Cohabitation – an alternative form of family life
 
 
More details
Hide details
1
Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Submission date: 2016-10-11
 
 
Final revision date: 2017-12-12
 
 
Acceptance date: 2017-12-12
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Magda Urbańska   

Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):399-415
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The article presents the results of the author’s own research aimed at finding out the students’ opinions on living single. Methods: In the research, a diagnostic survey method with a questionnaire has been applied. The sample group of young adults referred to such issues as: perception of women and men choosing to be single, reasons for choosing this form of life, positive and negative aspects of living alone. Results: One of the dimensions of modern family transformation is an increase in the attractiveness of alternative forms of family life, including being alone as a single, without a life partner. Conclusions: Until recently, living without a husband or wife was treated as a life failure, currently it is more often connected with a deliberate choice of this form of life, associated with independence, freedom, living one’s own life. Therefore, social perception of people being single is changing, which is also reflected in the results of the author’s own research.
 
REFERENCES (16)
1.
Gizicka D., Kohabitacja jako alternatywna forma życia rodzinnego, „Roczniki Nauk Społecznych”, 2008, t. XXXVI, z. 1.
 
2.
Gizicka D., Kohabitacja w Polsce w kontekście zmian postrzegania rodziny, „Roczniki Nauk Społecznych” 2013, t. 5, nr 4.
 
3.
Główny Urząd Statystyczny, Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2013.
 
4.
Kwak A., Konkubinat – kohabitacja w świadomości społecznej, „Problemy Rodziny” 1995, nr 5.
 
5.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
6.
Kwak A., Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014.
 
7.
Kwak A., Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2014, nr 51.
 
8.
Łuksiewicz A.M., Wybrane formy kohabitacji w Polsce – ujęcie teoretyczne, [w:] H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin, Difin SA, Warszawa 2011.
 
9.
Matysiak A., Mynarska M., Urodzenia w kohabitacji: wybór czy konieczność?, [w:] A. Matysiak (red.), Nowe wzory formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia, Wydawnictwo „Scholar”, Warszawa 2014.
 
10.
Oglądalność seriali: 18-01-2016, por. źródło: http://swiatseriali.interia.pl... [dostęp: 05.02.2016].
 
11.
Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko. O nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 
12.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008.
 
13.
Szlendak T., Rodzina, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 3, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2000.
 
14.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
15.
Szukalski P., Charakterystyka związków kohabitacyjnych we współczesnej Polsce, „Wiadomości Statystyczne” 2014, nr 8, por. źródło: dspace.uni.lodz.pl/xmliu/handle/11089/5390 [dostęp: 05.09.2016].
 
16.
Szukalski P., Kohabitacja w Polsce, [w:] W. Warzywoda-Kruszyńska, P. Szukalski (red.), Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie polskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, por. źródło: dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3748 [dostęp: 05.09.2016].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top