Unemployment as a Destructive Factor in Family Education
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska
 
 
Submission date: 2011-10-01
 
 
Final revision date: 2011-12-31
 
 
Acceptance date: 2011-12-31
 
 
Publication date: 2011-12-31
 
 
Corresponding author
Anna Marzec-Tarasińska   

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2011;4(4):153-168
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Unemployment in Poland s one of the main factors causing problems in the process of upbringing. It is also the main reason for constant growth of poverty and process of marginalization of many families in Polish society. Family is a basic and irreplaceable environment for a child. It is not child's choice what sort of family she/he was born into, however family situation and environment started to influence a child, from very beginning. Well functioning family, where the socialization and education process are running in a healthy way, creates positive environment for physical, psychological, social and moral development of a child and successfully influence the child's school career, lack of conflict with the law and finally – gaining professional autonomy. Unemployment is conducive to increasing dysfunction in the family. This problem makes lot of families inefficient, in many respects, educational environment unable to fulfill the most basic human needs. This condition is very unfavorable for children and leads to disturbances in the development of physical, mental, social and moral.
 
REFERENCES (30)
1.
Blumsztajn A., Problemy niedożywienia dzieci w Polsce, „Polityka Społeczna” 2003, nr 3.
 
2.
Consedine J., Sprawiedliwość naprawcza, Warszawa 2004.
 
3.
Dyczewski L., Wieloaspektowe skutki bezrobocia, [w:] J. Mazur (red.), Prawo do pracy a polityka społeczna, Lublin 2005.
 
4.
Dyczewski L., Wadowski D., Badania lubelskie, [w:] Badania bezrobocia długotrwałego. 4. Raport IPiSS, Warszawa 2001.
 
5.
Głogosz D., Sytuacja dzieci w rodzinach dotkniętych bezrobociem, „Polityka Społeczna” 1994, nr 3.
 
6.
Golinowska S., Wokół współczesnych problemów bezrobocia, „Polityka Społeczna” 1992, nr 5-6.
 
7.
Graniewska D., Rodzina a bezrobocie. Sytuacja w Polsce, [w:] Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie–ich stan i kierunki przemian, Poznań 2001.
 
8.
Izdebska J., Rodzina – podstawowe środowisko życia dziecka, [w:] J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym, Białystok 2003.
 
9.
Janukowicz M., Zmagania edukacyjne młodzieży biednej, [w:] S. Czarnecka (red.), Młodzież w lokalnym systemie pomocy społecznej, Częstochowa.
 
10.
Kantowicz E., Pedagogika społeczna wobec kwestii jakości życia, „Pedagogika Społeczna” 2001, nr 1.
 
11.
Kawula S., Pomocniczość i wsparcie. Kategorie pedagogiki społecznej, Olsztyn 2002,.
 
12.
Konarzewski K., Cechy ucznia, [w:] K. Konarzewski (red.), Sztuka nauczania. Szkoła, Warszawa 1995.
 
13.
Krzesińska-Żach B., Dziecko w rodzinie z problemem bezrobocia, [w:] J. Izdebska (red.), Dziecko w rodzinie i w środowisku rówieśniczym, Białystok 2003.
 
14.
Kubicki P., Cichowicz E., Rodzina wobec wykluczenia społecznego – analiza „pamiętników bezrobotnych”, „Polityka Społeczna” 2005, nr 4.
 
15.
Markocki Z., Społeczno-wychowawcze konsekwencje bezrobocia w rodzinie, [w:] J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków – przeobrażenia, zagrożenia, patologie, Gdańsk 2001.
 
16.
Matyjas B., Rodzina i jej wspomaganie, Kielce 2005.
 
17.
Nowak A., Wysocka E., Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie, Katowice 2001.
 
18.
Putkiewicz E., Zahorska M., Skąd te nierówności, „Pedagogika Społeczna” 2001, nr 1.
 
19.
Raport o rozpoznanych zjawiskach patologii społecznej, przestępczości i demoralizacji nieletnich w latach 2001-2002, Biuro Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji, Warszawa 2002.
 
20.
Skuza Z., Mieszkania (czy getta?) socjalne? Kielce 2006.
 
21.
Szafraniec K., Anomia okresu transformacji a orientacje normatywne młodzieży. Perspektywa międzygeneracyjna, [w:] J. Mariański (red.), Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, Kraków 2002.
 
22.
Szpringer M., Bezrobocie jako predykator zagrożeń społecznych i zachowań patologicznych, „Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej” 2003, nr 17.
 
23.
Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
 
24.
Sztumski J., Dzieci i młodzież w procesie przemian zachodzących w Polsce, [w:] J. Sztumski (red.), Pokolenie wygranych? Katowice 2001.
 
25.
Tarkowska E., Dzieciństwa żadnego nie miałam. Bieda i dzieci, „Więź” 1999, nr 6.
 
26.
Tomza E., Wpływ bezrobocia na realizację podstawowych funkcji rodziny. „Problemy Rodziny” 1992 ,nr 4.
 
27.
Warr P., Psychologiczne skutki długotrwałego bezrobocia, [w:] T. Chirkowska-Smolak, A. Chudzicka (red.), Człowiek w społecznej przestrzeni bezrobocia, Poznań 2003.
 
28.
Warzywoda-Kruszyńska W., Przemiany struktury rodziny a bieda dzieci, „Polityka Społeczna” 2002, nr 4.
 
29.
Warzywoda-Kruszyńska W., Bieda dzieci w środowisku wielkomiejskim (na przykładzie Łodzi), „Polityka Społeczna” 2009, nr 9.
 
30.
Woźniak U., Zachowania zaradcze bezrobotnych z perspektywy teorii anomii Roberta Mertona, [w:] P. Piotrowski (red.), Przemoc i marginalizacja, Warszawa 2004.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top