Self-esteem of adolescents from families with alcohol-related problems
 
 
More details
Hide details
1
Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-21
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Grabowiec   

Zakład Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej, Instytut Pedagogiki, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):325-337
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the present study was to analyse the level of self-assessment among teenagers raised in families with alcohol problem. A diagnostic survey was usedto examine students of secondary schools. Methods: A diagnostic survey was used to examine students of secondary schools. The group in question consisted of teenagers selected on the basis of CAST (Children of Alcoholics Screening Test). To measure self-assessment, a standardized research tool was used – Rosenberg Self-Esteem Rate (Polish adaptation by I. Dzwonkowska, K. Lachowicz-Tabaczek and M. Łaguna). Results: The obtained results show that adolescents from families with alcohol-related problems have considerably lower self-esteem than adolescents from regular families. Additionally, as far as inter-group comparisons are concerned, the distorted picture of self was mainly observed in girls. Conclusions: The reported results are relevant with a view to undertaking preventive and therapeutic actions aimed at helping children and adolescents from families with alcohol-related problems.
 
REFERENCES (20)
1.
Cermak T.L., Czas na wyleczenie – przewodnik. Droga do wyzdrowienia dla dorosłych dzieci alkoholików, tłum. P. Żak, Wydawnictwo Charaktery, Kielce 2011.
 
2.
Christensen H., Bilenberg N., Behavioural and emotional problems in children of alcoholic mothers and fathers, „European Child and Adolescent Psychiatry” 2000, t. 9, z. 3.
 
3.
Cierpiałkowska L., Grzegorzewska I., Dzieci alkoholików w perspektywie rozwojowej i klinicznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2016.
 
4.
Dodziuk A., Kamecki W., Wyjść z matni. Proste rozmowy o zgubnym nałogu, Prószyński i S-ka, Warszawa 1994.
 
5.
Dzwonkowska I., Lachowicz-Tabaczek K., Łaguna M., Samoocena i jej pomiar. SES. Polska adaptacja skali SES M. Rosenberga. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych, Warszawa 2008.
 
6.
Dzwonkowska I., Współczucie wobec samego siebie (self-compassion) jako moderator wpływu samooceny globalnej na afektywne funkcjonowanie ludzi, „Psychologia Społeczna” 2011, t. 6, nr 1.
 
7.
Fila-Jankowska A., Samoocena autentyczna. Co ukrywamy sami przed sobą, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2009.
 
8.
Grzegorzewska I., Cierpiałkowska L., Pozytywna i negatywna adaptacja dzieci i młodzieży rodziców uzależnionych od alkoholu „Alcoholism and Drug Addiction” 2015, t. 28, z. 4.
 
9.
Grzegorzewska I., Odporność psychiczna dzieci alkoholików, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 
10.
Huflejt-Łukasik, Ja i procesy samoregulacji. Różnice między zdrowiem a zaburzeniami psychicznymi, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.
 
11.
Izdebska A., Lewandowska K., Czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, „Dziecko Krzywdzone. Teoria, badania, praktyka” 2012, t. 11, nr 2.
 
12.
Łaguna M., Rola przekonań o sobie w planowaniu podjęcia pracy za granicą, „Psychologia Społeczna” 2009, t. 4, nr 4(12).
 
13.
Robinson B.E., Rhoden J.L., Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików, tłum. M. Szymankiewicz i in., wyd. 2, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2005.
 
14.
Ryś M., Rodzinne uwarunkowania psychospołeczne funkcjonowania Dorosłych Dzieci Alkoholików, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
15.
Siek S., Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1984.
 
16.
Szpitalak M., Polczyk R., Samoocena. Geneza, struktura, funkcje i metody pomiaru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015.
 
17.
Turowska A., Znaczenie samooceny w funkcjonowaniu społecznym – na przykładzie młodzieży maturalnej, „Kultura i Edukacja” 2008, nr 2.
 
18.
Wegscheider-Cruse S., Nowa szansa. Nadzieja dla rodziny alkoholowej, tłum. M. Ślósarska, Instytut Psychologii Zdrowia – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 2000.
 
19.
Woititz J.G., Dorosłe dzieci alkoholików, tłum. M. Winkler, red. A. Dodziuk, wyd. 2, Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości – Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Warszawa 1994.
 
20.
Zbonikowski A., Społeczne oddziaływania defaworyzujące a poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży, [w:] K. Hirszel, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, D. Modrzejewska (red.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży, Difin, Warszawa 2010.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top