Catholic schools in upbringing to values. On the basis of the behavioral programme objectives of two catholic primary schools in Szczecin
 
More details
Hide details
1
Department of History and Theory of Education, Institute of Pedagogy, University of Szczecin [Katedra Historii i Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński], Michała Kleofasa Oginskiego 16, 71-431 Szczecin, Poland
 
 
Submission date: 2022-06-03
 
 
Final revision date: 2022-09-09
 
 
Acceptance date: 2022-09-09
 
 
Publication date: 2022-12-13
 
 
Corresponding author
Barbara Żakowska   

Katedra Historii i Teorii Wychowania, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Szczeciński, Michała Kleofasa Ogińskiego 16, 71-431 Szczecin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2022;28(3):87-102
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Upbringing to values has become a desired element in the modern world full of contrasts, diversity, and social pluralism. Undoubtedly, parents with their actions and attitudes have the fundamental impact on upbringing their children. They are the first and most natural educators of their protégés. Parents, as the leading educators, are entitled to make decisions about choosing such schools for their children that will support the learning process, as well as supporting educational activities, in line with their expectations. Aim. The main purpose of this article is to analyze the behavioural programmes of Catholic Primary School St. Families in Szczecin and Primary School of the Salesian Society in Szczecin, with particular focus on upbringing to values. Moreover, the aim of the article is to present the formation of selected catholic primary schools in Szczecin. Materials and methods. In order to prepare the text, historical resources were collected, analyzed, and described. As a result, the interpretation of facts being the objects of research have been done. Moreover, the reading literature and searching the studies were undertaken. The analysis of the resources was conducted in a qualitative way. Results. Based on the analyzed material, it can be stated that the upbringing to values is a significant aspect in designing the behavioural programmes in the selected catholic schools. Conclusion. The presented research results can lead to the conclusions that the catholic schools can provide inspirations regarding the analyzed area.
 
REFERENCES (51)
1.
Adamski, F. (2005). Wprowadzenie: Personalizm – filozoficzny nurt myślenia o człowieku i wychowaniu. W: F. Adamski (red.), Wychowanie personalistyczne: Wybór tekstów: Praca zbiorowa (ss. 9-23). Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
2.
Archiwum Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty [AZKO], Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie, WESiT-I-4332/15/99.
 
3.
Archiwum Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty [AZKO], Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego, WOiKF-I-4320/320/2002.
 
4.
Aubry, J. (1994). W szkole duchowej księdza Bosko. Kraków: Wydawnictwo Poligrafia ITS.
 
5.
Bosko, J. (2002). Wspomnienia Oratorium. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
6.
Brakowski, J. (2008). Życie i działalność ks. Lucjana Gierosa SDB 1930-2006. Szczecin: Kozbur.
 
7.
Chałas, K. (2006). Wychowanie ku wartościom: Elementy teorii i praktyki: T. 1: Godność, wolność, odpowiedzialność, tolerancja. Lublin–Kielce: Wydawnictwo Jedność.
 
8.
Chałas, K. (2017). Wartości w programie wychowawczym szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji. Pobrane z: file:///C:/Users/Biblioteka/Downloads/4.-wartosci-w-programie-wychowawczym-szkoly-sluzace-integralnemu-rozwojowi-i-wychowaniu-ucznia-krystyna-chalas-2017.pdf [Pobrano 13.11.2023].
 
9.
Cichoń, W. (1996). Wartości, człowiek, wychowanie: Zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kraków: Wydawnictwo UJ.
 
10.
Cichosz, M. (1997). Działalność społeczno-wychowawcza Kościoła Katolickiego w środowisku lokalnym: Na przykładzie miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz: Instytut Wydawniczy Świadectwo.
 
11.
Cichosz, W. (red.) (2007). Formacyjna rola szkoły katolickiej: XV-lecie "Gdyńskiego Katolika" 1992-2007. Gdynia: Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II.
 
12.
Denek, K. (1998). O nowy kształt edukacji. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
13.
Desramaut, F. (1998). Ksiądz Bosko na tle swoich czasów (1815–1888). Kraków: Wydawnictwo Poligrafia ITS.
 
14.
de Tchorzewski, A. (2002). Teoria wychowania: W poszukiwaniu nowego paradygmatu. W: A. de Tchorzewski (red.), Współczesne konteksty wychowania: W kręgu pytań i dyskusji (ss. 18-28). Bydgoszcz: Wydawnictwo Wers.
 
15.
Dyczewski, L. (2001). Miejsce i funkcje wartości w kulturze. W: L. Dyczewski (red.), Kultura w kręgu wartości: Lubelski Kongres Kultury Polskiej 2000, Lublin, 11-14 listopada 2000 (ss. 29-47). Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
16.
Dziubiński, Z. (2015). Sport i turystyka w Kościele Rzymskokatolickim (na przykładzie Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP). Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego: Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej.
 
