The role and importance of intergenerational transfer in propagating national and cultural awareness as exemplified by the contemporary Polish minority in Germany
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kanonicza 25 31-002 Kraków
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-08-14
 
 
Acceptance date: 2014-08-14
 
 
Publication date: 2014-08-14
 
 
Corresponding author
Łukasz Ryszka   

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Kanonicza 25 31-002 Kraków
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;9(1):127-147
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Our western neighbour, Germany, is one of those countries which for many reasons, mostly economic, have become home for millions of Poles. This research is a kind of guide through the culture created in Germany by Poles and Polish societies, in the time of the formation of the United Europe. In the United Europe we have quite new phenomena in culture. There are many elaborations which deal with important historical matters and this subject in the total way, from the perspective of history of Poland and Germany as well as the relationship between these two nations. This research also looks at personal diaries. Supplementing these sources are many kinds of reports from the Senate and Parliamentry Commission of Emigration and Communication with Poles Abroad. Also included is information from official internet web sites dedicated to a number of cultural events which took place in the last couple years. The research focuses on the changes in national – cultural consciousness of Poles in Germany in the last two centuries, showing the will to remain close the ancestral language, faith and culture. Nowadays, unlike as in the past, Poles do not create a tight society because they do not have the status of ethnical minority which makes their contribution into the cultural and scientific progress of Germany less exposed even though during the last twenty years many highly educated Poles have emigrated. Although they try to highlight their presence in Germans minds, especially in the media, they do not enjoy the profile which they deserve. This research gives lots of impulses as to what should be done to remedy this situation.
 
REFERENCES (37)
1.
Budyń S., Przyszłość Misji w Niemczech, „Nasze Słowo” 2014, nr 3.
 
2.
Cöllen B., Rośnie zainteresowanie Polską w Niemczech. „To ma charakter eksplozji”, źródło: http://www.dw.de/ro%C5%9Bnie-z... [dostęp: 25.03.2014].
 
3.
Cygański M., Polska – RFN. Współpraca kulturalno-naukowa po układzie z 7 grudnia 1970 roku, [w:] M. Lis (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji Kultura. Materiały z sympozjum naukowego, odbytego w Opolu w dn. 26–28 maja.
 
4.
1994 roku, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Opole 1994.
 
5.
Dedecius K., Budować mosty w świadomości, [w:] W. Pęciak (red.), Polacy i Niemcy pół wieku później, Wyd. Znak, Kraków 1996.
 
6.
Drozd J., Wojtal A. (red.), Polska Rzeczpospolita Ludowa – Republika Federalna Niemiec. Dokumenty i materiały 1970–1985, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1987.
 
7.
Dyczewski L., Rodzina twórcą i przekazicielem kultury, TN KUL, Lublin 2003.
 
8.
Dyczewski L., Trwałość i zmienność kultury polskiej, WDK, Lublin 2002.
 
9.
Grudzińska M., Instytut Polski w Düsseldorfie, [w:] M. Kalczyńska (red.), Instytucje literacko-wydawnicze w kontaktach polsko-niemieckich. Stan i perspektywy badawcze. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej odbytej w dn. 16–17 grudnia 1999 r. w Kamieniu Śląskim, Instytut Śląski w Opolu, Opole 2000.
 
10.
Jacobsen H.A., Republika Federalna Niemiec – Polska. Aspekty wzajemnych stosunków, [w:] M. Tomala (red.), Imperatyw pokoju. Polityka i wojna w XX wieku, Wyd. Poznańskie, Poznań 2000.
 
11.
Jan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie Jana Pawła II w UNESCO, Paryż, 2 IV 1980, „Wiara i kultura. Dokumenty – przemowienia – homilie”, Rzym 1986.
 
12.
Janusz G., Polonia w Niemczech po II wojnie światowej, [w:] A. Koprukowniak, W. Kucharski (red.), Polacy w świecie. Polonia jako zjawisko społeczno-polityczne, t. 2, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 1986.
 
13.
Klimaszewski Z.T., Specyfika polskiej emigracji w Niemczech i jej świadomość narodowa, [w:] Tenże (red.), Polacy w Niemczech: przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Agencja Wyd. EkoPress Andrzej Poskrobko, Białystok 2013.
 
14.
Koch M., Partnerstwo przez kulturę, „Kurier Polonica” 2006, nr 9.
 
15.
Kosiewski S., Oświata polonijna w RFN, [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1997.
 
16.
Kostrzewa M., Kilka uwag o praktycznym znaczeniu traktatu polsko-niemieckiego dla Polonii niemieckiej, „Biuletyn Stowarzyszenia Wspólnota Polska” 2000, nr 4.
 
