Family in the process of the construction of a disabled person’s image. The role of gender in disability
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Submission date: 2012-07-01
 
 
Final revision date: 2012-12-31
 
 
Acceptance date: 2012-12-31
 
 
Publication date: 2012-12-31
 
 
Corresponding author
Iwona Rudek   

Uniwersytet Zielonogórski, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;6(2):165-186
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issues related to the role of the family in the process of creating relationships with ill and disabled people are discussed in the article. All individuals posses concepts of the disabled that form their attitudes towards such people. The image of a disabled person is responsible for one’s attitude towards the handicapped. The family should create an environment where children observe and learn positive patterns of behaviour towards people with disabilities which, in turn, form the basis upon which children’s attitudes are shaped. The process of perception of other people is dependent on many factors – one of them is the family. The author draws attention to the issue of gender in disability. The term “disabled person” turns out to be gender neutral. Women with disabilities consider themselves to be treated as a “third sex”. The discrimination of disabled women results from a lack of sensitivity to the sex of the disabled. This points out the need to change the attitudes towards people with disabilities in early childhood as well as the necessity to pay more attention to the gender of disabled children. Sex becomes a matter which is forgotten, perhaps even becoming irrelevant. Women and their function are pushed into the background, which results in the gender-related stereotyping of their social roles, a more difficult way of career advancement (the so-called “glass ceiling effect”), lower wages for women working in the same positions as men, and the low participation of women in public life.
 
REFERENCES (45)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2002.
 
2.
Bielicki T., Struktura rodziny ludzkiej w perspektywie antropologicznej, [w:] E. Hałonia (red.), Rodzina jej funkcje przystosowawcze i ochronne, PAN, Warszawa 1995.
 
3.
Bronfenbrenner U., Czynniki społeczne w rozwoju osobowości, „Psychologia Wychowawcza” 1970, nr 1–2.
 
4.
Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.
 
5.
Doliński A., Zachowania młodzieży w sytuacjach społecznych jako transmisja wzorów rodzinnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 
6.
Domański H., Równouprawnienie. Stereotyp tradycyjnego podziału ról, [w:] A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 
7.
Doroshko O., Kultura ekologiczna współczesnej rodziny, [w:] J. Cichla, J. Herberger, B. Skwarek (red.), Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, PWSZ, Głogów 2010. Dryl E., Interakcje wychowawcze, Wyd. Instytutu Psychologii PAN, Warszawa 2001.
 
8.
Firkowska-Mankiewicz A., Czy tak samo wychowujemy dziewczęta i chłopców?, [w:] A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, IFiS PAN, Warszawa 1995.
 
9.
Flatow E., Predyspozycja czy predestynacja? Stereotypy płci i rola szkoły w kontekście rozważań o zdrowiu, [w:] L. Kopciewicz, E. Zierkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Wyd. Psychologii i Kultury Eneteia, Warszawa 2009.
 
10.
Goleman D., Inteligencja emocjonalna, tłum. A. Jankowski, Wyd. „Media Rodzina of Poznań”, Poznań 1997.
 
11.
Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, tłum. H. Grzegołowska, PWN, Warszawa 1976.
 
12.
http://www.onepl.org.pl [dostęp: 10.04.2012]. http://www.domotwarty.org.pl/2... [dostęp: 10.04.2012].
 
13.
http://www.onepl.org.pl [dostęp: 10.04.2012]. http://www.onepl.org.pl [dostęp: 10.04.2012].
 
14.
 
15.
 
16.
Hurlock E., Rozwój dziecka, tłum. B. Hornowski, S. Kowalski, B. Rosemann, PWN, Warszawa 1960.
 
17.
Janicka K., Kobiety i mężczyźni w strukturze społeczno-zawodowej: podobieństwa i różnice, [w:] A. Titkow, H. Domański (red.), Co to znaczy być kobietą w Polsce, PAN IFiS, Warszawa 1995.
 
18.
Karkowska M., Socjalizacja rodzajowa dziewcząt i chłopców a ukryty program edukacji szkolnej, [w:] M. Chomczyńska-Rubacha (red.), Role płciowe. Kultura i edukacja, Wyd. WSHE, Łódź 2006.
 
19.
King A., Schneider A., Pierwsza rewolucja globalna. Raport Rady Klubu Rzymskiego, Polskie Towarzystwo Współpracy z Klubem Rzymskim, Warszawa 1992.
 
