Preferences for the values and quality of life of modern parents
 
More details
Hide details
1
Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska.
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Agnieszka Muchacka-Cymerman   

Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):129-141
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of values in the education of children is still valid in pedagogy. Therefore, the theoretical part focuses on different explanations of the concept of values and their classifications. Attention was also paid to the multidimensionality of the concept of the quality of life and presented some results of studies related to the quality of life and theirs compounded with an education in values. In the article are shown the results of their research on the interdependence between the sense of quality of life and the preferences of today’s parents to values. In particular are shown the preferences to the values of parents with low and high sense of the quality of life.
 
REFERENCES (20)
1.
Błasiak A., Aksjologiczne aspekty procesu wychowania, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009.
 
2.
Cibor R., Zagrożenia w rozwoju psychicznym dziecka, [w:] B. Dymara (red.), Dziecko w świecie rodziny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1998.
 
3.
Cieciuch J., Kształtowanie się systemu wartości. Od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, Wydawnictwo Liberi Libri, Warszawa 2013.
 
4.
Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne a wartości ludzkie, Polskie Towarzystwo Higieny Psychicznej, Warszawa 1974.
 
5.
Dębska U., Komorowska K., Jakość życia w kontekście osobowościowych uwarunkowań i poczucia koherencji. Badania osób we wczesnej i średniej dorosłości, „Psychologia Rozwojowa”, M. Białecka-Pikul (red.), Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007, t. 12, nr 4.
 
6.
Dębska U., Komorowska K., Jakość życia w kontekście osobowościowych uwarunkowań i poczucia koherencji. Badania osób we wczesnej i średniej dorosłości, „Psychologia Rozwojowa”, Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2007, t. 12, nr 4.
 
7.
Dziewiecki M., Wychowanie ku wartościom (1), „Wychowawca” 1998, nr 9.
 
8.
Frankl V.E., Homo patiens, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1998.
 
9.
Gołębiewska J., Poczucie jakości życia jako pojęcie wielowymiarowe, „Studia z Psy chologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim”, t. 12, P. Francuz, W. Otrębski, Z. Uchnast (red.), Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, Lublin 2005.
 
10.
Matusewicz C., Psychologia wartości, PWN, Warszawa 1975.
 
11.
Oleś P., Wartościowanie a osobowość: Psychologiczne badania empiryczne, Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1989.
 
12.
Pilch I., Machiawelizm a oceny jakości życia, [w:] A. Bańka (red.), Psychologia jakości życia, SPiA, Poznań 2005.
 
13.
Popielski K., Sens i wartość jako kategorie antropologiczne, [w:] Tenże (red.), Człowiek – pytanie otwarte. Studia z logoteorii i logoterapii, Redakcja Wydawnictwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1987.
 
14.
Ryan R.M., Huta V., Deci E.L., Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia, „Journal of Happiness Studies” 2008, nr 9, por. źródło: http://dx.doi.org/10.1007/s109... [dostęp: 04.01.2016].
 
15.
Sillamy N., Słownik psychologii, Wydawnictwo Książnica, Katowice 1995.
 
16.
Straś-Romanowska M., Los człowieka jako problem psychologiczny: Podstawy teore tyczne, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 1490, Seria: „Prace Psychologicz ne”, Wrocław 1992, nr 32.
 
17.
Tatarkiewicz W., Historia filozofii, t. 1, PWN, Warszawa 1980.
 
18.
The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Position Paperfrom the World Health Organization, „Social Science and Medicine” 1995, nr 41.
 
19.
The World Health Organization Quality of Life Assessment (WHOQOL): Development add General PsychometricProperities, „Social Science and Medicine” 1998, nr 46.
 
20.
Uchnast Z., Prężność osobowa a egzystencjalne wymiary wartościowania, „Roczniki Psychologiczne” 1998, t. I, nr 7.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top