Home from the Perspective of Spouses Staying as Long-term Expatriates. Analysis of Autobiographical Narratives of Poles Living in Great Britain
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Nauk Pedagogicznych, Oleska 48, 45-052 Opole, Polska
 
2
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Zbierskiego 2/4, 42-200 Częstochowa, Polska
 
3
Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Submission date: 2023-08-07
 
 
Final revision date: 2023-10-04
 
 
Acceptance date: 2023-10-04
 
 
Publication date: 2023-12-05
 
 
Corresponding author
Emilia Mazurek   

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(2):105-125
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Home is an ambiguous concept that can be analysed from many different perspectives. This concept is considered in the following dimensions: material, social, axiological, cultural, and emotional. The experience of emigration may initiate reflection on the perception of home. Aim. The aim of the article is to describe and explain how emigrants understand the concept of home and how they present it. Materials and methods. The empirical material was collected by conducting autobiographical narrative interviews and analysing personal documents. The research group consisted of 20 people (i.e., 10 marital dyads) from Poland, residing in a long-term emigration in Great Britain. Results. Home in the material dimension is a fundamental element of existence, and its absence – both in homeland and in the country of emigration – is a source of problems. Home is identified by all respondents not only as being with a roof over their heads, but also with family. Where the closest family is, the respondents believe that their home is there. All of them also reflect on the understanding of the country of origin and the country of the host as (not) home, and their opinions in this regard are varied. They have been characterized by metaphors: metaphor of home in a global village, metaphor of home for the moment, metaphor of being on the road, metaphor of an uprooted tree, metaphor of a door, metaphor of a freely opening door. One couple defined their attitude towards the home identified with the home country and the host country in the same way. There was no such agreement in the other married couples. This is characterized by another metaphor: the metaphor of the negotiated home. Conclusion. The home does not have to refer to a specific geographical space. A home can be a family home where a person grew up and was brought up. Home can be a home left in the country of origin, to which one misses and returns. A home can be one created in emigration, open or closed to the influence of the culture of the host country. Home can be the homeland, the host country, the world. The house takes on a processual character, it is a dynamic project that „becomes” in the changing circumstances of life.
 
REFERENCES (47)
1.
Adamczyk, T. (2021). Dom rodzinny w doświadczeniu polskich migrantów w Wielkiej Brytanii. W: M. Zemło (red.), Małe miasta: Dom polski w refleksji badawczej (ss. 665–697). Białystok – Dynów – Supraśl: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
2.
Ahmed, S. (1999). Home and away: Narratives of migration and estrangement [W domu i poza nim: Narracje migracji i wyobcowania]. International Journal of Cultural Studies, 2(3), 329–347. DOI: 10.1177/136787799900200303.
 
3.
Bauman, Z. (1993). Ponowoczesne wzory osobowe. Studia Socjologiczne, 2(129), 7–31.
 
4.
Bradbury-Jones, C., Isham, L. (2020). The pandemic paradox: The consequences of COVID-19 on domestic violence [Paradoks pandemii: konsekwencje Covid-19 i przemoc domowa]. Journal of Clinical Nursing, 29(13–14), 2047–2049. DOI: 10.1111/jocn.15296.
 
5.
Bron, A. (2000). Floating as an analytical category in the narratives of Polish immigrants to Sweden [Floating jako kategoria analityczna w narracjach polskich emigrantów do Szwecji]. W: E. Szwejkowska-Olson, M. Bron Jr (red.), Allvarlig debatt och rolig lek: En festskrift tallagand (ss. 119–132). Uppsala: Uppsala Universitet: Centrum för multietnisk forskning.
 
6.
Cieślińska, B. (2012). Emigracje bliskie i dalekie: Studium współczesnych emigracji zarobkowych na przykładzie województwa podlaskiego. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
7.
Cudak, S. (2017). Aktywność ludzi starszych w domu opieki społecznej. Pedagogika Rodziny, 7(3), 41–51.
 
