Family of origin child-rearing functionality and hypersensitive personality in relation to occupational adjustment. The mediating role of resilience-trait
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2021-11-30
 
 
Final revision date: 2021-12-22
 
 
Acceptance date: 2021-12-22
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Piotr Kwiatkowski   

Zakład Profilaktyki i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski, Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):173-193
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Aim. To examine the relationships between the functionality of child-rearing of the family of origin, with regard to hypersensitivity, resilience traits, and three dimensions of adjustment at work: social capital at work, occupational stress, and burnout, and to generate a model of causal relationships between these variables. Method. A survey was conducted electronically using standardized measurement tools. The respondents were individuals with a minimum of 5 years of work experience and employed for more than 1 year at their current job. The sample ultimately consisted of 622 people. Hypothesis verification was performed using Pearson’s correlation coefficient and path analysis. Results. The analyses led to the generation of a well-fitting structure of relationships between the variables of the model and the empirical data. In this structure, the status of exogenous variables was assigned to family functionality, emotional hypersensitivity, and aesthetic sensitivity. All these variables revealed significant relationships with the ability of positive adaptation (the resilience-trait). Positive adaptability appeared to be directly or indirectly related to dimensions of occupational adjustment. Conclusion. The study confirmed the status of the ability of positive adaptation (the resilience- trait) as a factor important for the formation in the ontogenesis of relative resistance to processes that disrupt self-regulation mechanisms, including the formation of a professional burnout syndrome.
 
REFERENCES (53)
1.
Antonovsky, A. (2005). Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować? Warszawa: Fundacja IPiN.
 
2.
Aron, E. (1996). The highly sensitive person: How to thrive when the world overwhelms you. New York: Broadway Books.
 
3.
Aron, E.N. (2002). The highly sensitive child: Helping our children thrive when the world overwhelms them. New York: Broadway Books.
 
4.
Aron, E., Aron, A. (1997). Sensory-processing sensitivity and its relation to introversion and emotionality. Journal of Personality and Social Psychology, 73 (2), 345-368. DOI: 10.1037/0022-3514.73.2.345.
 
5.
Aron, E., Aron, A., Jagiellowicz, J. (2012). Sensory processing sensitivity: A review in the light of the evolution of biological responsivity. Personality and Social Psychology Review, 16 (3), 262-282. DOI: 10.1177/1088868311434213.
 
6.
Baryła-Matejczuk, M. (2019). Pomiar wysokiej wrażliwości – przegląd dostępnych narzędzi i sposobów pomiaru wrażliwości przetwarzania sensorycznego u dzieci i osób dorosłych. W: Z.B. Gaś (red.), Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce (ss. 91-104). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
 
7.
Baumrind, D. (2013). Authoritative parenting revisited: History and current status. W: R.E. Larzelere, A. Sheffield, A.W. Harrist (red.), Authoritative parenting: Synthesizing nurturance and discipline for optimal child development (ss. 11-34). Washington: American Psychological Association. DOI: 10.1037/13948-002.
 
8.
Baumrind, D. (1991). Parenting styles and adolescent development. W: J. Brooks-Gunn, R.M. Lerner, A.C. Petersen (red.), The Encyclopedia on adolescence (ss. 746-758). New York: Garland Publishing.
 
9.
Borucka, A., Ostaszewski, K. (2008). Koncepcja resilience: Kluczowe pojęcia i wybrane zagadnienia. Medycyna Wieku Rozwojowego, 12 (2), 587-597.
 
10.
Borucki, Z. (1977). Krytyczna analiza teorii przystosowania zawodowego R.V. Davisa, L.H. Lofquista i D.J. Weissa. Przegląd Psychologiczny, 3(20), 469-481.
 
11.
Borucki, Z. (1988). Stres organizacyjny, mechanizm – następstwa – modyfikatory. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe UG.
 
12.
Coleman, J.S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 
13.
Darling, N., Steinberg, L. (1993). Parenting style as context: An integrative model. Psychological Bulletin, 113(3), 487-496. DOI: 10.1037/0033-2909.113.3.487.
 
14.
Dawis, R.V., Lofquist, L.H., Weiss, D.J. (1968). A theory of work adjustment (a revision). Minnesota Studies on Vocational Rehabilitation, 23 (47), 1-14.
 
15.
Erikson, E.H. (1950). Childhood and society. New York: Norton.
 
16.
Erikson, E.H. (1968). Identity: Youth and crisis. New York: Norton.
 
17.
Erikson, E.H. (1985). The life cycle completed. New York: Norton.
 
18.
Goleman, D. (2012). Inteligencja emocjonalna. Poznań: Media Rodzina.
 
19.
Henry, C.S., Morris, A., Harrist, A.W. (2015). Family resilience: Moving into the third wave. Family Relations, 64(1), 22-43. DOI: 10.1111/fare.12106.
 
20.
Karasek, R.A., Theorell, T. (1990). Healthy work. New York: Basic Books.
 
21.
Khoshaba, D.M., Maddi, S.R. (1999). Early experiences in hardiness development. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 51(2), 106-116. DOI: 10.1037/1061-4087.51.2.106.
 
22.
Kobasa, S.C. (1979). Stressful life events, personality, and health: An inquiry into hardiness. Journal of Personality and Social Psychology, 37(1), 1-11. DOI: 10.1037/0022-3514.37.1.1.
 
23.
Konarski, R. (2010). Modele równań strukturalnych: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
24.
Kouvonen, A., Kivimäki, M., Vahtera, J., Oksanen, T., Elovainio, M., Cox, T., Pentti, J., Cox, S.J., Wilkinson, R.G. (2006). Psychometric evaluation of a short measure of social capital at work. BMC Public Health, 6, 251. DOI: 10.1186/1471-2458-6-251.
 
