The perception of old age and the elderly in a family among adolescents in a rural environment
 
More details
Hide details
1
Zakład Ekolingwistyki Komunikologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78 p. 404, Poznań 61-809, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-30
 
 
Acceptance date: 2018-12-13
 
 
Publication date: 2018-12-31
 
 
Corresponding author
Kinga Kowalewska   

Zakład Ekolingwistyki Komunikologii, Instytut Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej, Wydział Neofilologii UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78 p. 404, Poznań 61-809, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;18(2):277-305
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim: The aim of the study was an attempt to determine the image of old age and the elderly in a family among primary school pupils in a rural environment. Methods: A qualitative-quantitative questionnaire served as a tool. Results: The results show that the term ‘old age’ was associated mainly with the respondents’ oldest family members, and the main values for which the elderly are respected included warm feelings, practical wisdom, and help in raising grandchildren, all of which are achieved in a family setting. Similarly to the results of the study conducted in an urban environment, the image of old age is negative; however, the attitude towards the elderly is almost exclusively positive. Importantly, family life, and especially living with the grandparents, was identified as the main source of experience and knowledge about old age by the vast majority of respondents. Conclusions: Consequently, it is family members who are mostly responsible for shaping image and attitudes towards the elderly among children and adolescents.
 
REFERENCES (17)
1.
Błachnio A., Starość w rodzinie. Opieka nad seniorem wyzwaniem dla dorosłego dziecka czy państwa?, „Wychowanie w Rodzinie”, t. 13 (1/2016).
 
2.
Błachnio A., Fabiś A., Satisfaction paradox in old age, [w:] Ł. Tomczyk, A. Ryk, J. Prokop (red.), New trends and research challenges in pedagogy and andragogy, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Kraków 2018.
 
3.
Kowalewska K., Wizerunek osób starszych w medialnych przekazach reklamowych – analiza własna na podstawie wybranych reklam w prasie kobiecej w Polsce, [w:] M. Wszołek (red.), Teorie komunikacji i mediów. Konstruowanie komunikacji i mediów 2, t. 10, Wydawnictwo LIBRON, Wrocław 2017.
 
4.
Kowalewska K., (a) Wizerunek starości i osób starszych wśród dorastającej młodzieży – komunikat z badań, „Chowanna” 2018, nr 50(1).
 
5.
Kowalewska K., (b) Wizerunek starości i osób starszych wśród uczniów na poziomie szkoły podstawowej, „Studium Vilnense A” 2018, nr 15.
 
6.
Kowalewska K., The perception of language and non-language resources in press advertisements: an ecolinguistic communicative approach, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2018.
 
7.
Kozubska A., Porozumienie między pokoleniami w rodzinie – płaszczyzny rozwoju, „Wychowanie w Rodzinie”, t. 3 (3/2011).
 
8.
Krupa B., Starość w percepcji młodzieży – perspektywa pedagogiczna, „Nowiny Lekarskie” 2012, nr 81(1).
 
9.
Nawrocka, J., Społeczne doświadczenie starości. Stereotypy, postawy, wybory, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013.
 
10.
Ostrzyżek A., Marcinkowski J.T., Wymiary jakości życia w podeszłym wieku, „Problemy Higieny i Epidemiologii” 2009, nr 90(4).
 
11.
Panas K.T., Psychologiczny portret ludzi w okresie później dorosłości, [w:] M. Dudek, J. Krukowski, K.T. Panas (red.), Rzeczywistość seniora, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2014.
 
12.
Pikuła N., Senior w przestrzeni społecznej, Wydawnictwo BORGIS, Sp. z o.o., Warszawa 2013.
 
13.
Szarota Z., Kierunki i cele polityki (pro) senioralnej, [w:] M. Dudek, J. Krukowski, K.T. Panas (red.), Rzeczywistość seniora, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie im. Prof. Leszka J. Krzyżanowskiego, Warszawa 2014.
 
14.
Stuart-Hamilton I., Psychologia starzenia się, przekł. A. Błachnio, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.
 
15.
Stypińska J., Czy Polska jest krajem dla starych ludzi? O społecznym konstruowaniu starości. „Studia Humanistyczne AGH” 2010, nr 8.
 
16.
Szatur-Jaworska B., Ludzie starzy i starość w polityce społecznej, ASPRA-JR, Warszawa 2000.
 
17.
Vasil L., Wass H., Portrayal of the elderly in the media: a literature review and implications for educational gerontologists „Educational Gerontology” 1993, nr 19(1).
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top