8.
Dąbrowska, E. (2012). Przemoc w rodzinie jako zjawisko społeczne. W: E. Kowalewska-Borys (red.), Problematyka przemocy w rodzinie: Podstawowe środki prawne ochrony osób pokrzywdzonych (ss. 13–26). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 
9.
Dionne, E.J. Jr. (2001). Wyzwoliciel czy dyktator: Globalizacja. Newsweek Polska, 16–17/01, 16–17.
 
10.
Dubas, E. (2011). Jak opracować materiał narracyjno-biograficzny?: (Propozycja). W: E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii (ss. 241–246). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
11.
Dyczewski, L. (2003). Rodzina twórcą i przekazicielem kultury. Lublin: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
 
12.
Drinkwater, S., Eade, J., Garapich, M. (2009). Poles apart?: EU enlargement and the labour market outcomes of immigrants in the United Kingdom [Przeciwległe bieguny? Rozszerzenie UE i skutki dla imigrantów w Wielkiej Brytanii]. International Migration, 47, 161–190. DOI: 10.1111/j.1468-2435.2008.00500.x.
 
13.
Gelles, R.J. (2003). Violence in the family [Przemoc w rodzinie]. W: W. Heitmeyer, J. Hagan (red.), International Handbook of Violence Research (ss. 837–862). Dordrecht: Springer.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny (2019). Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004–2018. Pobrane 31.01.2024 z: https://stat.gov.pl/obszary-te....
 
15.
Golczyńska-Grondas, A. (2012). Biografie dorosłych wychowanków domów dziecka: Próba analizy socjologicznej. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Sociologica, 41, 5–21.
 
16.
Gramling, L.F., Carr, R.L. (2004). Lifelines: A life history methodology [Linie życia: Metodologia historii życia], Nursing Research, 53(3), 207–210. DOI: 10.1097/00006199-200405000-00008.
 
17.
Gupta, A., Ferguson J. (2004). Poza „kulturę”: Przestrzeń, tożsamość i polityka różnicy. W: M. Kempny, E. Nowicka (red.), Badanie kultury: Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje (ss. 267–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
18.
Hardesty, J., Haselschwerdt, M., Johnson, M. (2012). Domestic violence and child custody [Przemoc w rodzinie i opieka nad dzieckiem]. W: K. Kuehnle, L. Drozd (red.), Parenting plan evaluations: Applied research for the family court (ss. 442–478). New York: Oxford University Press.
 
19.
Jarosz, E. (2001). Dom, który krzywdzi. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 
20.
Kaźmierska, K., Waniek, K. (2020). Autobiograficzny wywiad narracyjny: Metoda, technika, analiza. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
21.
Kozielska, J. (2014). Poakcesyjne migracje zarobkowe: Kontekst teoretyczno-empiryczny: Wsparcie społeczne. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 
22.
Kubacka, M. (2018). Dom jako miejsce emocjonalne. Kultura i Społeczeństwo, 62(3), 191–208. DOI: 10.35757/KiS.2018.62.3.10.
 
23.
Kubitsky, J. (2012). Psychologia migracji. Warszawa: Difin.
 
24.
Kupis, K. (2021). Rodzinna tożsamość narracyjna polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii (niepublikowana praca doktorska). Opole: Uniwersytet Opolski.
 
25.
Kupis, K., Kalus, A.M., Mazurek, E. (2022). Emigracja a proces uczenia się małżonków. Family Forum, 12, 159–184. DOI: 10.25167/FF/4535.
 
26.
Kurzynoga, M. (2012). Heterotopia domu dziecka, czyli o miejscu bez miejsca. Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja, 4(60), 87–95.
 
27.
Kyle, D. (2000). Transnational peasants: Migrations, networks, and ethnicity in Andean Ecuador [Chłopi transnarodowi: migracje, sieci i pochodzenie etniczne w andyjskim Ekwadorze]. Baltimore-London: The John Hopkins University Press.
 
28.
Lewicka, M. (2012). Psychologia miejsca. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
29.
Ładyżyński, A. (2017). Dom rodzinny jako kategoria pedagogiczna. W: A. Ładyżyński, M. Piotrowska, M. Kasprzak (red.), Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym (ss. 10–18). Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.
 
