Formation of self-esteem in children with developmental difficulties
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, University of Wroclaw [Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski], Dawida 1, 50-527 Wroclaw, Poland
 
 
Submission date: 2022-09-15
 
 
Final revision date: 2022-11-23
 
 
Acceptance date: 2022-11-23
 
 
Publication date: 2022-12-13
 
 
Corresponding author
Agnieszka Jędrzejowska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;28(3):103-116
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The purpose of the article is to show the essence of the concept of self-esteem, the mechanisms that regulate self-esteem and ways to strengthen it. Materials and methods. The author makes a theoretical review on the basis of the literature on the subject and by conducting an observation of children with developmental difficulties. Results. The overall level of self-esteem of children with developmental difficulties is underestimated. Conclusion. The general picture of children’s self-esteem may be due to the failures experienced in organized activities or free play of children. The lack of partial or complete realization of demands directed by the teacher or peers often resulted in lowered mood and withdrawal. This represents an important conclusion for those responsible for organizing the educational process in institutions, especially inclusive groups, where it is necessary to take into account the capabilities and limitations of children with developmental difficulties.
 
REFERENCES (23)
1.
Andrzejewska, J. (2013). Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
2.
Bee, H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zysk i S-ka.
 
3.
Branden, N. (1994). Working with self-esteem in psychoterapy [Praca and poczuciem wartości w psychoterapii]. Directions in Clinical Psychology, 4, 3-13.
 
4.
Brzezińska, A., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2016). Psychologia rozwoju człowieka. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
5.
Brzezińska, A. I. (2011). Socjometria. W: J. M. Brzeziński (red.), Metodologia badań społecznych. Wybór tekstów (ss. 243-296). Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 
6.
Dunn, J. (2008). Przyjaźnie dzieci. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
Fedeli, M. (2003). Temperamenty, charaktery, osobowości: Profil medyczny i psychologiczny. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
8.
Grabowiec, A. (2011). Samoocena dzieci krzywdzonych w rodzinie. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej.
 
9.
Hamer, H. (2003). Rozwój umiejętności społecznych: Jak skuteczniej dyskutować i współpracować. Warszawa: Wydaw. Veda.
 
10.
Jędrzejowska, A. (2009). Stymulacja zaburzonych funkcji psychicznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Stanisławy Mihilewicz. Dostępna w Archiwum UWr. Wrocław: Uniwersytet Wrocławski.
 
11.
Jędrzejowska, A. (2017). Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka z zespołem Downa w przedszkolnej grupie rówieśniczej. Wrocław: Wydawnictwo ATUT.
 
12.
Juul, J. (2011). Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Pruszków: MiND Dariusz Syska.
 
13.
Lendowska-Kidoń, T., Wosik-Kawala, D. (2015). Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 
14.
Majewska-Opiełka, I. (2006). Wychowanie do szczęścia. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 
15.
Niebrzydowski, L. (1989). Psychologia wychowawcza: Samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
16.
Reber, A. (2000). Słownik Psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 
17.
Smółka, P. (2008). Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Kraków: Oficyna Wolters Kluwer Polska.
 
18.
Sztompka, P. (2002). Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
19.
Trochimiak, B. (2010). Model pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. W: Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Materiały szkoleniowe: Cz. 2. (ss. 5-27). Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 
20.
Trzebińska, E. (2008). Psychologia pozytywna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
21.
Twardowski, A. (2002). Kształcenie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. Kalisz-Poznań: Wydawnictwo Instytut Pedagogiczno-Artystyczny UAM.
 
22.
Zbonikowski, A. (2010). Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży. W: K. Hirszel, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, D. Modrzejewska (red.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży (ss. 13-26). Warszawa: Difin.
 
23.
Żyta, A. (2011). Życie z zespołem Downa: Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa. Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top