Single living in the opinion of young adults
 
 
More details
Hide details
1
Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Submission date: 2018-10-01
 
 
Acceptance date: 2018-11-28
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Magda Urbańska   

Katedra Nauk o Rodzinie, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):261-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The article presents the results of the author’s own research aimed at finding out the students’ opinions on single living. Methods: In the research, a diagnostic survey method with a questionnaire has been applied. The sample group of young adults referred to such issues as: perception of women and men choosing to be single, reasons for choosing this form of living, positive and negative aspects of living alone. Results: One of the dimensions of modern family transformation is an increase in the attractiveness of alternative forms of family life, including being alone as a single person, without a life partner. Until recently, living without a spouse was treated as a life failure, currently it is more often viewed as deliberate choice of this form of life, associated with independence, freedom, living one’s own life. Conclusions: Social perception of people being single is changing, which is also reflected in the results of the author’s own research.
 
REFERENCES (17)
1.
Boguszewski R., Rodzina – jej współczesne znaczenie i rozumienie, [w:] M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany, CBOS „Opinie i Diagnozy” 2013, nr 26.
 
2.
CBOS, Osoby niezamężne i nieżonate w polskich rodzinach. Komunikat z badań nr 93/2017, Warszawa 2017.
 
3.
Czernecka J., Wielkomiejscy single, Poltext Sp. z o.o., Warszawa 2014.
 
4.
GUS, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, Warszawa 2014.
 
5.
GUS, Małżeństwa oraz dzietność w Polsce, Warszawa, styczeń 2016 r., por. źródło: https://stat.gov.pl/files/gfx/... [dostęp: 22.09.2018].
 
6.
GUS, Sytuacja demograficzna Polski na tle Europy, Konferencja prasowa Prezesa GUS. Notatka informacyjna, Warszawa, dnia 31.01.2017, por. źródło: https://stat.gov.pl/obszary-te... [dostęp: 22.09.2018].
 
7.
Hipsz N., Społeczne oceny alternatyw życia małżeńskiego, [w:] M. Grabowska (red.), Rodzina i jej przemiany, CBOS, „Opinie i Diagnozy” 2013, nr 26.
 
8.
Kwak A., Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.
 
9.
Lisak A., Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Bellona, Warszawa 2009.
 
10.
Maison D., Związki i partnerstwo: żony, matki, kochanki, [w:] K. Pawlikowska, D. Maison, Polki, Spełnione profesjonalistki, rodzinne panie domu czy obywatelki świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
 
11.
Matysiak A., Wstęp, [w:] Taż (red.), Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce. Przyczyny oraz wpływ na zadowolenie życia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014.
 
12.
Renz R., Kobieta w społeczeństwie polskim w XIX i XX wieku, [w:] J. Hoff (red.), O kobietach. Studia i szkice. Wiek XIX i XX, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
 
13.
Ruszkiewicz D., Życie w pojedynkę – ucieczka od rodziny czy znak naszych czasów?, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.
 
14.
Slany K., Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2008.
 
15.
Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
16.
Szluz B., Życie w pojedynkę (na przykładzie wybranych państw), [w:] B. Szluz, A. Szluz., M. Urbańska (red.), Współczesna rodzina w ujęciu interdyscyplinarnym. Przemiany. Wsparcie. Rozwój, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017.
 
17.
Szukalski P., Polska rodzina A.D. 2015, „Civitas Christiana” 2015/1, por. źródło: http://dspace.uni.lodz.pl:8080... = 1&isAllowed = y [dostęp: 10.09.2018].
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top