Shame, „Behavioral Sciences” 2017, vol. 7, nr 4, s. 83, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/p... [dostęp: 6.03.2019].
 
7.
Dorn L., The mother/blind infant relationship. A research programme, „British Journal of Visual Impairment” 1993, vol. 11, nr 1.
 
8.
Gascoigne E., Working with Parents. As Partners in Special Educational Needs, Routledge, New York 2012.
 
9.
Gładyszewska-Cylulko J., Obraz osoby niepełnosprawnej wzrokowo w oczach pełnosprawnego społeczeństwa w kontekście przemian kulturowo-społecznych, „Wychowanie na co Dzień” 2013, nr 12.
 
10.
Graungaard A. H., Skov L., Why do we need a diagnosis? A qualitative study of parents’ experiences, coping and needs, when the newborn child is severely disabled, „Child. Care, Health and Development” 2007, vol. 33, nr 3, https://doi.org/10.1111/j.1365... [dostęp: 6.03.2019].
 
11.
Henderson G., Bryan W. V., Psychosocial Aspects of Disability, Charles C Thomas Publisher, Springfield 2011.
 
12.
Karwowska M., Zmaganie się z problemami dnia codziennego przez rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową (w świetle badań własnych), „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” 2008, nr 3, http://kpsw.edu.pl/naukai-rozw... [dostęp: 6.03.2019].
 
13.
Kleszczewska-Albińska A., Albiński R., Wstyd i poczucie winy w teorii i badaniach, „Psychologia Jakości Życia” 2009, nr 8, https://depot.ceon.pl/handle/1... [dostęp: 6.03.2019].
 
14.
Kolehmainen N. [i in.], Mothers’ perceptions of their children’s occupational therapy processes. A qualitative interview study, „British Journal of Occupational Therapy” 2010, vol. 73, nr 5, https://doi.org/10.4276/030802... [dostęp: 6.03.2019].
 
15.
Konarska J., Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2010.
 
16.
Kowal J., Rola rodziny w rehabilitacji dzieci niewidomych i słabo widzących, „Nauczyciel i Szkoła” 2006, nr 1–2, http://bazhum.muzhp.pl/media//... [dostęp: 6.03.2019].
 
17.
Kozielecki J., Psychologia nadziei, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
18.
LeDoux J. E., Emotion circuits in the brain, „Annual Review of Neuroscience” 2000, vol. 23, https://doi.org/10.1146/annure... [dostęp: 6.03.2019].
 
19.
Lewis M., Emocje samoświadomościowe: zażenowanie, duma, wstyd, poczucie winy, [w:] M. Lewis, J. Haviland-Jones (red.), Psychologia emocji, tłum. M. Kacmajor [i in.], GWP, Gdańsk 2005.
 
20.
Majewskski T., Tyflopsychologia rozwojowa. Psychologia dzieci niewidomych i słabo widzących, Redakcja Wydawnictw Tyflologicznych PZN, Warszawa 2002, nr 10.
 
21.
Marcelli D., Psychopatologia wieku dziecięcego, tłum. E. Bielańska, A. Gardziel, R. Mackiewicz, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2013.
 
22.
Papuda-Dolińska B., Internetowa grupa dyskusyjna jako źródło wsparcia dla rodziców dzieci niewidomych, „Wychowanie w Rodzinie” 2017, t. 16, nr 2, https://www.repozytorium.uni.w... [dostęp: 6.03.2019].
 
23.
Pisula E., Rodzice i rodzeństwo dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo UW, Warszawa 2007.
 
24.
Rahi J. S. [i in.], Meeting the needs of parents around the time of diagnosis of disability among their children. Evaluation of a novel program for information, support, and liaison by key workers, „Pediatrics” 2004, vol. 114, nr 4, https://doi.org/10.1542/peds.2... [dostęp: 6.03.2019].
 
25.
Tangney J. P., Wagner P., Gramzow R., Proneness to shame, proneness to guilt, and psychopathology, „Journal of Abnormal Psychology” 1992, vol. 101, nr 3, https://doi.org/10.1037/0021-8... [dostęp: 6.03.2019].
 
26.
Trzebiński J., Zięba M., Nadzieja, strata i rozwój, „Psychologia Jakości Życia” 2003, nr 1.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top