Family as an agent in the in the process of the resocialization of adolescents in youth educational centres
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-19
 
 
Acceptance date: 2019-01-19
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Arkadiusz Kamiński   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):257-272
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim: The paper tackles the problem of defining the role of parents (social custodians) in the process of resocialization of adolescents in youth educational centres. It is understood that parents (social custodians) ought to work in collaboration with youth educational centres’ staff to improve the outcomes of correctional counseling and treatment. Method: The findings presented in the article rest on quantitative and qualitative research in three youth educational centres. The author provides in-depth analysis of preventive programs and pedagogical documentation, including parent-staff meeting protocols, enhanced by interviews with the directors supervising facility-based correctional treatment in given youth educational centres. Results: The results obtained indicate there is very little family involvement in the resocialization process of the adolescents in youth educational centres. This lack of involvement ultimately affects the development and success of the on-going therapeutic process. Conclusions: Efficiency of the resocialization process is substantially limited due to a lack of sufficient parental involvement in this process. Thus, engaging families into collaboration with youth educational centres’ staff remains a serious challenge.
 
REFERENCES (19)
1.
Braun-Gałkowska M., Psychologia domowa, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1990.
 
2.
Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 
3.
Kamiński A., Sport jako metoda pracy z nieletnimi w warunkach placówki resocjalizacyjnej, [w:] I. Bieńkowska, I. Fajfer-Kruczek (red.), Resocjalizacja, probacja, praca penitencjarna, t. 1, Arka, Cieszyn 2014.
 
4.
Kamiński A., Zajęcka B., Resocjalizacja nieletnich w warunkach młodzieżowego ośrodka wychowawczego – teraźniejszego i przyszłość, [w:] A. Jaworska (red.), Resocjalizacja, zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 
5.
Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, PWN, Warszawa 2010.
 
6.
Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. (Dz. U. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.).
 
7.
Paszkiewicz A., Moda na agresję – ustawki wśród młodzieży, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2011, nr 10.
 
8.
Rachalska W., O miłości i rodzinie, PZWS, Warszawa 1973.
 
9.
Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii, WSiP, Warszawa 1978.
 
10.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631).
 
11.
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1578).
 
12.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie (Dz. U. poz. 954).
 
13.
Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, tłum. Ł. Ochmańska, M. Trzebiatowska, GWP, Gdańsk 2000.
 
14.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, PWN, Warszawa 2010.
 
15.
Topij-Stempińska B., Rodzina i jej przemiany na przestrzeni wieków, [w:] A. Błasiak, E. Dybowska (red.), Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny, WAM, Kraków 2010.
 
16.
Tyszka Z., Rodziny współczesne w Polsce, Wydawnictwo IWZZ, Warszawa 1982.
 
17.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26 października 1982 r. (Dz. U. Nr 35, poz. 228 z późn. zm.).
 
18.
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).
 
19.
Ziemska M., Rodzina a osobowość, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top