25.
Kwiatkowski, P. (2016a). Resiliencja rodziny jako źródło pozytywnej adaptacji młodzieży. Wychowanie w Rodzinie, 13, 311-343. DOI: 10.23734/wwr20161.311.343.
 
26.
Kwiatkowski, P. (2016b). Teoretyczne konteksty profilaktyki niedostosowania społecznego. Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe.
 
27.
Kwiatkowski, P. (2017). Funkcjonalność wychowawca rodziny pochodzenia a wypalenie w zawodach usług społecznych. W: Z.B. Gaś (red.), Profilaktyka szkolna wobec wyzwań współczesności – koncepcje, badania, propozycje rozwiązań (ss. 367-200). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 
28.
Kwiatkowski, P. (2019a). Pracownicy w rozwojowych ścieżkach zdrowia: O wypaleniu z perspektywy koncepcji resilience. Wrocław: Oficyna ATUT.
 
29.
Kwiatkowski, P. (2019b). Wypalenie uczniowskie – erozja pozytywnych stanów mentalnych w toku pełnienia roli ucznia i jej wybrane uwarunkowania. W: Z.B. Gaś (red.), Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce (ss. 125-144). Lublin: Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji.
 
30.
Leiter, M.P., Maslach, C. (2004). Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout. W: P. Perrewe, D.C. Ganster (red.), Research in occupational stress and well being: Emotional and physiological processes and positive intervention strategies (ss. 91-134). Oxford: Elsevier.
 
31.
Lerner, J.V., Phelps, E., Forman, Y., Bowers, E.P. (2009). Positive youth development. New York: John Wiley & Sons Inc.
 
32.
Lerner, R.M., Almerigi, J.B., Theokas, C., Lerner, J.V. (2005). Positive Youth Development. Journal of Early Adolescence, 25 (1), 10-16. DOI: 10.1177/0272431604273211.
 
33.
Luthar, S.S., Cicchetti, D., Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71 (3), 543-562. DOI: 10.1111/1467-8624.00164.
 
34.
Marlin Company and the American Institute of Stress (2009). The Workplace Stress Scale: Attitudes in the American Workplace VII. Pobrane 30.12.2009 z: http://americaninstituteofstre....
 
35.
Maslach, C. (1993). Burnout: A multidimensional perspective. W: W.B. Schaufeli, C. Maslach, T. Marek (red.), Professional burnout: Recent developments in theory and research (ss. 19-32). Washington: Taylor and Francis. DOI: 10.4324/9781315227979-3.
 
36.
Maslach, C. (1998). A multidimensional theory of burnout. W: C.L. Cooper (red.), Theories of organizational stress (ss. 68-85). New York: Oxford University Press. DOI: 10.1093/oso/9780198522799.003.0004.
 
37.
Masten A.S. (2001). Ordinary magic: Resilience processes in development.. American Psychologist, 56 (3), 227-238.
 
38.
Masten, A. S. (2014). Ordinary magic: Resilience in development. New York: The Guilford Press.
 
39.
Olson, D. (2011). FACES IV and the circumplex model: Validation study. Journal of Marital and Family Therapy, 37(1), 64-80. DOI: 10.1111/j.1752-0606.2009.00175.x.
 
40.
Ostaszewski, K. (2014). Zachowania ryzykowne młodzieży w perspektywie mechanizmów resilience. Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii.
 
41.
Putnam, R.D. (1993). Making democracy work: Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton University Press.
 
42.
Salovey, P., Mayer, J.D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185-211. DOI: 10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG.
 
43.
Schaufeli, W.B. (2017). Burnout: A short socio-cultural history. W: S. Neckel, A.K. Schaffner, G. Wagner (red.), Burnout, fatigue, exhaustion: An interdisciplinary perspective on a modern affliction (ss. 105-127). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-319-52887-8_5.
 
44.
Schaufeli, W.B., Desart, S., De Witte, H. (2020). Burnout Assessment Tool (BAT) -Development, Validity, and Reliability. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(24), 9495. DOI: 10.3390/ijerph17249495.
 
45.
Schaufeli, W.B., Taris, T.W. (2005). The conceptualization and measurement of burnout: Common ground and worlds apart. Work Stress, 19, 256-262. DOI: 10.1080/02678370500385913.
 
46.
Steinberg, L. (2008). A social neuroscience perspective on adolescent risk-taking. Developmental Review, 28 (1), 78-106. DOI: 10.1016/j.dr.2007.08.002.
 
47.
Steinberg, L., Elmen, J.D., Mounts, N.S. (1989). Authoritative parenting, psychosocial maturity, and academic success among adolescents. Child Development, 60, 1424-1436. DOI: 10.2307/1130932.
 
48.
Sternberg, R.J. (1998). A balance theory of wisdom. Review of General Psychology, 2, 347-365. DOI: 10.1037/1089-2680.2.4.347.
 
49.
Sternberg, R.J. (1990). Wisdom: its nature, origins, and development. New York: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139173704.
 
50.
Strelau, J. (1985). Temperament – osobowość – działanie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
51.
Surzykiewicz, J., Konaszewski, K., Wagnild, G. (2019). Polish version of the resilience scale (RS-14): A validity and reliability study in three samples. Frontiers in Psychology, 9, 2762. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.02762.
 
52.
Wagnild, G.M., Young, H.M. (1993). Development and psychometric. Journal of Nursing Measurement, 1 (2), 165-178.
 
53.
Walsh, F. (2016). Family resilience: A developmental systems framework. European Journal of Developmental Psychology, 13 (3), 313-324. DOI: 10.1080/17405629.2016.1154035.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top