Recepcja terminu „wychowanie” na łamach czasopisma „Praca Socjalna”
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Data nadesłania: 01-01-2016
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-06-2016
 
 
Data akceptacji: 30-06-2016
 
 
Data publikacji: 30-06-2016
 
 
Autor do korespondencji
Anna Maria Kola   

Katedra Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):37-55
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Każda dyscyplina naukowa z zakresu nauk społecznych i humanistycznych dysponuje zbiorem pojęć konstytuujących ją i charakteryzujących. Tworzą one bazę terminologiczną, na której zbudowane są teorie i koncepcje w ramach dyscypliny. Współczesna postmodernistyczna nauka pozwala i zachęca do przenoszenia pojęć między dyscyplinami, dzięki czemu badania i koncepcje zyskują szersze i pogłębione znaczenie. Ciekawą analizę zjawiska interdyscyplinarności przedstawiła w swojej pracy holenderska uczona Mieke Bal. Bal pokazuje, jak pojęcia „wędrują” pomiędzy dyscyplinami, indywidualnymi badaczami i autorami, między okresami historycznymi, a także między geograficznie usytuowanymi społecznościami akademickimi czy szkołami naukowymi. W efekcie nie można przyjąć jednoznacznej i kanonicznie rozumianej definicji pojęcia, ale odwrotnie – są one płynne, zmienne, a ich znaczenia różnią się zasadniczo. Odczytanie ich przez pryzmat niecodziennych i nieoczywistych metodologii pozwala na wydobycie ważnych i interesujących stwierdzeń. Głównym celem artykułu jest recepcja jednego z głównych pojęć pedagogiki i jej subdyscyplin, czyli „wychowania” w stosunkowo nowej dyscyplinie akademickiej – w pracy socjalnej – na przykładzie czasopisma „Praca Socjalna”.
 
REFERENCJE (30)
1.
Bal M., Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótki przewodnik, przekł. M. Bucholc, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2012.
 
2.
Bauman Z., Prawodawcy i tłumacze, przekł. A. Ceynowa, J. Giebułtowski, red. nauk. przekł. M. Kempny, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 1998.
 
3.
Chojak M., Rola pracownika socjalnego w procesie usamodzielniania wychowanków, „Praca Socjalna” 2008, nr 6.
 
4.
Czechowska-Bieluga M., Preferencje wartości a rozwój (wybrane zagadnienia), „Praca Socjalna” 2007, nr 2.
 
5.
Hejmej A., Muzyka w literaturze. Perspektywy komparatystyki interdyscyplinarnej, Universitas, Kraków 2008.
 
6.
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonal ne, Warszawa 2008. http://irss.pl/praca-socjalna-... [dostęp: 31.01.2015].
 
7.
Kamiński A., Podstawowe pojęcia pedagogiki społecznej w pracy socjalnej, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa 1976.
 
8.
Kola A.M., Podręcznik pracy socjalnej jako jeden z elementów procesu instytucjonaliza cji dyscypliny. Inspiracje i zapożyczenia, [w:] A. Kotlarska-Michalska, K. Piątek (red.), Praca socjalna – jej dyskursy, usytuowania i profile, Wydawnictwo AKA PIT, Toruń – Bydgoszcz 2013.
 
9.
Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, Wydaw nictwo PWN, Wrocław 1961.
 
10.
Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 
11.
Krasiejko I., Metodyka pracy socjalnej z indywidualnym przypadkiem, „Praca Socjalna” 2005, nr 1.
 
12.
Krasiejko I., Nowe role pracownika pomocy społecznej, „Praca Socjalna” 2009, nr 6.
 
13.
Kraśko N., Instytucjonalizacja socjologii w Polsce 1920–1970, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 
14.
Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wydawnictwo Salezjańskie, Warsza wa 2004.
 
15.
Milerski B., Śliwerski B. (red.), Leksykon PWN: Pedagogika, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 
16.
Nocuń A., Poradnictwo w pracy socjalnej jako pomoc w rozwoju, „Praca Socjalna” 1992, nr 1.
 
17.
Nycz R., Kulturowa natura, słaby profesjonalizm. Kilka uwag o przedmiocie poznania literackiego i statusie dyskursu literaturoznawczego, [w:] M.P. Markowski, R. Nycz (red.), Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, Universitas, Kraków 2006.
 
18.
Okoń W., Słownik pedagogiczny, Wyd. III, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984.
 
19.
Olubiński A., Praca socjalno-opiekuńcza i pedagogika społeczna, [w:] E. Marynowicz- -Hetka (red.), Pedagogika społeczna, t. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
20.
Robertis Ch. de, Metodyka działania w pracy socjalnej, przekł. G. Karbowska, Interart, Katowice 1996.
 
21.
Sotwin W., Ile odpowiedzialności za jednostkę?, „Praca Socjalna” 1992, nr 4.
 
22.
Sroczyński W., Pojęcie środowiska a praca socjalna, „Praca Socjalna” 2008, nr 1.
 
23.
Sroczyński W., Zadania pracownika socjalnego w okresie przemian społecznych, „Praca Socjalna” 2007, nr 5.
 
24.
Staręga-Piasek J., Pomagać to wcale niełatwe, „Praca Socjalna” 2001, nr 3.
 
25.
Tabaszewska J., „Wędrujące pojęcia”. Koncepcja Mieke Bal – Przykład inter- czy transdyscyplinarności?, „Studia Europaea Gnesnensia” 2013, nr 8.
 
26.
Wojtczak D., Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej, „Praca Socjalna” 2007, nr 1.
 
27.
Załuska M., Grupy samopomocowe działające w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie miasta Poznania), „Praca Socjalna” 1993, nr 1.
 
28.
Zbyrad T., Pracownik socjalny – zawód czy powołanie?, „Praca Socjalna” 2007, nr 3.
 
29.
Żukiewicz A., Praca socjalna i świadczenia – razem czy osobno?, „Praca Socjalna” 2007, nr 5.
 
30.
Żukiewicz A., Role zawodowe pracownika socjalnego, „Praca Socjalna” 2001, nr 4.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top