Upbringing in the peasant family of the Second Republic
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet w Białystoku Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Submission date: 2011-01-01
 
 
Final revision date: 2011-03-31
 
 
Acceptance date: 2011-03-31
 
 
Publication date: 2011-03-31
 
 
Corresponding author
Agata Samsel   

Uniwersytet w Białystoku Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii, Świerkowa 20, 15-328 Białystok, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;1(1):89-104
 
KEYWORDS
ABSTRACT
In 1918-1939 bringing up children in peasant families was severe and based on a system of punishments, usually corporal. It was a consequence of a common belief that only a hardened, tough and hardworking man is able to face hard peasant reality which was leaving little place for weakness and fondness. Contrary to all appearances, such upbringing was to impose a system of values which placed the land, work, community and religion at the very top. Since the very young age the children used to be taught the value of land, the sense of responsibility and the awareness of being co-responsible for the family farm. It was implied that the public interest is superior to the individuals interest and the value of a person is estimated from the perspective of his/her work.
 
REFERENCES (21)
1.
Bujak-Boguska Z., Z mroków niedoli matki i dziecka na wsi, „Młoda Matka” 1928/1929, nr 14.
 
2.
Chałasiński J., Młode pokolenie chłopów, t. I, Warszawa 1938.
 
3.
Chałasiński, J. Szkoła w społeczności wiejskiej, „Przegląd Socjologiczny” 1938,t.1-2.
 
4.
„Chłopska Sprawa” 1929, nr 9.
 
5.
Dębicki Z., Wpływ czynników ekonomicznych na życie rodzinne, „Rodzina” 1922.
 
6.
Friedleander M., Znaczenie środowiska w wychowaniu, „Ruch Pedagogiczny” 1928, nr 9.
 
7.
Jakubczak F., Rodzina chłopska a młode pokolenie rolników, [w:] Młode pokolenie Polski Ludowej, Warszawa 1968.
 
8.
Jakubiak K., Badania naukowe nad rodziną oraz problematyka wychowania rodzinnego w literaturze pedagogicznej II Rzeczypospolitej, [w:] Jakubiak K. (red.), Rodzina jako środowisko wychowawcze w czasach nowożytnych, Bydgoszcz 1995.
 
9.
Król B.W., Szkoła jako instytucja wychowawcza w środowisku małomiasteczkowym (na tle konkretnego środowiska małomiasteczkowego-Iwieniec), Warszawa 1938.
 
10.
Librachowa M. (red.), Dziecko wsi polskiej: próba charakterystyki, Warszawa 1934.
 
11.
„Mały Rocznik Statystyczny”, 1939.
 
12.
Mauersberg S., Komu służyła szkoła w Drugiej Rzeczypospolitej, Wrocław 1988.
 
13.
Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku, Warszawa 1927.
 
14.
Płatek J., Wieś jako środowisko wychowawcze, [w:] Rodzina wiejska jako środowisko wychowawcze, Mysłakowski Z. (oprac.), Warszawa-Lwów 1931.
 
15.
Radlińska H., Oświata i kultura wsi polskiej: wybór pism, Warszawa 1979.
 
16.
Rowid H., Środowisko i jego funkcje wychowawcze w związku z programem nauk, wyd. 2, Warszawa 1936.
 
17.
Samsel, Rodzina jako środowisko wychowawcze w Drugiej Rzeczypospolitej, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2009, nr 1 -2.
 
18.
Samsel A., Środowiska wychowawcze Drugiej Rzeczypospolitej: aspekty aksjologiczne (maszynopis pracy doktorskiej), Białystok 2010.
 
19.
Sprawozdanie Związku Młodzieży Polskiej Diecezji Łódzkiej za rok 1930, Łódź 1931.
 
20.
Stachnik S., Rozwój szkolnictwa powszechnego w odrodzonej Polsce, „Piast” 1922, nr 38.
 
21.
Żamowski J., Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1973.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top