Parenthood at the crossroads? About fatherhood and motherhood in the postmodern world
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02–787 Warszawa
 
 
Submission date: 2014-10-23
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Małgorzata Helena Herudzińska   

Wydział Nauk Społecznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 166 02–787 Warszawa
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):51-79
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The demographic winter is a considerable challenge for modern societies, going beyond the borders of developed European countries. The decision to have offspring is a great challenge. At the same time, the arrival of a child into a family is more and more often perceived as an extraordinary event and entails actions reflecting a special care of the child’s healthy development. The reasons for this include a diminishing birth rate which has led to the deficit in simple demographic renewal and an increase in the number of single parent families. The birth of (the first) child induces the process of spouses’ (partners’) assuming parental roles. Bearing in mind the age and development of their child, they fulfil childcare and parenting duties, create suitable conditions for learning, encourage the child to make progress at school; they also should devote their time and attention to the child’s problems, talk to them and, in having their trust, teach the child responsibility. The number of tasks assumed by the child’s carers and the extent to which they are fulfilled are determined by both intra-family factors and those from outside the family. Child rearing patterns have changed significantly, which is reflected in amendments to legal regulations or experts’ discussions on methods of child rearing. In view of the above, the following questions have been asked: To have or to not have children? To what extent modern parents fulfil the above and other tasks connected with their offspring? What child rearing patterns do they prefer? How do they assess themselves as fathers/mothers? What roles do family and child supporting institutions (first of all, educational establishments including the nursery, kindergarten and school) have in the socialization of the youngest? The answers to some of these questions are based on the analysis of secondary data and on the researcher’s own study.
 
REFERENCES (70)
1.
Aronson E., Człowiek – istota społeczna, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1995.
 
2.
Badora S., Miłość rodzicielska – reguła czy przypadek? (studium antropologiczne), „Pedagogika Rodziny”, Cudak H. (red.), 2011, nr 1(1), http://pedagogika-rodziny.spol... [dostęp: 20.08.2014].
 
3.
Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.
 
4.
Bauman Z., Życie na przemiał, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.
 
5.
Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2013.
 
6.
Beck U., Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”,, Warszawa 2002.
 
7.
Becker G.S., A Treatise on the Family, Harvard University Press, Harvard 1993.
 
8.
Brannen J., The Age of Beanpole Families, „Socjology Review” 2003, 13(1).
 
9.
Bunda M., Porwanie – modny oręż w walce o dziecko, „Polityka”, 23.05.2012, nr 21.
 
10.
CBOS, Kobieta pracująca, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 13.03.2013].
 
11.
CBOS, O dopuszczalności stosowania kar cielesnych i prawie chroniącym dzieci przed przemocą, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 14.03.2014].
 
12.
CBOS, Opinie Polaków o wychowaniu i roli szkół w procesie wychowawczym, Warszawa 2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 13.03.2014].
 
13.
CBOS, Polityka państwa wobec rodziny, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 24.03. 2014].
 
14.
CBOS, Polska szkoła a.d. 2014, Warszawa 2014, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 16.09.2014].
 
15.
CBOS, Postawy prokreacyjne kobiet, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 20.04.2014].
 
16.
CBOS, Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny, Warszawa 2012, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 20.04.2014].
 
17.
CBOS, Rola wykształcenia i zmiany w jej społecznym postrzeganiu w latach 1993–2009, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 13.03.2013].
 
18.
CBOS, Wykształcenie ma znaczenie?, Warszawa 2013, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL... [dostęp: 20.04.2014].
 
19.
Dobrowolski P., Ile jest warta polska szkoła, „Wprost”, 6.09.2009, nr 36.
 
20.
Fukuyama F., Koniec człowieka, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004.
 
21.
Gergen K.J., Nasycone Ja. Dylematy tożsamości w życiu współczesnym, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009.
 
22.
Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
 
23.
Giddens A., Socjologia (wydanie nowe), Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.
 
24.
Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
25.
Gójska A., Mediacja w sprawach rodzinnych. Stan prawny na dzień 1 września 2011, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2011, http://ms.gov.pl/pl/dzialalnos... [dostęp: 30.03.2014].
 
26.
GUS, http://stat.gov.pl/obszary-tem... [dostęp: 30.06.2014].
 
27.
GUS, Mały Rocznik Statystyczny, Warszawa 2012, http://www.stat.gov.pl/cps/rde... [dostęp: 30.04.2014].
 
28.
GUS, Podstawowe informacje o sytuacji demograficznej Polski, Warszawa 2011, http://stat.gov.pl/cps/rde/xbc... [dostęp: 30.03.2014].
 
29.
GUS, Prognoza ludności na lata 2008-2035, http://old.stat.gov.pl/gus/584... [dostęp: 30.03.2014].
 
30.
 