30.
Massey, D. (1992). A Place Called Home? [Miejsce zwane domem?]. New Formations: Question of Home, 17, 3–15.
 
31.
Melosik, Z. (2003). Kultura popularna jako czynnik socjalizacji. W: Z. Kwieciński, B. Śliwerski (red.), Pedagogika: Podręcznik akademicki: 2. (ss. 59–70). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
32.
Nowicka, M. (2007). Mobile locations: Construction of home in the group of transnational professionals [Lokalizacje mobilne: Budowa domu w grupie ponadnarodowych profesjonalistów]. Global Networks, (1), 69–86. DOI: 10.1111/j.1471-0374.2006.00157.x.
 
33.
Parutis, W. (2006). Construction of home by Polish and Lithuanian migrants in the UK [Konstruowanie domu przez migrantów z Polski i Litwy w Wielkiej Brytanii]. Economics Working Papers, (64), 1–22.
 
34.
Podkowińska, M., Duda, M. (2022). Home and its importance in the lives of Poles = Dom i jego znaczenie w życiu Polaków. Family Forum, 12, 87–103. DOI: 10.25167/FF/4886.
 
35.
Romaniszyn, K. (2021). Dom (nie)utracony. W: M. Zemło (red.), Małe miasta: Dom polski w refleksji badawczej (ss. 77–100). Białystok – Dynów – Supraśl: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 
36.
Schiller, N.G., Basch, L., Blanc, C.S. (1995). From immigrant to transmigrant: Theorizing transnational migration [Od imigranta do transmigranta: teoretyzowanie migracji transnarodowej]. Anthropological Quarterly, 68(1), 48–63. DOI: 10.2307/3317464.
 
37.
Schütz, A. (1945). The homecomer [Przybysz]. American Journal of Sociology, 50(5), 369–376.
 
38.
Schütz, A. (2008). O wielości światów: Szkice z socjologii fenomenologicznej. Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".
 
39.
Schütze, F. (2012). Trajektorie cierpienia jako przedmiot badań socjologii interpretatywnej. W: K. Kaźmierska (red.), Metoda biograficzna w socjologii: Antologia tekstów (ss. 415–458). Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos".
 
40.
Sharma, A. Boarah, S.B. (2022). Covid-19 and Domestic Violence: an Indirect Path to Social and Economic Crisis [Covid-19 i przemoc domowa: pośrednia droga do kryzysu społecznego i gospodarczego]. Journal of Family Violence, 37, 759–765. DOI: 10.1007/s10896-020-00188-8.
 
41.
Siciński, A. (1992). O idei domu i jego roli w Polsce: szkice. W: P. Łukasiewicz, A. Siciński (red.), Dom we współczesnej Polsce (ss. 8–16). Wrocław: "Wiedza o Kulturze".
 
42.
Słowik, A. (2011). Specyfika uczenia się na obczyźnie trzech fal polskiej emigracji. Rocznik Andragogiczny, 18, 200-216.
 
43.
Słowik, A. (2013). Trzy fale powojennej emigracji: O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle Upon Tyne. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
44.
Ślusarczyk, M., Pustułka, P. (2016). Work-life balance in the Polish migrant families settled in Norway [Równowaga między życiem zawodowym a prywatnym w polskich rodzinach migranckich osiedlonych w Norwegii]. Miscellanea Anthropologica et Sociologica, 17(3), 71–91.
 
45.
Trąbka, A. (2016). „Bycie w ruchu jest dla mnie jak dom”: pojęcie domu w narracjach migrantów wielokrotnych. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 42(4), 165–180.
 
46.
Trąbka, A. (2018). Zmiany przywiązania do miejsca zamieszkania pod wpływem mobilności i ich znaczenie dla dobrostanu jednostki. W: A. Anczyk, J. Grzymała-Moszczyńska, A. Krzysztof-Świderska (red.), Psychologia kultury, kultura psychologii: Księga jubileuszowa profesor Haliny Grzymała-Moszczyńskiej (ss. 239–250). Katowice: Wydawnictwo Sacrum.
 
47.
Urbaniak-Zając, D. (2001). Biograficzna perspektywa badawcza. W: E. Dubas, W. Świtalski (red.), Uczenie się z (własnej) biografii (ss. 11–27). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top