The image of mother and the motherhood in historical and educational records
 
More details
Hide details
1
Zakład Historii Wychowania, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 
 
Submission date: 2014-10-05
 
 
Final revision date: 2015-10-20
 
 
Acceptance date: 2015-10-20
 
 
Publication date: 2015-12-30
 
 
Corresponding author
Edyta Bartkowiak   

Zakład Historii Wychowania, Uniwersytet Zielonogórski, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;12(2):271-294
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Motherhood is one of the most important social roles of women. Similar to the role of father and child it is determined by the needs and values that dominate in the society. As we know, up to the XIXth century, the model of the patriarchal family was prevailing in Europe with the domination of husband–father power. The mother first of all should have give care, sacrifice, devotion and at the same time also love. Motherhood was seen differently in the theoretical perspective. Analysis of old source materials that are shows that the role of the mother in the process of breeding was differently understood throughout history and as a consequence the views over the sense of motherhood have changed. Considering different views of motherhood in pedagogical literature over the course of time we can describe it as a gradual evolution of the idea of motherhood: from looking at motherhood more biologically and emotionally to a more and more consciously systematic treating of the motherhood ideology. The image of mother and motherhood in this scientific description was considered normatively including pedagogical theory that found its connections in works of the education and breeding classics collected in history of breeding sources – pre-war and later. It is worth adding that maternal behaviours were sometimes disturbed what was analyzed in pathological categories of exceptions.
 
REFERENCES (34)
1.
Aries Ph., Historia dzieciństwa, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2010.
 
2.
Badinter E., Historia miłości macierzyńskiej, Oficyna Wydawnicza „Volumen”, Warszawa 1998.
 
3.
Błaszczyk I., Seneka Młodszy, [w:] E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.
 
4.
Błaszczyk I., Seneka o wychowaniu w rodzinie rzymskiej, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.
 
5.
Bobrowska-Nowak W., Historia wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
 
6.
Campanella T., Miasto słońca, [w:] W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
 
7.
Froebel F., Znaczenie zabawy dla rozwoju dziecka, [w:] W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
 
8.
Górnikowska-Zwolak E., Macierzyństwo, [w:] E. Różycka (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 3, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 
9.
Gromkowska-Melosik A., Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
10.
Jurewicz O., Winniczuk L., Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym, PWN, Warszawa 1973.
 
11.
Kocurek D., Veterum sapientia w pismach Seneki Młodszego, [w:] A. Murzyn (red.), Paideia starożytnej Grecji i Rzymu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
12.
Korzeniowska W., Myśl pedagogiczna Plutarcha z Cheronei, [w:] A. Murzyn (red.), Paideia starożytnej Grecji i Rzymu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
13.
Kot S. (wybór), Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, cz. 1, 2, 3, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1994.
 
14.
Kot S., Dzieje wychowania, nakł. Gebethnera i Wolfa, Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane 1926.
 
15.
Królowej Elżbiety rozprawa o wychowaniu królewicza, [w:] Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, S. Kot (wybór), cz. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1994.
 
16.
Litak S., Historia wychowania, t. 1, Wydawnictwo WAM, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Kraków 2004.
 
17.
Matusiak J., Rohoziński J. (red.), Księga cytatów, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2001.
 
18.
Możdżeń S. (wybór i oprac.), Teksty źródłowe do dziejów wychowania, cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1993.
 
19.
Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
 
20.
Pestalozzi J.H., Matka i dziecko, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn (wybór i oprac.), t. 2, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
21.
Petrycy S., Pisma wybrane, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśl pedagogicznej, S. Wołoszyn (wybór i oprac.), t. 1, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
22.
Petrycy S., Przydatki do Ekonomiki Arystotelesowej, [w:] Teksty źródłowe do dziejów wychowania, S. Możdżeń (wybór i oprac.), Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
23.
Petrycy S., Wychowanie dzieci do lat sześciu, [w:] W. Bobrowska-Nowak, Historia wychowania przedszkolnego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
 
24.
Plutarch, Dialog o miłości, przekł. Z. Abramowiczówna, wstęp i oprac. K. Korus, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997.
 
25.
Pseudo Plutarch o wychowaniu dzieci, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn (wybór i oprac.), t. 1, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
26.
Robert P., Le Petit Robert. Dictionnaire, Société du Nouveau Littré, Paris 1979.
 
27.
Rousseau J.J., Emil, czyli o wychowaniu, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn (wybór i oprac.), t. 1, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
28.
Rozprawa Plutarcha o wychowaniu dzieci, [w:] Materiały do ćwiczeń z historii wychowania, S. Kot (wybór), cz. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1994.
 
29.
Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
30.
Spencer H., O wychowaniu umysłowym, moralnym i fizycznym, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn (wybór i oprac.), t. 2, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
31.
Świętochowski A., Pedagogika pozytywizmu warszawskiego, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn (wybór i oprac.), t. 2, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
32.
Trentowski B., Chowanna, [w:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, S. Wołoszyn (wybór i oprac.), t. 2, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
33.
Wołoszyn S. (wybór i oprac.), Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, t. 1, 2, 3, Dom Wydawniczy Strzelec, Kielce 1997.
 
34.
Żołądź-Strzelczyk D., Dziecko w dawnej Polsce, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2002.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top