An attempt to define cohabitation in opposition to marriage
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2017-06-29
 
 
Final revision date: 2017-12-12
 
 
Acceptance date: 2017-12-12
 
 
Publication date: 2018-12-22
 
 
Corresponding author
Magda Wieteska   

Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, ul. J.W. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;17(1):417-438
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: Modern marriages are concluded based on much greater freedom in perceiving marriage as a social obligation, autonomy of both partners and – to the largest extent – they form a legalized relationship preconditioned by emotional needs. Similar characteristics are part of cohabitation, with the exception of its formalization in the legal sense. Methods: The author of the article strives to illustrate the similarities and differences between cohabitation and marriage without attempting to assess which of these relationships is more valuable. Results: The author of the article presents and discusses theoretical assumptions, legal regulations and models of cohabitation and marriage. Differences and similarities between marriage and cohabitation were shown. Conclusions: In the opinion of the author of the article, reflections on the superiority of marriage to cohabitation are not justified. Such an evaluation is stymied by many factors. One of them is the lack of precise definition of a consensual relationship, what its time frames are, what the issue of parenthood looks like in it, what is the division of home duties etc.
 
REFERENCES (46)
1.
Adamski F., Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002.
 
2.
Bauman Z., Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006.
 
3.
Beck U., Beck-Gernsheim E., Miłość na odległość. Modele życia w epoce globalnej, tłum. M. Sutowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 
4.
Biedroń M., Mitręga A., Doświadczanie ponowoczesności w intymnych relacjach rodzinnych, Wydawnictwo Atut, Wrocław 2013.
 
5.
Blicharska K., Przemiany modelu rodziny, społeczne i ekonomiczne skutki tego procesu w perspektywie Dolnego Śląska oraz kraju, Centrum Monitoringu Społecznego i Kultury Obywatelskiej, Wrocław 2012.
 
6.
Braun-Gałkowska M., Psychoprofilaktyka życia rodzinnego, [w:] I. Janicka, T. Rostowska (red.), Psychologia w służbie rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 
7.
CBOS: Polacy popierają konkubinaty, por. źródło: http://www.gazetaprawna.pl/art... [dostęp: 19.04.2016].
 
8.
Chechliński W., Kohabitacja – nowe zjawisko życia rodzinnego, [w:] M. Ziemska, A. Kwak (red.), Funkcjonowanie rodziny a problemy profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1981.
 
9.
Cudak H., Od rodziny pochodzenia do rodziny prokreacji, Wydawnictwo Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu, Łowicz 1999.
 
10.
Drabik L., Sobol E. (red.), Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
11.
E., Nienawidzę słowa konkubent, por. źródło: http://www.wysokieobcasy.pl/wy... [dostęp: 22.04.2016].
 
12.
Fromm E., Niech się stanie człowiek. Z psychologii etyki, tłum. R. Saciuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 
13.
Fromm E., O sztuce miłości, tłum. A. Bogdański, Wydawnictwo „Rebis”, Poznań 2000.
 
14.
Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny, Warszawa 2013.
 
15.
 
16.
Janicka I., Kohabitacja a małżeństwo w perspektywie psychologicznej. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
 
17.
Jankowiak B., Nieformalne związki jedno i dwupłciowe jako alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego. Analiza jakości i stabilności relacji, „Studia Edukacyjne” 2003, nr 26.
 
18.
Juszczyk-Frelkiewicz K., Kohabitacja w Polsce i na Słowacji. Studium socjologiczne w środowiskach studenckich, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
 
19.
Kowalczyk K. (oprac.), Potrzeby prokreacyjne oraz preferowany i realizowany model rodziny. Komunikat z badań CBOS, Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2012.
 
20.
Kuklińska K.L., Polskie singielki. Płeć kulturowa. Feminizm. Ponowoczesność. Internet, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 
21.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
22.
Lewicka M., Rodzina nadal najwyższą wartością?, [w:] W. Muszyński (red.), Rodzina jako wartość: wzory – modele – redefinicje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 
23.
Ładyżyński A., I budować małżeństwo, i rodzinę, por. źródło: http://ladyzynski.blogspot.com... [dostęp: 11.01.2016].
 
24.
Prusińska E., Związki kohabitacyjne — charakterystyka zjawiska, [w:] J. Kwaśniewski (red.), „Prace Katedry Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej”, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.
 
25.
Rostowski J., Rostowska T., Małżeństwo – wczoraj, dzisiaj i jutro – w perspektywie psychologicznej, [w:] M. Plopa (red.), Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, t. I, Wydawnictwo EUH-E, Elbląg 2005.
 
26.
Sikorska M., Życie rodzinne, [w:] Giza A., Sikorska M. (red.), Współczesne społeczeństwo polskie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 
27.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Wydawnictwo Nomos, Kraków 2008.
 
28.
Slany K., Definicje pojęć „małżeństwo” i „rodzina” w obliczu pojawienia się alternatywnych form życia małżeńsko-rodzinnego, „Roczniki Socjologiczne Rodziny” 2002, nr 4.
 
29.
Slany K., Związki konsensualne – nowa forma małżeństw, „Problemy Rodziny” 1990, nr 3.
 
30.
Stolarska B., Ekonomiczne aspekty małżeństwa i kohabitacji, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 2012, t. LXXXVI.
 
31.
Strzelecki Z., Błędowski P., Gałązka A.i in., Rządowa Rada Ludnościowa, Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2011–2012, Warszawa 2012, por. źródło: http://old.stat.gov.pl/Raport...., [dostęp: 02.01.2015].
 
32.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 
33.
Toffler A., Szok przyszłości, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 1970.
 
34.
Trost J., Married and Unmarried cohabitation: the case of Sweden with some comparisons, „Journal of Marriage and the Family”, Minneapolis 1979.
 
35.
Tyszka Z., Socjologia rodziny, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1974.
 
36.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. Art. 5.
 
37.
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553. Art. 115 § 11.
 
38.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141. Art. 8.
 
39.
Uzasadnienie SN do uchwały z dnia 30 stycznia 1986 r., sygn. akt III CZP 79/85, opubl. OSNCP 1987, nr 1, poz. 2.
 
40.
Witczak J., Małżeństwo bez papierka, „Problemy Rodziny” 1983, nr 1.
 
41.
Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.
 
42.
Wroński P., Kościół policzył konkubinaty. Życie bez ślubu kościelnego popularne wśród młodych, por. źródło: http://wyborcza.pl/1,75478,155... [dostęp: 09.11.2014].
 
43.
Wyrok SA z dnia 23 lutego 2007 r., sygn. akt I ACa 590/06, LEX nr 259105.
 
44.
Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 2005 r., IV CK 648/2004.
 
45.
Wyrok SN z dnia 2 grudnia 1970 r., II CR 341/70.
 
46.
Wyrok SN z dnia 5 grudnia 1997, sygn. akt II CKN 485/97, LEX nr 583765.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top