31.
 
32.
 
33.
 
34.
 
35.
 
36.
 
37.
 
38.
 
39.
http://www.sp75.edu.pl/ [dostęp: 10.09.2014].
 
40.
 
41.
 
42.
Jeziorska-Wiejak E., Cechy charakteru czy kompetencje i umiejętności – dylematy rodzica XXI wieku, [w:] K. Ferenz, E. Kowalska (red.), Wychowanie w rodzinie. Odmienne sytuacje i nowe zadania, Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, Jelenia Góra 2012, t. VI.
 
43.
Kacprzak K., Leppert R., Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
44.
Karpowicz R., Dylematy odpowiedzialności rodzicielskiej, „Problemy Rodziny”, Warszawa 1997.
 
45.
Kołodziejczyk M., Dziecko: poradnik dla programistów, „Polityka”, 27.08–2.09.2014, nr 35(2973).
 
46.
Konieczna-Sałamatin J., Dzieci jako czynnik szczęścia rodzinnego. Polacy na tle Europejczyków ze Wschodu i z Zachodu, [w:] A. Jasińska-Kania (red.), Wartości i zmiany. Przemiany postaw Polaków w jednoczącej się Europie, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2012.
 
47.
Korczak J., Jak kochać dziecko, Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992.
 
48.
Kotowska I.E., Jóźwiak J., Panelowe badanie przemian relacji między pokoleniami, w rodzinie oraz między kobietami i mężczyznami: generacje, rodziny i płeć kulturowa – ggs-pl, „Studia Demograficzne” 2011, 1(159), http://www.sd.pan.pl/images/st... [dostęp: 20.02.2014].
 
49.
Koźlenko D., Co zrobić z dziećmi w wakacje, „Polityka”, 16.07–22.07.2014, nr 29(2967).
 
50.
Kwak A., Od i do małżeństwa i rodziny: „czas” rodziny – „czas” jednostki, [w:] A. Kwak, M. Bieńko (red.), Wielość spojrzeń na małżeństwo i rodzinę, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.
 
51.
Melosik Z., Mass media, tożsamość i rekonstrukcje kultury współczesnej, [w:] W. Skrzydlewski, S. Dylak (red.), Media – Edukacja – Kultura, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Poznań – Rzeszów 2012.
 
52.
Miczyńska-Kowalska M., Socjalizacja w społeczeństwie ponowoczesnym, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2012.
 
53.
Morawski W., Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 
54.
Nowak E., Mamo, tato, ja sama, „Sens”, wrzesień 2014, nr 09/72.
 
55.
Ochocki A., Ludność świata – powinność i kapitał, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.
 
56.
Olcoń-Kubicka M., Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2009.
 
57.
Romanowska D., Recepta na prymusa, „Newsweek”, 1–7.09.2014, nr 36.
 
58.
Rzecznik Praw Obywatelskich, Biuletyn Informacyjny Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2008, nr 1–2.
 
59.
Shilling Ch., Socjologia ciała, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 
60.
Skrzydłowska-Kuklin K., Beznadziejna matka Polka, http://www.wprost.pl/ar/469656... [dostęp: 20.09.2014].
 
61.
Skrzydłowska-Kuklin K., Rodzice wracają do szkoły, „Wprost”, 31.08.2014, nr 35.
 
62.
Slany K., Szczepaniak-Wiecha I., Fenomen dobrowolnej bezdzietności we współczesnych wysoko rozwiniętych społeczeństwach, „Małżeństwo i Rodzina”, Z. Caban (red.), styczeń – luty – marzec 2003 nr 1(5), rok II; http://www.malzenstwoirodzina...., [dostęp: 20.03.2014].
 
63.
Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 
64.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.
 
65.
The 2012 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 27 EU Member States (2010–2060), http://ec.europa.eu/economy_fi... [dostęp: 30.03.2014].
 
66.
Trafiałek E., Warunki integracji i ryzyka dyskryminacji ludzi starszych w rodzinie i środowisku lokalnym, [w:] J. Hrynkiewicz (red.), O sytuacji ludzi starszych, Rządowa Rada Ludnościowa, ZWS, Warszawa 2012.
 
67.
Wilk P., Kolonizatorzy brzuchów, „Polityka”, 10.09.–16.09.2014, nr 37/2975.
 
68.
World Economic Forum, The Global Gender Gap Report 2013, http://www.weforum.org/reports... [dostęp: 10.05.2013].
 
69.
Woźniak O., Dzieci to nie ludzie. Nowa wiedza, jak skuteczniej uczyć, leczyć, wychowywać, „Przekrój”, 7.11.2007, nr 45/3255.
 
70.
Znaniecki F., Socjologia wychowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1973.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top