Single parenthood according to mothers
 
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Submission date: 2018-08-29
 
 
Final revision date: 2018-11-28
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Anna Róg   

Instytut Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Krakowska 11, 25-029 Kielce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):381-397
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The article concerns the analysis of mothers's opinion regarding single parenthood. The significant purpose of the research was the attempt to find the answer to the question how single mothers perceive their parenthood, how they assess their situation and what kind of difficulties concerning single upbringing of a child and running a household they indicate. Methods: The research based on diagnostic survey method and a questionnaire were conducted within the group of 153 women. Results: The article presents results of the research concerning the economic situation of one-parent families and problems and difficulties resulting from singlemotherhood. Free comments of respondents concerning single parenthood are supplement information to the article. These comments were arranged according to categories which prove how single mothers perceive their life situation. These opinions were divided into the following categories: single motherhood as the source of financial problems and renunciations, single motherhood as the source of social discrimination and problems concerning insufficient assistance provided to mothers, single motherhood as no father's support, single motherhood by choice, single motherhood as the challenge and happiness. Conclusions: According to the conducted research the following conclusions have been reached: single mothers lack the relevant support adjusted to their own real needs and the needs of their families. The research presented in this article has not been completed, yet. Still, the inquiries are being conducted, the purpose of which is to extend the knowledge regarding existence of single-mother families and to develop the methods of assistance which will provide women with support so that their life and independent decisions concerning themselves and their children would not be interrupted.
 
REFERENCES (21)
1.
Badora S., Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnobrzeg 2006.
 
2.
Encyklopedia. Rodzicie i dzieci, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2002.
 
3.
Górnikowska-Zwolak E., Myśl feministyczna jako nurt rozważań w pedagogice społecznej, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda, Mysłowice 2006.
 
4.
Graniewska D., Krupa K., Balcerzak-Paradowska B., Samotne matki, samotni ojcowie. O rodzinach niepełnych w Polsce, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 
5.
Kalinowski S., Jabłońska-Porzuczek L., Ubóstwo rodzin monoparentalnych w Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce po dekadzie członkostwa w Unii Europejskiej” 2016, nr 438.
 
6.
Kawula S., Wsparcie społeczne, [w:] D. Lalak. T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 
7.
Kozdrowicz E., Sytuacja dziecka w rodzinie samotnej matki. Skrypt dla studentów pedagogiki (pedagogika społeczna, pedagogika opiekuńcza), Wydawnictwo UW, Warszawa 1989.
 
8.
Maciarz A., Macierzyństwo w kontekście zmian społecznych, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004.
 
9.
Makowska M., Samotne macierzyństwo skutkiem różnych doświadczeń życiowych –dziecko w życiu samotnej matki „Studia Sierdzana” 2012, nr 1.
 
10.
Maruszczak M., Problemy samotnej matki i jej dziecka, [w:] Encyklopedia: Rodzice i dzieci, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2002.
 
11.
Marynowicz-Hetka E., Praca socjalno-wychowawcza z rodziną niepełną, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1985.
 
12.
Olearczyk T.E., Sieroctwo i osamotnienie. Pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny, Wydawnictwo WAM, Kraków 2008.
 
13.
Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów.
 
14.
Studium socjopedagogiczne narracji rodziców przeciążonych rolami, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
15.
Plecka M., Personalny wymiar bezpieczeństwa ekonomicznego, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” 2014/35, t. 2.
 
16.
Pospiszyl K., Ojciec a rozwój dziecka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1980.
 
17.
Racław M., Trawkowska D., Samotne rodzicielstwo. Między diagnozą a działaniem, Wydawnictwo UW, Warszawa 2013.
 
18.
Racław-Markowska M., Środoń M., Rymsza M., Portrety samotnego rodzicielstwa, [w:] M. Rymsza (red.), Samotne macierzyństwo i polityka społeczna, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2001.
 
19.
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004, Dz. U. 2004, Nr 64, poz. 593.
 
20.
Witczak J., Ojcostwo bez tajemnic, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987.
 
21.
Zagel H., Support to Lone Parents in Germany, The EU Mutual Learning Programme in Gender Equality, Francja 2015.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top