Comparison of selected aspects of the family – past and present
 
More details
Hide details
1
Department of Political Science, Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín Študentská 2 911 50 Trenčín
 
2
Department of Political Science, Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín, Študentská 2, 911 50 Trenčín
 
 
Submission date: 2014-09-23
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Oľga Bočáková   

Department of Political Science, Trenčín University of Alexander Dubček in Trenčín, Študentská 2, 911 50 Trenčín
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):43-49
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The family is the basic cell of every society and is therefore a key element in the creation and existence of every state across the world. At the beginning of the 21st century, more than ever the institution of the family is in crisis, characterized by a particularly low interest in the state of marriage and a high divorce rate among young couples. The main negative elements acting on the existence of families in the Slovak Republic include in particular the low social and economic status of the population, the expansion of narcotic drugs and psychotropic substances, some family members moving to work elsewhere in Slovakia or abroad and also the gradual drifting apart of young families from parents and grandparents. If the crisis of social units has violated the harmony and adjourned original morality and ethics, we can look at the initial violence and many serious conflicts. In this paper we deal with the family in terms of key features. Subsequently, we analyze the harmonious family, the disharmonic family, friends and functionality. Further emphasis is on intergenerational solidarity in the social unit, which is essential to maintain and develop the company. Finally, it should be added that at present there are different views on the form of the family, including social and legislative form of homosexual social units. It should be noted that in the Slovak society the dominant view is on maintaining the traditional family.
 
REFERENCES (17)
1.
Dvořáčková D., Medzigenerační solidarita, [in:] Voľnočasové aktivity pro seniory, Grada, Praha 2013.
 
2.
Fišerová V., Veľký sociologický slovník – Rodina, UK, Praha 1996.
 
3.
Gáborová Ľ., Gáborová Z., Človek v sociálnom kontexte, LANA, Prešov 2007.
 
4.
Hetteš M., Starnutie spoločnosti, VŠZ a SP sv. Alžbety, Bratislava 2011.
 
5.
Hegyi L., Sociálna gerontológia, Herba, Bratislava 2012.
 
6.
Holczerová V., Dvořáčková D., Voľnočasové aktivity pro seniory, Grada, Praha 2013.
 
7.
Horváth P., Sociálna politika v agende politických strán, [in:] O. Bočáková, A. Tomašíková, Aktuálne otázky politiky. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 4. februára 2011, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2011.
 
8.
Janas K., Perzekúcie Rómov v Slovenskej republike (1939–1945). 1. vyd. Ústav pamätí národa, Bratislava 2010.
 
9.
Kráľová Ľ., Sociálne inštitúcie, KM-Systém, Prešov 2007.
 
10.
Kubíčková D., Týranie detí ako dôsledok zlyhania ľudskosti, [in:] O. Bočáková (eds), Nové trendy, smerovania a vízie v treťom tisícročí (právno-bezpečnostné atribúty), Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín 2013.
 
11.
Levická J., Sociálna práca s rodinou, Mosty a Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava 2004.
 
12.
Matoušek O., Rodina jako instituce a vztahová síť, Sociologické nakladatelství, Praha 1993.
 
13.
Plávková O., Úvod do sociológie, EU, Bratislava 2008.
 
14.
Sak P., Kolesárová K., Sociologie stáří a senioru, Grada, Praha 2012.
 
15.
Tamášová V., Teória a prax rodinnej edukácie, Axima, Bratislava 2007.
 
16.
Tamášová V., Ustaníková L., Rodina na Slovensku a v Európskej únii, [in:] Kvalita života v centre pozornosti z výskumných projektov, OZ V4, Bratislava 2005.
 
17.
Žiaková E., Sociálna práca – teoretické východiská a praktické kontexty, UPJŠ, Košice 2012.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top