Creative fun in the comfort of the family home
 
More details
Hide details
1
Department of Pre-school and Early School Education, Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Zielona Góra [Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski], Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Poland.
 
 
Submission date: 2021-11-29
 
 
Final revision date: 2022-02-16
 
 
Acceptance date: 2022-02-16
 
 
Publication date: 2022-03-31
 
 
Corresponding author
Marzena Magda-Adamowicz   

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;26(1):63-77
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Against the background of the interpretation of the term play and its various classifi cations, creative play has been characterized. The author has presented the source, essence, and typology of creative play. Creative play results from imagination and differ signifi cantly from real ones. They constitute a whole, which consists of three correlated elements: operations (i.e., mental activity, which can be either creative or standard), material (which is used during them), methods (manners of conducting a play session, i.e., heuristic, or algorithmic). Therefore, the author’s classifi cation of creative play into seven types was made, which was discussed and illustrated. In creative games, children have freedom of movement, gesture, facial expression, words, plot, material, etc. They pose a way of expressing children’s experiences and thoughts and at the same time a natural way of their intellectual, emotional, motivational, and skills development. Aim. The purpose of this paper is to present the author’s concept of creative play and its exemplifi cation in the comfort of the family home. Results and conclusion. During creative play a child acts, manipulating a spatial object (material), produces new words, verbalizes created situations and new interpersonal arrangements, and takes on new roles. Thus, operations, as mental ability, are creative, on open material using heuristic methods, although one of these elements may be algorithmic.
 
REFERENCES (22)
1.
Aebli, H. (1982). Dydaktyka psychologiczna: Zastosowanie psychologii Piageta do dydaktyki. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Birch, A. (2007). Psychologia rozwojowa w zarysie: Od niemowlęctwa do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Duraj-Nowakowa, K. (1998). Metodologiczne przesłanie problemu funkcji zabaw w edukacji. W: K. Duraj-Nowakowa, B. Muchacka (red.), Funkcje zabaw w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (ss. 7-16). Kraków: Wydawnictwo Naukowe WSP.
 
4.
El'konin, D.B. (1984). Psychologia zabawy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
5.
Gloton, R., Clero, C. (1988). Twórcza aktywność dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
6.
Gnitecki, J. (1997). Supernauczanie: Perspektywy nowej edukacji. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Oddział.
 
7.
Huizinga, J. (1985). Homo ludens: Zabawa jako źródło kultury. Warszawa: Wydawnictwo Czytelnik.
 
8.
Hurlock, E. (1985). Rozwój dziecka: [T. 2]. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
9.
Jacuńska, M. (1977). Zabawa i zabawka w życiu dziecka wiejskiego. Warszawa: Zakład Wydawniczy CZSR.
 
10.
Kaliszewska, M. (2016). Wychowanie zdrowotne uczniów klas początkowych = Health education of pupils of initial classes. W: M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka (red.), Dziedziny wychowania w klasach początkowych (ss. 180-218). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
11.
Klasińska, B. (2016). Wychowanie regionalne = Regional education. W: M. Magda-Adamowicz, E. Kobyłecka (red.), Dziedziny wychowania w klasach początkowych (ss. 152-179). Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 
12.
Kubicka, D. (2003). Twórcze działanie dziecka w sytuacji zabawowo-zadaniowej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
13.
Kwiatowska, M. (red.) (1988). Podstawy pedagogiki przedszkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
14.
Magda-Adamowicz, M. (red.) (2005). Twórczość dzieci we wczesnej edukacji. Legnica: Wyższa Szkoła Menedżerska.
 
15.
Miłek, K. (2017). Twórczość dzieci w zabawach przedszkolnych. Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem M. Magdy-Adamowicz. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.
 
16.
Okoń, W. (1987). Zabawa a rzeczywistość. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
17.
Pomykało, W. (red.) (1993). Encyklopedia pedagogiczna. Warszawa: Fundacja „Innowacja”.
 
18.
Popek, S. (red.) (1988). Aktywność twórcza dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
19.
Rudik, P.A. (1985). Zabawy ruchowe i ich znaczenie wychowawcze. W: A. Sawicka (red.), Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (ss. 58-63). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
20.
Szuman, S. (1985). Psychologia wychowawcza wieku dziecięcego. W: A. Sawicka (red.), Wybór tekstów do ćwiczeń z pedagogiki przedszkolnej (ss. 52-58). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
21.
Weisberg, R.W. (1988). Problem solving and creativity [Rozwiązywanie problemów i kreatywność]. W: R.J. Stermberg (red.), The nature of creativity: Contemporary psychological perspectives [Natura twórczości: Współczesne perspektywy psychologiczne] (ss. 148-176). Cambridge: Cambridge University Press.
 
22.
Żebrowska, M. (red.) (1986). Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. T. 1-3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top