Socialization experiences of physical culture vs. life style in old age
 
More details
Hide details
1
Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław, Polska
 
2
Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Marta Koszczyc   

Katedra Dydaktyki Wychowania Fizycznego, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, ul. Witelona 25, 51-617 Wrocław, Polska
 
 
Dagmara Łupicka-Szczęśnik   

Instytut Psychologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):143-162
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In the literature representing physical culture a discourse is taking place concerning the problems of socialization in the family as the primary transmitter of physical activity patterns to prepare young generations for conscious participation in physical culture. In empirical studies there is a gap pertaining to the identification of problems of recreational and sports experiences acquired in childhood and cultural activity undertaken by humans in relation to physical exercise in old age. Therefore, the objective of the study was to determine the cause and effect relationship between family socialization (the internalization of physical culture patterns and standards) and the lifestyle in old age.
 
REFERENCES (36)
1.
Anderssen, N., Wold, B., Torsheim, T. (2006). Are parental health habits transmitted to their chldren? An eight year longitudinal study of physical activity in adolescents and their parents. Journal of Adolescence 29(4).
 
2.
Appelt, K. (2007), Współcześni dziadkowie i ich znaczenie dla rozwoju wnuków, W: A. Brzezińska, K. Ober-Łopatka, R. Stec, K. Ziółkowska (red.), Szanse rozwoju w okresie późnej dorosłości (ss. 79 – 95). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
3.
Bee, H., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo ZYSK i Sk-a, Poznań 2004.
 
4.
Czerniawska, O. (red.), Style życia w starości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 1998.
 
5.
Gochman, D.S. (1988). Health behavior: Emerging research prospective, New York: Springer US.
 
6.
Grzanka-Tykwińska, A., Kędziora-Kornatowska, K. (2010). Znaczenie wybranych form aktywności w życiu osób w podeszłym wieku. Gerontologia Polska 12/1.
 
7.
Jankowska, M. (2010). Rola ojca wychowaniu dziecka, Wychowanie w Przedszkolu 6.
 
8.
Jungiewicz, M., Marchewka, A. (2008). Aktywność fizyczna w młodości a jakość życia w starszym wieku, Gerontologia Polska 16/2.
 
9.
Jurczak, A. (2000). Udział dzieci i młodzieży w pozalekcyjnych i pozaszkolnych formach aktywności ruchowej i niektóre jego uwarunkowania [Rozprawa doktorska]. Kraków: AWF.
 
10.
te Kloeze, J.W. (1998), The Family and Leisure in Poland and Netherlands. Leuven – Apleldoorn: Garant.
 
11.
Kłosowska, A. (2006), Wstęp do wydania polskiego. W: P. Bourdieu, J.C. Passeron (red.), Reprodukcja: Elementy teorii systemu nauczania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
12.
Krawczyk, Z. (2011). Teoretyczne orientacje w socjologii kultury fizycznej. W: Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
13.
Królikowska, B. (2008), Świadoma aktywność ruchowa w stylu życia współczesnej rodziny. W: A. Kaźmierczak, A. Maszorek-Szymala, E. Dębowska (red.), Kultura fizyczna i zdrowotna wspólczesnego człowieka: Teoretyczne podstawy i praktyczne implikacje. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 
14.
Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (2006). Pedagogika. Podręcznik akademicki, T. 1, 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
15.
Lenartowicz, M., Jankowski, W.J. (2012). Socjalizacja do kultury fizycznej, czyli konstruowanie habitusu. W: Z. Dziubiński, K.J. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a socjalizacja, Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
16.
Lenartowicz, M. (2011), Kultura fizyczna w rodzinie. W: Z. Dziubiński, Z. Krawczyk (red.), Socjologia kultury fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
17.
Lenartowicz, M. (2005). Porównanie przeszłej aktywności turystycznej prób młodzieży polskiej i holenderskiej oraz ich rodzin, Turystyka i Rekreacja 1.
 
18.
Marten, Z. (2007). Stres w pracy nauczyciela, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, z 2.
 
19.
Mauss, M. (1973). Pojęcie sposobów posługiwania się ciałem. W: Tenże, Socjologia i antropologia. Warszawa: Wydawnictwo PWN .
 
20.
Melosik, Z. (2006). Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
21.
Pawłucki, A. (1994). Rozważania o wychowaniu: Wykłady z teorii wychowania fizycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uczelniane AWF.
 
22.
Pawłucki A. (2009). Kulturalizm w wyjaśnianiu przyczynowości wychowania fizycznego, [w:] Z. Dziubiński, K.W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym: Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
23.
Pawłucki A. (2015). Nauki o kulturze fizycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
 
24.
Skonieczka M. (2011). Rodzinne uwarunkowania aktywności fizycznej w przeglądzie piśmiennictwa, Rocznik Naukowy AWFiS w Gdańsku, t. 21.
 
25.
Stachowicz M. (2012). Wpływ socjalizacji rodzinnej na uczestnictwo w sporcie (na przykładzie zawodników AZS SGH Warszawa). W: Z. Dziubiński, K.J. Jankowski (red.), Kultura fizyczna a socjalizacja: Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
26.
Szczepański J. (1970). Elementarne pojęcia socjologii. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
27.
Sztompka P. (2012). Socjologia: Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 
28.
Szukalski P. (red.) (2009). Przygotowanie do starości: Polacy wobec starzenia się. Warszawa : Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 
29.
Urbaniak-Zając D., Kos E. (2013). Badania jakościowe w pedagogice: Wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
30.
Wawrzyniak J. (2009). Oblicza starości: Biografia jako źródło czynników adaptacyjnych. Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej.
 
31.
Wolańska T. (1998). Rekreacja fizyczna w cyklu życia rodziny. Kultura Fizyczna 3–4.
 
32.
Woynarowska B. (2007). Edukacja zdrowotna: Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
33.
Petrykowski P. (2005). Społeczno-kulturowe aspekty podstaw wychowania. Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP.
 
34.
Rymarczyk P. (2009). Ciałocentryczność kultury masowej a występujące w niej wzorce męskości – analiza magazynów poświęconych stylowi życia. W: Z. Dziubiński, K.W. Jankowski (red.), Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym: Praca zbiorowa. Warszawa: Wydawnictwo AWF.
 
35.
Ziemska M. (1969). Postawy rodzicielskie. Warszawa: Wydawnictwo Wiedza Powszechna.
 
36.
Znaniecki F. (1973). Socjologia wychowania, t. 1, 2. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top