Creative children with learning difficulties– stereotypes and prejudices as inhibitors of human creative potential
 
More details
Hide details
1
Faculty of Educational Studies, Adam Mickiewicz University in Poznań [Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu], Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-17
 
 
Final revision date: 2021-11-28
 
 
Acceptance date: 2021-11-28
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Hanna Krauze-Sikorska   

Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):233-244
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The role of education, which for years has been emphasising an egalitarian approach to children’s creativity and the importance of this type of creation for the learning process, is to create conditions that allow all children to be creative in action and to fulfil themselves creatively in various areas. Adopting such a strategy makes it possible for every child to become a “creative individualist” and a “role innovator”, which in perspective can lead to building a desired model of self-efficacy in life, and thus a satisfying “being-in-the-world”. Aim. The aim of the article is to draw attention to the double “uniqueness” of children with learning difficulties – on the one hand, their developmental limitations, on the other, their creative potential, which is not refl ected in their functioning due to external inhibitors. Methods. While presenting the issue, the author explicates the notions of creativity and creation and indicating the inhibitors of creativity in children with learning difficulties, refers to the review of research (including the results of her own research conducted earlier), indicating the inhibitors of discovering, stimulating, and supporting the creative potential of children with learning difficulties. Conclusion. The conducted analyses suggest that moving away from stereotypical adult thinking about the creativity of children with learning disabilities will enable them to develop their needs for self-fulfilment and self-creation, thereby increasing their sense of learning effectiveness.
 
REFERENCES (27)
1.
Barsa lou, L.W., Prinz, J.J. (1997). Mundane creativity in perceptual symbol systems [Codzienna kreatywność w systemach symboli percepcyjnych]. W: T.B. Ward, S. M. Smith, J. Vaid (red.), Creative thought: An investigation of conceptual structures and processes [Myślenie twórcze: Badanie struktur i procesów konceptualnych] (ss. 267-307). Washington: American Psychological Association.
 
2.
Baum, S. (1985). Learning disabled students with superior cognitive abilities: A validation study of descriptive behaviors [Uczniowie z trudnościami w uczeniu się i ponadprzeciętnymi zdolnościami poznawczymi: Badanie walidacyjne zachowań opisowych]. Niepublikowana dysertacja doktorska. Storrs: University of Connecticut.
 
3.
Baum, S., Owen, S.V., Dixon, J. (1991). To be gifted and learning disabled: From identification to practical intervention strategies [Być zdolnym i mieć trudności w nauce: Od identyfikacji do praktycznych strategii interwencyjnych]. Mansfield Center: Creative Learning Press.
 
4.
Craft, A., Gardner, H., Claxton, G. (red.) (2008). Creativity wisdom, and trusteeship: Exploring the role of education [Mądrość kreatywności i powiernictwo: Odkrywanie roli edukacji]. Thousand Oaks: Corwin INC.
 
5.
Craft, A. (2008). Creativity and early years education: A lifewide foundation [Kreatywność i edukacja wczesnoszkolna: Podstawa dla całego życia]. London–New York: Continuum Studies in Lifelong Learning.
 
6.
Cropley, A.J. (1989). Nauczyciel wobec twórczego dziecka. W: M. Malicka (red.), Twórczość, czyli droga w nieznane (s. 116-119). Warszawa: WSiP.
 
7.
Fox, L.H., Brody, L., Tobin, D. (red.) (1983). Learning disabled/gifted children: Identification and programming [Dzieci z trudnościami w uczeniu się/uzdolnione: Identyfikacja i programowanie]. Baltimore: University Park Press.
 
8.
Kolańczyk, A. (2011). Uwaga ekstensywna: Model ekstensywności vs. intensywności uwagi. Studia Psychologiczne, 49(3), 7-27.
 
9.
Kozielecki, J. (2001). Psychotransgresjonizm. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
10.
Kożusznik, B. (2010). Kluczowa rola psychologii we wspieraniu i stymulowaniu innowacyjności. Chowanna, 2, 21-50.
 
11.
Krauze-Sikorska, H. (2019). Outsider Art. Sztuka, która pozwala poznać świat Innego. W: B. Kurowska., K. Łapot-Dzierwa (red.), Kultura – Sztuka – Edukacja (t. 3, ss. 179-193). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
12.
Krauze-Sikorska, H. (2014). Mikro- i makrokontekst w procesie systemowej diagnozy psychopedagogicznej dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się. Studia Edukacyjne, 33, 19-33.
 
13.
Krauze-Sikorska, H. (2010). Dziecko jako homo creator. Podmiotowe i sytuacyjne determinanty aktywności twórczej dziecka w okresie średniego i późnego dzieciństwa. W: H. Krauze-Sikorska,.
 
14.
K. Kuszak (red.), Aktywna edukacja w przedszkolu i w szkole: Teoria i praktyka (ss. 19-32). Poznań: Wydawnictwo Naukowe WSPIA.
 
15.
Krauze-Sikorska, H. (2009). Predyktory twórczego funkcjonowania dzieci z układu ryzyka zaburzeń. W: K. Krasoń, M. Łączyk (red.), Odkrywanie – wyjaśnianie rzeczywistości: Perspektywa artystyczna i edukacyjna (ss. 213-223). Katowice: Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek.
 
16.
Krauze-Sikorska, H. (2008). Indywidualizacja w procesie nauczania a wspomaganie i wspieranie rozwoju dziecka z układu ryzyka zaburzeń. W: W. Puślecki (red.), Wspieranie rozwoju dzieci w procesie wczesnej edukacji (ss. 321-329). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
17.
Krauze-Sikorska, H. (2006). Edukacja przez sztukę: O edukacyjnych wartościach artystycznej twórczości dziecka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
18.
Landau, E. (2003). Twoje dziecko jest zdolne: Wychowanie przykładem. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 
19.
Lovett, B.J., Sparks, R.L. (2011). The identification and performance of gifted students with learning disability diagnoses: A quantitative synthesis [Identyfikacja i osiągnięcia uczniów zdolnych z rozpoznaniem zaburzeń uczenia się: Synteza ilościowa]. Journal of Learning Disabilities, 4, 304-316. DOI: 10.1177/0022219411421810.
 
20.
Popek, S.L. (2003). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
21.
Richards, R. (2007). Everyday creativity: Our hidden potential [Kreatywność codzienna: Nasz ukryty potencjał]. W: R. Richards (red.), Everyday creativity and new views of human nature: Psychological, social, and spiritual perspectives [Twórczość codzienna i nowe spojrzenie na naturę ludzką: Perspektywy psychologiczne, społeczne i duchowe] (ss. 25-53). Washington: American Psychological Association.
 
22.
Robinson, K., Aronica, L. (2015). Kreatywne szkoły: Oddolna rewolucja, która zmienia edukację. Kraków: Wydawnictwo Element.
 
23.
Szmidt, K.J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: GWP.
 
24.
Szmidt, K.J. (red.) (2005). Dydaktyka twórczości: Koncepcje – rozwiązania – problemy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
25.
Terman, L.M. (1925). Genetic studies of genius: Volume I. Mental and physical traits of a thousand gifted children [Genetyczne badania nad geniuszem: Tom I. Cechy umysłowe i fizyczne tysiąca uzdolnionych dzieci]. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
 
26.
Whitmore, J.R., Maker, C.J. (1985). Intellectual giftedness in disabled persons [Uzdolnienia intelektualne u osób z niepełnosprawnościami]. Rockville: Aspen Systems Corp.
 
27.
Wojnar, I. (1976). Teoria wychowania estetycznego. Warszawa: PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top