17.
Główny Urząd Statystyczny (2020). Oświata i Wychowanie w roku szkolnym 2019/2020. Warszawa–Gdańsk: GUS.
 
18.
Jan Paweł II (1984). Orędzie na XVIII Światowy Dzień Pokoju. Pobrane z: https://papiez.wiara.pl/doc/37... [Pobrano 13.11.2023].
 
19.
Jan Paweł II (1991). Przemówienie na I Narodowy Kongres Szkół Katolickich we Włoszech. L’osservatore Romano, 11, 4.
 
20.
Jan Paweł II (1996). Nauczanie Papieskie, t. V, cz. 2. Poznań: Pallottinum.
 
21.
Jan Paweł II (2006). Adhortacja apostolska „Familiaris Consortio”. W: Adhortacje apostolskie Ojca świętego Jana Pawła II, t. I: 1979–1995 (ss. 89-213). Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
22.
Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Szczecinie [portal]. Pobrane z: http://ksp.net.pl/ [Pobrano 13.11.2023].
 
23.
Kodeks Prawa Kanonicznego (1983). Pobrane z: https://www.ekai.pl/dokumenty/... [Pobrano 13.11.2023].
 
24.
Kongregacja do spraw Wychowania Katolickiego (1997). Szkoła katolicka, n. 34.
 
25.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (1997). Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.
 
26.
Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (1991). Dz.U.1991.120.526.
 
27.
Koperek, J. (2001). Nowe demokracje i spór o naturę społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW: "Adam" Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa.
 
28.
Kowalczyk, S. (2010). Nurty personalizmu: Od Augustyna do Wojtyły. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
29.
Kunowski, S. (1997). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
30.
Kwieciński, Z. (2011). Cztery i pół: Preliminaria – Liminaria – Varia. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 
31.
Łobocki, M. (2004). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
32.
Maj, A. (2002). Szkolnictwo katolickie w III RP (1989–2001): Status i rozwój w okresie przemian oświatowych. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna Adam.
 
33.
Maj, A. (2007). Szkoła katolicka w polskim systemie szkolnictwa. Paedagogia Christiana, 1(19), 125-136. DOI: 10.12775/PCh.2007.008 .
 
34.
Majewska, A. (2004). Szkolnictwo salezjańskie w dobie rozwoju (na przykładzie Inspektorii św. Wojciecha w Pile). Piła: Prowincja Salezjańska.
 
35.
Maslow, A. (2006). Motywacja i osobowość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
36.
Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z dnia 16 grudnia 1966 r. (1966). Dz.U.1977.38.167.
 
37.
Nowak, M. (2008). Teorie i koncepcje wychowania. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 
38.
Nowak, M. (2019). Pedagogika personalistyczna. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: Podręcznik akademicki (ss. 487-508). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
39.
Olbrycht, K. (2012). Wychowanie do wartości – w centrum aksjologicznych dylematów współczesnej edukacji. Paedagogia Christiana, 1(29), 89-104.
 
40.
Ostrowska, U. (2015). Aksjologiczne podstawy wychowania. W: B. Śliwerski (red.), Pedagogika: T. 1: Podstawy nauk o wychowaniu (ss. 391-415). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
41.
Piskorski, Ł., Piskorska, D. (opr.) (2012). Dwudziestolecie Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Szczecinie. Szczecin: Wydawnictwo Paw.
 
42.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948). Pobrane z: https://www.unesco.pl/instrume... [Pobrano 13.11.2023].
 
43.
Sobór Watykański II (1968). Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim. W: Sobór Watykański II: Konstytucje, dekrety, deklaracje: Tekst polski (ss. 313-324). Poznań: Pallottinum.
 
44.
Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego w Szczecinie [portal]. Pobrane z: http://www.szkoly-kusloncu.sal... [Pobrano 13.11.2023].
 
45.
Śliwerski, B. (2005). Współczesne teorie i nurty wychowania. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
46.
Świtała, I. (2019). Wychowanie do wartości w zmieniającym się świecie. Studia Edukacyjne, 52, 159-172. DOI: 10.14746/se.2019.52.11.
 
47.
Tischner, J. (1993). Myślenie według wartości. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 
48.
Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (1989). Dz.U.1989.20.104 z późn. zm.
 
49.
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. O gwarancjach wolności sumienia i wyznania (1989). Dz.U.1989.29.155.
 
50.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (2016). Dz.U.2017.59.
 
51.
Weinschenk, R. (1996). Podstawy pedagogiki księdza Bosko. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top