20.
Kłosowska A., Modele społeczne i kultura masowa, „Przegląd Socjologiczny” 1959, nr 13/2.
 
21.
Kowalski S., Wawryniuk S., Doskonalenie funkcjonowania wychowawczego w środowisku, „Studia Pedagogiczne”, Wrocław, t. XLVII: 1981.
 
22.
Landy A., Kwiatowska M., Topińska Z., Rozwój i wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym, Nasza Księgarnia, Warszawa 1970.
 
23.
Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.
 
24.
Maciarz A., Znaczenie więzi emocjonalno-społecznych w tworzeniu macierzyństwa dla niepełnosprawnego dziecka, „Szkoła Specjalna” 2004, nr 2.
 
25.
Maslow A.H., W stronę psychologii istnienia, tłum. I. Wyrzykowska, Wyd. PAX, Warszawa 1986.
 
26.
Niewęgłowski J., Wychowanie wobec wyzwań nowych modeli kulturowych, [w:] W. Korzeniowska (red.), Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
 
27.
Nyczaj-Drąg M., Oczekiwania a doświadczenia dzieci w pierwszym roku nauki, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001.
 
28.
Ostrowska A., Sikorska J., Gąciarz B., Osoby niepełnosprawne w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 
29.
Prufer P., Niepełnosprawni w pełni podmiotami ludzkimi – socjologiczno-teologiczna perspektywa niepełnosprawności, [w:] B. Orłowska, P. Prufer (red.), Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, PWSZ, Gorzów Wlkp. 2011.
 
30.
Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, t. 1, PWN, Warszawa 1994.
 
31.
Rostowska T., Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie, Wyd. UŁ, Łódź 1995.
 
32.
Rudek I., Funkcjonowanie współczesnej rodziny w opiniach gimnazjalistów, [w:] A. Famuła-Jurczak (red.), Gimnazjum. Założenia – obawy – rzeczywistość, Wydawnictwo Liber Duo, Zielona Góra 2011.
 
33.
Rudek I., Soroka-Fedorczuk A., Rodzina. Tu kształtuje się obraz osób niepełnosprawnych, [w:] J. Cichla, J. Herberger, B. Skwarek (red.), Kultura pedagogiczna współczesnej rodziny, PWSZ, Głogów 2010.
 
34.
Skarżyńska K., Spostrzeganie ludzi, PWN, Warszawa 1981.
 
35.
Smith D.D., Pedagogika specjalna, t. 1, red. nauk. A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, PWN, Warszawa 2009.
 
36.
Smith J., Baltes P.B., Wisdom – related knowledge: Age/cohort differences in responses to life -planning problems, „Developmental Psychology” 1997, № 19.
 
37.
Sztompka P., Przestrzeń życia codziennego, [w:] M. Bogunia-Borowska (red.), Barwy codzienności. Analiza socjologiczna, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 
38.
Terlecka W., Poczucie powinności moralnej u dzieci przedszkolnych, WSiP, Warszawa 1975.
 
39.
Tyszka Z., Rodzina we współczesnym świecie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.
 
40.
Wiatrowski Z., Rodzina w kontekście globalizacji komunikacyjnej i rozluźnienia społeczno-moralnego, [w:] A.W. Janke (red.), Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2008.
 
41.
Winiarski M., Rodzina – szkoła – środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej, IBE, Warszawa 2000.
 
42.
Wojciechowski A., Obecność. Zebrane teksty. Pamiętnik Pracowni Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Zakładu Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki UMK, Wydawnictwo UMK, Toruń 2001.
 
43.
Wrzosek Z., Bolanowski J. (red.), Podstawy rehabilitacji dla studentów medycyny, PZWL, Warszawa 2011.
 
44.
Zrałek M., Bariery życiowe niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem barier architektonicznych, [w:] L. Frąckiewicz (red.), Niepełnosprawni w środowisku społecznym, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Ekonomicznej, Katowice 1999.
 
45.
Żywczok A., Niepełnosprawność – konstytutywne doświadczenie osoby ludzkiej, [w:] A. Klinik, J. Rottermund, Z. Gajdzica (red.), Edukacja – socjalizacja – autonomia w życiu osoby niepełnosprawnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top