Conscious parents and their sense of coherence in education in the light Anthonovsky’s concept
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Aleja Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Publication date: 2019-12-31
 
 
Corresponding author
Iwona Banach   

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Zielonogórski, Aleja Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;21(2):189-212
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. The article contains reflections on modern parenting, awareness, and responsibility in education. Educational awareness precedes the awareness of responsibility for creating a family, its climate, and living conditions for all household members. Education carried out in a conscious manner, leading to the achievement of intended effects requires fulfilment of certain conditions. Educational impacts are subject to specific laws and rules. Respecting them largely determines the course of the educational process. Responsibility for upbringing is closely linked to parental responsibility, the basic feature of which is totality manifesting itself in all aspects of the child’s life. Parenthood is also a concern for the child’s proper social development and social skills. In the article, I referred to the concept of A. Antonovsky’s sense of coherence, which can be successfully transferred to pedagogy and also applied to the process of education. Materials and methods. Review and analysis of the literature on the subject. Conclusions. The analysis of the subject literature and the research to date allows for the conclusion that the concept of Anthonovsky’s coherence can be considered from the pedagogical perspective and applied in relation to the educational process, enabling greater effectiveness of educational interactions.
 
REFERENCES (43)
1.
Antonovsky, A. (2005). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 
2.
Argyle, M. (1994). Social skills [hasło], Companion Encyclopedia of Psychology: T. 1. London – New York: Routledge.
 
3.
Bakiera, L. (2013). Zaangażowane rodzicielstwo a autokreacyjny aspekt rozwoju dorosłych. Warszawa: Difin.
 
4.
Banach, I., Bartkowiak, E. (2021). Rodzicielstwo i dzieciństwo w rozwoju dziejowym. Kraków: Impuls.
 
5.
Binnebesel, J. (2006). Pedagogiczne możliwości kształtowania poczucia koherencji w kontekście salutogenetycznej koncepcji zdrowia A. Anthonovsky’ego. Psychoonkologia, 10(2).
 
6.
Budzyńska, E. (1999). Obraz rodziny u katowickiej młodzieży. W: E. Budzyńska, J. Burzyński, A. Niesporek, W. Świątkiewicz (red.), Rodzina wobec wartości: Socjologiczne studium rodzin wielkomiejskich na przykładzie Katowic. Katowice: Zakład Socjologii Wiedzy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego.
 
7.
Dyrdół, M., Wesołowska, P. (2016). Wybrane aspekty świadomości pedagogicznej i prawnej rodziców traktowanej jako zasób rodziny: Badania własne. W: E. Czerka-Fortuna, K. Kmita-Zalewska, A. Zbierzchowska (red.), Zasoby rodziny: Wychowanie, poradnictwo, praca socjalna. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra.
 
8.
Harwas-Napierała, B. (2003). Rodzina a rozwój człowieka dorosłego. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
9.
Heszen, I., Sęk, H. (2008). Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 
10.
Ingarden, R. (1987). Książeczka o człowieku. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
11.
Jarmużek, J. (2018). Poczucie koherencji a aktywność edukacyjna dorosłych: Studium teoretyczno-badawcze. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 
12.
Jelonkiewicz, I. (1994). Model Anthonovsky’ego – odniesienie do wybranych koncepcji psychologicznych. Nowiny Psychologiczne, 1.
 
13.
Jelonkiewicz, I., Kosińska-Dec, K. (2001). Poczucie koherencji a style radzenia sobie ze stresem: Empiryczna analiza kierunku zależności. Przegląd Psychologiczny, 44(3).
 
14.
Kornas-Biela, D. (2000). Rodzina w opinii młodego pokolenia Polaków. W: D. Kornas-Biela (red.), Rodzina: Źródło życia i szkoła miłości. Lublin: TN KUL.
 
15.
Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (1997). Poczucie koherencji a style radzenia sobie. Psychologia Wychowawcza, 3.
 
16.
Kosińska-Dec, K., Jelonkiewicz, I. (2001). Wybrane właściwości dorastającego dziecka i rodziny a jego poczucie koherencji. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie, stres, zasoby: O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
17.
Kurowska, K., Kaczmarek, M. (2013). Rola wsparcia i poczucia koherencji w zmaganiu się ze schizofrenią. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 13(4).
 
18.
Kwak, A. (2005). Rodzina w dobie przemian: Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
 
19.
Linca-Ćwikła, A. (2018). Pedagogiczne uwarunkowania poczucia koherencji. Roczniki Pedagogiczne, 10(46). DOI: 10.18290/rped.2018.10.3-3.
 
