Family conditions of linguistic development in the first years of a child’s life
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Emilia Olejnik-Krupa   

Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, J. W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):213-226
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. This article, named Family conditions of linguistic development in the first years of a child’s life, is the result of my pedagogical, theoretical reflection. Analysis of gained theoretical material, which I present in this text, shows the association between a developing child’s communication system and awareness, parents’ pedagogical culture and theirs actions, which can stimulate that process. Method. Analysis of the subject literature. Results. The family is the basic educational environment of every child. Its socialization and educational impacts are particularly important in terms of developing language skills. Adequate parental stimulation and motivation is essential for a child to try to improve their language. Above all, however, parents/guardians are important patterns of linguistic behavior
 
REFERENCES (24)
1.
Borawska, K. (2004). Umiejętności językowe dziecka kończącego edukację wczesnoszkolną. Białystok: Trans Humana.
 
2.
Brown, R., Bellugi, U. (2004). Trzy procesy w przyswajaniu składni przez dziecko. W: G.W. Shugar, M. Smoczyńska, Badania nad rozwojem języka dziecka: Wybór prac. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
3.
Czapska, E. (2007). Recenzja książki: Psychologia języka dziecka: Osiągnięcia, nowe perspektywy, pod red. B. Bokus i G. W. Shugar, Sopot 2007. Logopeda: Czasopismo Internetowe, 2(5).
 
4.
Dryll, E. (2001). Interakcja wychowawcza. Warszawa: Wydawnictwo IP PAN.
 
5.
Dyczewski, L. (2002). Więź między pokoleniami w rodzinie. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 
6.
Filipiak, E. (2002). Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 
7.
Frydrychowicz, S. (1988). Język w rozwoju jednostkowym. W: T. Rzepa, S. Frydrychowicz, Relacje między doświadczeniem językowym a doświadczeniem indywidualnym. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 
8.
Gulla, B. (2009). Wolność a zależność dziecka. W: M. Duda, B. Gulla (red.), Dziecko a świat dorosłych. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
 
9.
Jurkowski, A. (1986). Ontogeneza mowy i myślenia. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
10.
Klus-Stańska, D., Nowicka, M. (2005). Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
11.
Kurcz, I. (1992). Język a psychologia: Podstawy psycholingwistyki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
12.
Ligęza, M. (2003). Podstawy lingwistyki rozwojowej. W: T. Gałkowski, G. Jastrzębowska (red.), Logopedia: Pytania i odpowiedzi: Podręcznik akademicki: T. 1. Opole: Wydawnictwo UO.
 
13.
Myers, D.G. (2003). Psychologia. Poznań: Zysk i S-ka.
 
14.
Niesporek-Szamburska, B., Bula, D. (1995). O nabywaniu doświadczeń w akcie mowy: Kompetencja komunikacyjna. Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego, 13.
 
15.
Ochmański, M. (1993). Istota wychowania w rodzinie a zachowanie dziecka w przedszkolu. Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 15.
 
16.
Polak, K. (2007). Kultura szkoły: Od relacji uczniowskich do języka uczniowskiego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
17.
Siemieniecki, B. Siemieniecka, D., Nilsen, H., Bratland, E. (2010). Język nowej komunikacji Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
18.
Skrzypniak, R. (1997). Socjalizacja i wychowanie w rodzinach o zróżnicowanej liczbie dzieci. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 
19.
Tyszka, Z. (2002). Rodzina we współczesnym świecie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
20.
Vasta, R., Haith, M.M., Miller, S.A. (2004). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 
21.
Wierzbicka, A. (1999). Język – umysł – kultura. Warszawa: PWN.
 
22.
Wygotski, L.S. (1971). Problem rozwoju i rozpadu wyższych funkcji psychicznych. W: L.S. Wygotski, Wybrane prace psychologiczne. Warszawa: PWN.
 
23.
Wysocka, M. (2012). Prozodia mowy w percepcji dzieci. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 
24.
Zwoliński, A. (2003). Słowo w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top