The Noble Family as depicted in Household Guides of the Old Polish Period
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny ul. R. Ingardena 4 30-060 Kraków
 
 
Submission date: 2013-01-01
 
 
Final revision date: 2013-06-30
 
 
Acceptance date: 2013-06-30
 
 
Publication date: 2013-06-30
 
 
Corresponding author
Jan Ryś   

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN Instytutu Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny ul. R. Ingardena 4 30-060 Kraków
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2013;7(1):109-126
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The household guides were one of the most popular and widely read literary genre among the nobles in the 16th and the 17th century. They were willingly read not only due to the practical information on how to run a household, but they also included guidelines on how to proceed in order to achieve completeness. Agronomic literature promoted active way of living and consistent cooperation between the husband and the wife, and encouraged them to multiply their property, at the same time aiming at common good. It was emphasized that happiness and prosperity of each family influence the welfare of the Polish Republic as a whole. This kind of literature promoted a specific type of matrimony where both spouses had clearly specified assignments in the view of God, of each other, their children, their neighbours, and their homeland.
 
REFERENCES (15)
1.
Dziechcińska H., Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2001.
 
2.
Dziechcińska H., Kilka uwag o „instytucji” rodziny w życiu i literaturze XVI–XVII wieku, [w:] M. Cieński, J. Sokolski (red.), Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej, Wrocław 1999.
 
3.
Gostomski A., Gospodarstwo, Kraków 1588.
 
4.
Haur J., Oekonomika ziemiańska generalna Punktami Partikularnemi Interrogatoryami Gospodarskiemi, Praktyką Miesięczną, Modelluszami abo Tabułami Arithmetycznemi objaśniona [...] (Kraków 1675).
 
5.
Jeżowski W.S., Oeconomia abo porządek zabaw ziemiańskich według czterech części roku, przedruk K.W. Wójcicki, „Biblioteka Starożytna Pisarzy Polskich”, t. II, 1843.
 
6.
Kawecka-Gryczowa A., Maciej i Paweł Wirzbietowie. Kraków 1555/7–1609, [w:] Polonia typographica saeculi sedecimi..., z. XI s. 65; przedruk wydania z 1596 przygotował J. Sokolski, Ossolineum 1989.
 
7.
[Lorichius Reinhard] Reinharda Lorichiusa Kxięgi o wychowaniu y o czwiczeniu każdego przełożonego, nie tylko panu ale y poddanemu każdemu ku czytaniu barzo pożyteczne: teraz nowo z łacińskiego ięzyka na polski przełożone, „Bibliografia Polska Estreichera”, t. XXV, s. 410.
 
8.
Mrowiński Płoczywłos J., Stadło małżeńskie, Kraków 1561.
 
9.
Oeconomia albo Gospodarstwo. To jest nauka, jako się wszelki krześciański człowiek w Oeconomika Aristotelesowa albo raczej nauka domowego gospodarstwa, Kraków 1601.
 
10.
Otwinowski E., Sprawy abo historye znacznych niewiast ze wszystkiego prawie pisma świętego dla pamięci krótko zebrane y znowu wydane, Kraków 1589.
 
11.
[Słupski S.] Zabawy Orackie. Gospodarza Dobrego, uczciwe, ucieszne, i pożyteczne. A Rola Skarb nieprzebrany. Przez Stanisława Słupskiego z Rogowa, Kraków 1618.
 
12.
Tobiasz pobożny i gospodarz dozory: iaki ma być, iako się młodzi Gospodarze w stanie małżeńskim sprawować, dziatki wychować, czeladkę rządzić maią: na to daią nauki z Pisma ś. ku pobożnemu żyćiu pożyteczne, y każdemu barzo potrzebne: znowu dla Młodych Gospodarzow wydany, Kraków 1647.
 
13.
Wirzbięta M., Gospodarstwo dla młodych a nowotnych gospodarzów teraz znowu na ten Nowy Rok poprawione i rozszerzone przez M. W. ... Roku 1596.
 
14.
Wyrobisz A., Staropolskie wzorce rodziny i kobiety – żony i matki, „Przegląd Historyczny” 1992, z. 3.
 
15.
[Zawadzki T.] Theodora Zawadzkiego z domu Rogala, Szlachcica Polskiego, Memoriale Oeconomicum Abo Pamięć roboty i wszelkiego dozoru Gospodarskiego, każdego miesiąca; i jako się Gospodarz rządzić ma dla zdrowia Do kalendarza wiecznego. Gosdpodarskiego i Oeconomiej Abo Księgi Domowej Gospodarskiej tegoż Authora należąca, Kraków 1616; przedruk J. Rostafiński, „Biblioteka Pisarzów Polskich”, t. 15, 1891.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top