20.
Linca-Ćwikła, A. (2019). Poczucie koherencji i aktywność fizyczna wśród maturzystów w województwie lubelskim. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 1(37). DOI: 10.34766/fetr.v1i37.41.
 
21.
Łobocki, M. (2004). Teoria wychowania w zarysie. Kraków: Impuls.
 
22.
Majewicz, P. (1999). Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii zdrowia – implikacje dla wychowania. W: H. Kosętka, J. Wyczesany (red.), Edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży: Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Promocja zdrowia w edukacji”. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.
 
23.
Mariański, J. (1995). Młodzież między tradycją i ponowoczesnością: Wartości moralne w świadomości maturzystów. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 
24.
Mariański, J. (1999). Praktyki religijne młodzieży a uznawane wartości prorodzinne. W: M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 
25.
Markowska, D. (2008). Dorastanie – małżeństwo – rodzicielstwo – rodzina: Pojęcia i problematyka badawcza. W: K. Wąż (red.), Bądź odpowiedzialny: Wychowanie do odpowiedzialności i partnerstwa w rodzinie: Opis programu edukacyjnego i jego realizacji. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 
26.
Michalak, J.M. (2003). Odpowiedzialność rodziców i dziecka w wychowaniu. W: J. Wilk (red.), Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka. Lublin: Katedra Pedagogiki Rodziny KUL.
 
27.
Niećko-Bukowska, B. (2008). Perspektywy ujęcia odpowiedzialności. Investigationes Linguisticae, 16. DOI: 10.14746/il.2008.16.11.
 
28.
Oleś, M. (2000). Rodzina a umiejętności psychospołeczne dzieci. W: M. Kornas-Biela (red.), Rodzina: Źródło życia i szkoła miłości. Lublin: TN KUL.
 
29.
Pielkowa, J.A. (1988). Rodzicielskie troski. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.
 
30.
Przetacznik-Gierowska, M., Włodarski, Z. (1994). Psychologia wychowawcza: T. 2. Warszawa: PWN.
 
31.
Reber, A.S., Reber, E.S. (2002). Słownik psychologii. Warszawa: Scholar.
 
32.
Sęk, H. (2000). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej. W: I. Heszen-Niejodek, H. Sęk, ( red.), Psychologia zdrowia. Warszawa: PWN.
 
33.
Sęk, H. (2001). Salutogeneza i funkcjonalne właściwości poczucia koherencji. W: H. Sęk, T. Pasikowski (red.), Zdrowie, stres, zasoby: O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.
 
34.
Sęk, H., Ścigała, I. (2000). Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym. W: I. Heszen-Niejodek, Z. Ratajczak (red.), Człowiek w sytuacji stresu: Problemy teoretyczne i metodologiczne. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
 
35.
Sitarczyk, M., Łukasik, M. (2014). Sytuacja rodzinna a poczucie koherencji i przekonanie o własnej skuteczności młodzieży przebywającej w placówkach socjalizacyjnych. Roczniki Pedagogiczne, 6(42).
 
36.
Sitarczyk, M. (2013). Poczucie koherencji kobiet – ofiar przemocy domowej. Psychiatria i Psychologia kliniczna, 13(4), 57-73. DOI: 10.5604/16441796.1088807.
 
37.
Śnieżyński, M. (2014). Dialog w rodzinie: Studium teoretyczno-empiryczne. Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM.
 
38.
Tomaszewski, T. (1978). Psychologia. Warszawa: PWN.
 
39.
Tyszka, Z. (red.) (1980). Metodologiczne problemy badań nad rodziną: Praca zbiorowa. Poznań: UAM.
 
40.
Werner, I., Piorunek, M. (2011). Poczucie koherencji a postrzeganie wybranych aspektów studiowania. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 4(56).
 
41.
Worsztynowicz, A. (2003). Doświadczanie wsparcia rodzicielskiego a poczucie koherencji u dorastających. W: Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
42.
Worsztynowicz, A. (2006). Doświadczanie wsparcia nauczycielskiego a poczucie koherencji u dorastających. W: M. John-Borys, Z. Dołęga (red.), Z badań nad zdrowiem psychicznym uczniów: Wstęp do działań profilaktycznych szkoły. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
43.
Zaborniak-Sobczak, M. (2014). Odpowiedzialność młodzieży z wadą słuchu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top