Online discussion group as a source of support for parents of blind children
 
More details
Hide details
1
Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska.
 
 
Submission date: 2016-07-27
 
 
Final revision date: 2017-05-25
 
 
Acceptance date: 2017-05-25
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Beata Papuda-Dolińska   

Zakład Psychopedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):257-275
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The main aim of this article is to present stressful situations experienced by parents in raising a blind child and the types of wanted support in the online discussion forum. In the theoretical part, there is a reference to parental stress theory and a description of main problems of bringing up the blind child concerning four groups of psychological factors causing stress according to J. Terelak’s classification. Attention has been also paid to the interactive relationship between stress level and the experienced social support. There are short characteristics of social support in terms of the functional model and a list of its types singled out because of the content in exchange interaction: emotional, informational, instrumental, physical, evaluative and spiritual. Apart from this, the main features of the support provided through the Internet emerged and were characterized, paying attention to its specificity: hyperaccessibility, hyperanonymity, hyperopenness, hyperinformativeness. In the empirical part there is an analysis of posts written by the members of forum designed for parents of blind children in terms of types of support required and parenting problems. Qualitative analyses were made through the use of virtual ethnography methods and asynchronous observation online. An analysis of more than 2.000 parents’ posts shows that the online discussion group is a valuable source of emotional, informational and instrumental support. Research done in the online forum for parents of blind children clearly illustrate models described in the literature, phases, forecasts of emotional coping with the problem of the child, but also bring an element of uniqueness through the prism of histories and individual confessions.
 
REFERENCES (29)
1.
Angrosino M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, przekł. M. Brzozowska-Brywczyńska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 
2.
Borzyszowska H., Izolacja społeczna rodzin mających dziecko upośledzone umysłowo w stopniu lekkim, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997.
 
3.
Grabowska M., Wartość dodana Internetu na przykładzie internetowych grup wsparcia, [w:] J. Kurczewski (red.), Wielka sieć. E-eseje z socjologii Internetu, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 
4.
Haslam D., Mieć dzieci i to przeżyć, Oficyna Wydawnicza „Reporter”, Warszawa 1993.
 
5.
Jarzębińska A., Wsparcie społeczne w sieci (na podstawie internetowej grupy dyskusyjnej skupiającej bliskich dzieci z Zespołem Edwardsa), „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 2(52).
 
6.
Karwowska M., Zmaganie się z problemami dnia codziennego rodziców wychowujących dziecko z niepełnosprawnością umysłową (w świetle badań własnych), „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”, nr 3: „Nauki o Edukacji”, red. M. Karwowska, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2008.
 
7.
Kawula S., Wsparcie społeczne – kluczowy wymiar pedagogiki społecznej, „Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza” 1996, nr 1.
 
8.
Konarska J., Rozwój i wychowanie rehabilitujące dziecka niewidzącego w okresie wczesnego i średniego dzieciństwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010.
 
9.
Kubinowski D., Jakościowe badana pedagogiczne. Filozofia, metodyka, ewaluacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 
10.
Kuczyńska-Kwapisz J., Kilian M., Rola grup wsparcia w podwyższaniu jakości życia niewidomych i słabo widzących osób w starszym wieku, [w:] Z. Palak (red.), Jakość życia osób niepełnosprawnych i nieprzystosowanych społecznie, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 
11.
Lazarus R.S., Folkman S., Stress, apprisal and coping, Springer, New York 1984.
 
12.
Marszałek L., Społeczny kontekst niepełnosprawności, „Seminare” 2007, nr 24.
 
13.
Miller P., Wprowadzenie do obserwacji online: warianty i ograniczenia techniki badawczej, „Przegląd Socjologii Jakościowej” 2012, nr 2.
 
14.
Ossowski R., Dzieci niedowidzące i niewidome, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1991.
 
15.
Pisula E., Stres rodzicielski związany z wychowaniem dzieci autystycznych i z zespołem Downa, „Psychologia Wychowawcza” 1993, nr 1.
 
16.
Pisula E., Psychologiczne problemy rodziców dzieci z zaburzeniami rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1998.
 
17.
Rutkowska E., Wsparcie jako istotny element rehabilitacji kompleksowej osób z niepełnosprawnością, „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” 2012, nr III.
 
18.
Sekułowicz M., Problemy funkcjonowania matek i ojców dzieci z niepełnosprawnością – analiza narracji, [w:] Z. Palak, A. Bujnowska, A. Pawlak (red.), Edukacyjne i rehabilitacyjne konteksty rozwoju osób z niepełnosprawnością w różnych okresach ich życia, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2010.
 
19.
Sęk H., Wsparcie społeczne jako kategoria zasobów i wieloznaczne funkcje wsparcia, [w:] Z. Juczyński, N. Ogińska-Bulik (red.), Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające zdrowiu jednostki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 
20.
Sobolewska-Popko A.M., E-macierzyństwo: Internet miejscem spotkań i nowych doświadczeń współczesnych kobiet: w kręgu dialogu i rozrywki, „Edukacja” 2011, nr 3.
 
21.
Solnit A., Stark M., Mourning and the birth of a defective child, „Psychoanalytic Study of the Child” 1961, nr 16.
 
22.
Styńska A., Pomoc on-line, „Niebieska Linia” 2006, nr 5.
 
23.
Sullivan R.C., Siblings of autistic children, „Journal of Autism and Developmental Disorders” 1979, t. 9, nr 3.
 
24.
Świerczewska H., Pliszka S., Polskie badania Internetu. Internetowe serwisy o zdrowiu: zawartość, popularność, profil użytkowników, poszukiwane informacje, por. źródło: http://www.pbi.org.pl/index.ph... [dostęp: 30.08.2015].
 
25.
Terelak J.F., Stres psychologiczny, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1995.
 
26.
Terelak J.F., Człowiek i stres, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Warszawa 2008.
 
27.
Twardowski A., Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych, [w:] I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
 
28.
Wejbert-Wąsiewicz E., Aborcja: między ideologią a doświadczeniem indywidualnym: monografia zjawiska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2011.
 
29.
Zielińska J., Rodzice dziecka z niepełnosprawnością działający w triadzie: rodzic – Internet – społeczeństwo, „Szkoła Specjalna” 2014, nr 5.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top