17.
Koziewicz K., Polonia i Polacy w Niemczech w obliczu 20 rocznicy polsko-niemieckiego Traktatu z 1991 r., źródło: http://www.konwent.de/index.ph... [dostęp: 2.02.2011 r].
 
18.
Kozłowski J., Awans społeczny Polonii w krajach Europy Zachodniej (na przykładzie Niemiec), [w:] A. Kosecki (red.), Emigracja z ziem polskich w XX wieku: drogi awansu emigrantów, WSH, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, Pułtusk 1998.
 
19.
Król E.C., Polacy i Niemcy po II wojnie światowej, [w:] J. Fiszer, J. Holzer (red.), Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970–1995. Próba bilansu i perspektywy rozwoju, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998.
 
20.
Kurcz Z., Charakter polskiej obecności w Niemczech na przykładzie najnowszej emigracji z Polski. Mniejszość narodowa, Polonia czy obcokrajowcy, [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1997.
 
21.
Lesiuk W, Trzcielińska-Polus A., Wokół definicji przedmiotu badań, [w:] A. Wolff-Powęska, E. Schulz (red.), Być Polakiem w Niemczech, Instytut Zachodni, Poznań 2000.
 
22.
Materiały z 57 posiedzenia Senackiej Komisji Łączności z Polakami za Granicą z 15 lutego 2001 roku, Materiały Biura Informacji i Dokumentacji Senackiej Kancelarii Senatu RP, Warszawa 2001.
 
23.
Mochlińska K., Obecność Kościoła katolickiego w życiu emigracji, [w:] J. Wroczyńska (red.), Polacy i Polonia u progu nowego tysiąclecia. II zjazd Polonii i Polaków z zagranicy, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Warszawa 2001.
 
24.
Mrowiec F., Kosicki K., Mandziuk J., Stawny S. (red.), Księga Jubileuszowa Duszpasterstwa Polskiego w Niemczech, Polnisches Oberseelsorgeamt in der Bundesrepublik Deutschland, Würzburg 1995.
 
25.
Mrowiec F., Traktat a codzienność. Duszpasterstwo polskie w Niemczech po podpisaniu traktatu, [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, Wyd. Instytut Śląski, Opole.
 
26.
Mroziuk R., Duszpasterstwo Polskie w Niemczech, [w:] M. Lis (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Duszpasterstwo i szkolnictwo. Materiały z sympozjum naukowego odbytego w Opolu w dn. 14–16 października 1993 roku, Opole 1993.
 
27.
Nadolny A., Sto lat polskiego duszpasterstwa w Hamburgu 1891–1991, Polska Misja Katolicka, Hamburg – Pelplin 1992.
 
28.
Necel W., Ochalski S., Gembala B. (red.), Śladami współczesnego migranta w Niemczech, Bernardinum, Pelplin 2005.
 
29.
Ratajczak S., Wrócić czy pozostać, źródło: http://www.polonia-viva.eu/ind... [dostęp: 5.11.2013].
 
30.
Rottermund K., Dwa polskie koncerty w Berlinie, „Zarys. Magazyn Kulturalny” 2005, nr 4.
 
31.
Sakson A., Niemcy w świadomości społecznej Polaków, [w:] A. Wolff-Powęska (red.), Polacy wobec Niemców. Z dziejów kultury politycznej Polski 1945–1989, Instytut Zachodni, Poznań 1993.
 
32.
Sakson A., Polonia i emigracja w Niemczech w XX w. i na początku XXI w. – wybrane problemy, „Przegląd Polonijny” 2011, nr 1.
 
33.
Spotkanie Konwentu Organizacji Polskich, „Głos Polski. Kwartalnik Organizacji Polonijnych w Niemczech” 2004, nr 1.
 
34.
Sułek J., Kilka refleksji o procesie realizacji postanowień mniejszościowych traktatu RP – RFN z 17 czerwca 1991 roku – z polskiego punktu widzenia, [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1997.
 
35.
Tomala M., Polacy – Niemcy. Wzajemne postrzeganie, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 1994.
 
36.
Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (Bonn, 17 czerwca 1991 roku), [w:] M. Lis, A. Trzcielińska-Polus (red.), Polacy i Niemcy. Płaszczyzny i drogi normalizacji. Bilans pierwszego pięciolecia, Wyd. Instytut Śląski, Opole 1997.
 
37.
Walewander E., Problematyka wychowawcza w środowiskach emigracyjnych, TN KUL, Lublin 2000.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top