The dialogue in the family with a disabled child – a critical assessment of the functioning in childhood, in the opinions of disabled students
 
More details
Hide details
1
Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanoniczna 9, 31–002 Kraków
 
2
Katedra Pedagogiki Ogólnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanonicza 9, 31–002 Kraków
 
 
Submission date: 2014-10-02
 
 
Final revision date: 2015-06-16
 
 
Acceptance date: 2015-06-16
 
 
Publication date: 2015-08-14
 
 
Corresponding author
Grzegorz Godawa   

Instytut Pracy Socjalnej, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Kanoniczna 9, 31–002 Kraków
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2015;11(1):359-376
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Dialogue in the family plays a significant role in shaping family members’ personalities and involving them in social life. The proper development of dialogue may be influenced by many factors e.g. dangers resulting from the randomness of life. In a family of a disabled child additional difficulties occur which may affect the functioning of the family members. The way of perceiving disability depends on one’s role in the family. A disabled child experiences their difficulties differently than their parents or siblings. However, the feeling of isolation may be common for both the child and their family. In that case there is no opportunity for dialogue which would normally be a factor limiting the destructive influence of disability. It is difficult to describe experiences of a family which struggles with the child’s illness. An attempt to assess the quality of dialogue in the family is even more problematic. Too many difficult experiences and emotions may make it impossible to achieve accurate results. Nonetheless, it does not eliminate the need for study of the subject. The research conducted during the period of creative adjustment to disability also seems to be necessary. Such a situation happens in the case of disabled students who decide to study despite their struggle with various limitations and obstacles. The research into the subject makes it possible to present the ways of perceiving the role of dialogue in the family in childhood and adolescence. In the course of time some memories fade away but one becomes aware of their experiences and is able to come to terms with them, which makes it possible to analyse the subject. The analysis will be presented in a pedagogical context. An attempt will be made to present the postulates regarding the process of shaping proper family relationships.
 
REFERENCES (18)
1.
Błeszyński J.J., Niepełnosprawność intelektualna – mowa, język, komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko?, Wydawnictwo Harmonia Universalis, Gdańsk 2013.
 
2.
Brzezińska A.I., Drogi dziecka ku samodzielności: między sprawnością a niepełnosprawnością, [w:] A.I. Brzezińska, M. Ohme, A. Resler-Maj, R. Kaczan, M. Wiliński (red.), Droga do samodzielności. Jak wspomagać rozwój dzieci i młodzieży z ograniczeniami sprawności, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2009.
 
3.
Frydrychowicz S., Komunikacja interpersonalna jako wartość rozwojowa w rodzinie, [w:] B. Harwas-Napierała (red.), Rodzina jako wartość człowieka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.
 
4.
Godawa G., Aksjologiczno-moralne aspekty kształcenia osób niepełnosprawnych na poziomie wyższym, [w:] K. Kutek-Sładek, G. Godawa, Ł. Ryszka (red.), Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim, Wydawnictwo Św. Stanisława BM, Kraków 2012.
 
5.
Goriszewski W., Podstawy metodologiczne badań pedagogicznych, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa TWP, Warszawa 2006.
 
6.
Jasiński T.J., Dziecko nie mówi... Badanie przymierza rodzinnego w triadzie: matka, ojciec, dziecko, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 
7.
Kądziołka W., Dialog źródłem wychowania w rodzinie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 
8.
Koć-Seniuch G., Dialog, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 
9.
Kowalewski L., Psychologiczna i społeczna sytuacja dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2008.
 
10.
Mastalski J., Chrześcijanin wobec agresji w rodzinie. Perspektywa pedagogiczna, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2006.
 
11.
Okoń W., Pedagogika dialogu, [w:] Tenże, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2004, s. 299.
 
12.
Rakowska A., Język, komunikacja, niepełnosprawność. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2003.
 
13.
Szewczyk E., Metodologiczne uwarunkowania pedagogicznych badań empirycznych w szkole, [w:] M. Śnieżyński (red.), Struktury pedagogiczne w katechezie, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków 2001.
 
14.
Śnieżyński M., Dialog w rodzinie, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012.
 
15.
Twardowski A., Wczesne wspomaganie dzieci z niepełnosprawnościami w środowisku rodzinnym, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2012.
 
16.
Wal J., Duch dialogu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.
 
17.
Winiarski M., Dialog międzyludzki, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 1, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 
18.
Ziółkowska B., Dziecko chore w domu, w szkole i u lekarza. Jak wspomagać rozwój dzieci przewlekle chorych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top