The reception of the term “upbringing” in Polish journal of social work – “Praca Socjalna”
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Anna Maria Kola   

Katedra Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):37-55
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Every academic discipline in the social sciences and humanities has a set of concepts and ideas which constitute and characterize it. They create a terminology database, which can build theories and concepts within the discipline. Postmodern (social) science allows and encourages the transfer of concepts between disciplines which makes research and concepts wider and having deeper meaning. The Dutch scholar Mieke Bal presented in her work an interesting analysis of the phenomenon of interdisciplinarity. Bal shows how the concepts “travel” between disciplines, individual scholars, between historical periods, as well as geographically situated academic communities. As a result, concepts and scientific terms are never unambiguous and canonically understood, but their meaning is always liquid and unstable. Using them in unusual and not obvious methodology allows the discovering of the important and interesting statements. The main objective of this paper is to discuss the reception of one of the main concepts of pedagogy – “upbringing” in the relatively new academic discipline of social work. I would like to look at how this term is defined in academic journals e.g. “Praca Socjalna”.
 
REFERENCES (30)
1.
Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przekł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.
 
2.
Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, przekł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, red. nauk. przekł. M. Kempny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 
3.
Chojak M., Rola pracownika socjalnego w procesie usamodzielniania wychowanków, „Praca Socjalna” 2008, nr 6.
 
4.
Czechowska-Bieluga M., Preferencje wartości a rozwój (wybrane zagadnienia), „Praca Socjalna” 2007, nr 2.
 
5.
Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008.
 
6.
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal ne, Warszawa 2008. http://irss.pl/praca-socjalna-... [dostęp: 31.01.2015].
 
7.
Kamiński A., Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.
 
8.
Kola A.M., Podręcznik pracy socjalnej jako jeden z elementów procesu instytucjonaliza cji dyscypliny. Inspiracje i zapożyczenia, [w:] A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, Wydawnictwo AKA PIT, Toruń – Bydgoszcz 2013.
 
9.
Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wydaw nictwo PWN, Wrocław 1961.
 
10.
Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 
11.
Krasiejko I., Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, „Praca Socjalna” 2005, nr 1.
 
12.
Krasiejko I., Nowe role pracownika pomocy społecznej, „Praca Socjalna” 2009, nr 6.
 
13.
Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
14.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warsza wa 2004.
 
15.
Milerski B., Śliwerski B. (red.), Leksykon PWN: Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
16.
Nocuń A., Poradnictwo w pracy socjalnej jako pomoc w rozwoju, „Praca Socjalna” 1992, nr 1.
 
17.
Nycz R., Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków 2006.
 
18.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wyd. III, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984.
 
19.
Olubiński A., Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, [w:] E. Marynowicz- -Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
20.
Robertis Ch. de, Metodyka działania w pracy socjalnej, przekł. G. Karbowska, Interart, Katowice 1996.
 
21.
Sotwin W., Ile odpowiedzialności za jednostkę?, „Praca Socjalna” 1992, nr 4.
 
22.
Sroczyński W., Pojęcie środowiska a praca socjalna, „Praca Socjalna” 2008, nr 1.
 
23.
Sroczyński W., Zadania pracownika socjalnego w okresie przemian społecznych, „Praca Socjalna” 2007, nr 5.
 
24.
Staręga-Piasek J., Pomagać to wcale niełatwe, „Praca Socjalna” 2001, nr 3.
 
25.
Tabaszewska J., „Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – Przykład inter- czy transdyscyplinarności?, „Studia Europaea Gnesnensia” 2013, nr 8.
 
26.
Wojtczak D., Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej, „Praca Socjalna” 2007, nr 1.
 
27.
Załuska M., Grupy samopomocowe działające w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie miasta Poznania), „Praca Socjalna” 1993, nr 1.
 
28.
Zbyrad T., Pracownik socjalny – zawód czy powołanie?, „Praca Socjalna” 2007, nr 3.
 
29.
Żukiewicz A., Praca socjalna i świadczenia – razem czy osobno?, „Praca Socjalna” 2007, nr 5.
 
30.
Żukiewicz A., Role zawodowe pracownika socjalnego, „Praca Socjalna” 2001, nr 4.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top