Preparation for old age in the family. Generational differences in openness to the needs of senior
 
More details
Hide details
1
Zakład Psychologii Ogólnej i Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Leopolda Staffa 1, 85–867 Bydgoszcz
 
2
Zakład Pedagogiki Socjalnej, Instytut Humanistyczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64–920 Piła
 
 
Submission date: 2015-03-05
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Aleksandra Błachnio   

Zakład Psychologii Ogólnej i Psychologii Zdrowia, Instytut Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Leopolda Staffa 1, 85–867 Bydgoszcz
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):179-190
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The phenomenon of an ageing society manifests itself globally. The problems of senior citizens are widespread and address all actors of social life. The growing interest in elderly needs results in a generally positive shift in the understanding of ageing. Today it is well proved that healthy and active ageing requires the support of all family members. Seniors themselves, but also adult children and grandchildren need to revise their approach to ageing in order to learn how to take full advantages of the prolonged life-span and how to adapt to the costs of the natural decline in senescence.
 
REFERENCES (32)
1.
Amery J., O starzeniu się. Bunt i rezygnacja, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 2007.
 
2.
Biernacka M., Człowiek korporacji. Od normatywizmu do afirmacji własnego Ja, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009.
 
3.
Błachnio A., Buliński L., Securing health: social rehabilitation and wellbeing in late adulthood, „Acta Neuropsychologica” 2013, nr 11(3).
 
4.
Błachnio A., Człowiek autorski w erze globalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011.
 
5.
Błachnio A., Maliszewski W., Active aging in a global culture. Do we live in an agefriendly environment? „Kultura i Edukacja” 2014, nr 5(105).
 
6.
Błachnio A., Readaptacja osób starych do przestrzeni publicznej czy przestrzeni publicznej do osób starych? [w:] A. Błachnio, J. Kryza, W. Maliszewski (red.), Wielowymiarowość kompetencji zawodowych i psychospołecznych w pracy z ludźmi, Wydawnictwo PWSZ, Piła 2014.
 
7.
Błachnio A., Starość non profit. Wolontariat na Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Polsce i na świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2012.
 
8.
Błachnio, A., Anormativism of the professional life of young people – profit or loss in the post-modern era, [w:] J. Mesjasz, A. Czapiga (red.), Psychopathologies of Modern Society, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2006.
 
9.
Brzezińska A.I., Wilowska J.A., Starość w kontekście psychologii pozytywnej, [w:] K. Wieczorowska-Tobis, D. Talarska, (red.), Pomyślna starość, Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego, Poznań 2010.
 
10.
Fabiś A., Fabiś A., Śmierć jako wyzwanie dla opiekunów i osób wspierających ludzi starszych, [w:] A.A. Zych (red.), Starość darem, zadaniem i wyzwaniem, Wydawnictwo Progres, Sosnowiec – Dąbrowa Górnicza 2014.
 
11.
Gergen K.J., Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2009.
 
12.
Határ C., Domáca verzus inštitucionálna starostlivosť o nesebestačných seniorom alebo o medzigeneračnej solidarite inak, [w:] B. Balogová (red.), Medzigeneračné mosty – vstupujeme do roka medzigeneračnej solidarity, Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove, 2015, https://www.pulib.sk/web/knizn... [dostęp: 20.02.2015].
 
13.
Johansson Å., Guillemette Y., Murtin F., Turner D., Nicoletti G., de la Maisonneuve Ch., Bagnoli P., Bousquet G., Spinelli F., Long-term growth scenarios, „OECD Economic Department Working Papers” 2013, nr 1000, OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/e... [dostęp: 14.02.2015].
 
14.
Jurek Ł., „Aktywne starzenie się” jako paradygmat w polityce społecznej, „Polityka Społeczna” 2012, nr 3.
 
15.
Klein N., Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA S.A., Warszawa 2008.
 
16.
Klimkiewicz A., Społeczne konsekwencje podwyższenia wieku emerytalnego kobiet, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2013, nr 16.
 
17.
Kozak S., Patologia eurosieroctwa w Polsce. Skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 
18.
Kozubska A., Ziółkowski P., Potrzeba sensu życia czynnikiem spajającym pokolenia, „Rocznik Andragogiczny” 2012.
 
19.
Krzyżowski Ł., Mucha J., Opieka społeczna w migranckich sieciach rodzinnych. Polscy migranci w Islandii i ich starzy rodzice w Polsce, „Kultura i Społeczeństwo” 2012, nr 1.
 
20.
Kulik T.B., Zboina B., Wiecheć M., Wpływ aktywności fizycznej na jakość życia osób w podeszłym wieku. IV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Opieki Długoterminowej, Toruń 20–21 września 2001.
 
21.
Laslett P., Interpreting the demographic changes, „Philosophical Transactions of the Royal Society B” 1997, nr 352.
 
22.
Lieber R.J., Weisberg R.E., Globalization, culture, and identities in crisis, „International Journal of Politics, Culture and Society” 2002, nr 16(2).
 
23.
Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010.
 
24.
Perrig-Chiello P., Perren S., Biographical transitions from a midlife perspective, „Journal of Adult Development” 2005, nr 12(4).
 
25.
Prognoza ludności na lata 2014–2050, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszarytema... [dostęp: 09.02.2015].
 
26.
Sokołowska M., Granice medycyny, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 
27.
Steuden S., Psychologia starzenia się i starości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
28.
Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 
29.
Timmer E., Bode Ch., Dittmann-Kohli F., Expectations of gains in the second half of life: a study of personal conceptions of enrichment in a lifespan perspective, „Age & Society” 2003, nr 23.
 
30.
Trwanie życia w 2013 roku, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/obszary-tem... [dostęp: 09.02.2015].
 
31.
Walters K., Iliffe S., Orrell M., An exploration of health-seeking behaviour in older people with unmet needs, „Family Practice” 2001, nr 18.
 
32.
Wawrzyniak J.K., Relacje międzygeneracyjne na przykładzie kontaktów dziadków z wnukami, „Pedagogika Rodziny” 2012, nr 2(3).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top