Distance marriage in the opinions of married women and married men
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, Polska
 
 
Submission date: 2023-10-03
 
 
Acceptance date: 2023-12-07
 
 
Online publication date: 2023-12-30
 
 
Corresponding author
Beata Zajęcka   

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):125-144
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Objectives / subject. Contemporary changes in the labor market are causing relationships to take on new shapes and forms. One of these is long distance relationships. The couples do not live in the same place; the family functions only for a certain period of time, because its members work far away from home. Based on our own research, the article shows the functioning of a family living at a distance. The purpose of the article is to illustrate the motivation to work abroad and its consequences for family members remaining in the home country and temporarily separated from their loved ones. Methods and/or materials. The study included married couples functioning remotely: 60 people working abroad, on short- or long-term contracts (35 men and 25 women) and 60 of their spouses (35 women and 25 men) who are in the home country. The diagnostic survey was conducted from March to April 2023 on paper and via the Internet. Data were obtained through a questionnaire and subjected to quantitative and qualitative analysis. Results and/or conclusion. Based on the analysis, labor migration is associated with the desire to improve the economic situation and living conditions. The respondents also pointed to negative consequences related to family separation or reduced control over raising children and caring for seniors. According to long-distance spouses, the consequence of long-term separation is a loss of trust, indifference, or excessive longing. Family members try to fit into new roles, endeavoring to be a partner and a parent at a distance.
 
REFERENCES (30)
1.
Adamski, F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny: Wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013). Miłość na odległość: Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Bernard, A., Kalemba, S. (2022). Internal migration and the de-standardization of the life course: A sequence analysis of reasons for migrating [Migracje wewnętrzne a destandaryzacja biegu życia: analiza sekwencyjna biegu życia/ tłumaczenie własne]. Demographic Research, 46, 337–354. DOI: 10.4054/DemRes.2022.46.12.
 
4.
Burkacka, I. (2017). Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana: Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego. Artes Humanae, 2, 61–94. DOI: 10.17951/artes.2017.2.61.
 
5.
Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami: Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 
6.
Dąbrowska, A. (2011). Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z województwa świętokrzyskiego: Publikacja podsumowująca projekt. Kielce: Akademia Przedsiębiorczości.
 
7.
Gajewski, M. (2023). Rodzina i jej doświadczenie emigracyjne w kontekście wielokulturowości. Wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio J Paedagogia-Psychologia, 36(1), 81–92. DOI: 10.17951/j.2023.36.1.81-92.
 
8.
Guldner, G.T. (2003). Long distance relationships: The complete guide [Związki na odległość: Kompleksowy przewodnik]. Corona: JF Milne Publications.
 
9.
Homoncik, T., Pujer, K., Wolańska, I. (2017). Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji: Wybrane problemy: Monografia. Wrocław: Wydawnictwo Exante.
 
10.
Jehn, K.A., Stroh L., Von Glinow M.A. (1997). The commuting couple: Oxymoron or career freedom? [Para przemieszczająca się do pracy: Oksymoron czy wolność kariery?/]. W: Y. Altunex (red.), Careers in the new millennium: Causes, challenges, and consequences (ss. 163–178). Leuven: Acco.
 
11.
Kaszuba, A. (2021). Razem czy osobno?: Emigracja zarobkowa a wczesne nieadaptacyjne schematy młodych dorosłych. Psychologia Wychowawcza, 19, 57–74. DOI: 10.5604/01.3001.0014.9043.
 
12.
Klimaszewski, Z.T. (2007). Emigracja polska w Niemczech. Białystok: Wydawnictwo i Drukarnia Libra.
 
13.
Kołbon, I. (2016). Mobilność społeczna w kontekście mobilności przestrzennej: Awans, marginalizacja i degradacja społeczna polskich euroemigrantów. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 42, 1(159), 180–200.
 
14.
Kornaszewska-Polak, M., Gwóźdź, M., Wójtowicz, M., Szymczyk, L. (2021). Kondycja współczesnej rodziny – ujęcie interdyscyplinarne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. DOi: 10.31261/PN.4115.
 
15.
Kwak, A. (2014). Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Sociologica, 51, 5–19.
 
16.
LOS (opr.) (2023). Drożyzna wypędza Polaków do pracy zagranicą: Odkurzamy stare szlaki na Zachód. Money.pl [portal]. Pobrane 19.12.2023 z: https://www.money.pl/gospodark...).
 
17.
Lichota, M. (2009). Związki na odległość – współczesny objaw cywilizacji. W: W. Muszyński (red.), „Kocha się raz?”: Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych (ss. 57–63). Toruń - Olsztyn: Wydawnictwo Adam Marszałek, Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
18.
Maj, B. (2001). Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka (na podstawie badań zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu wadowickiego). Państwo i Społeczeństwo, 11(3), 9–36.
 
19.
Marzec, D., Karpuszenko, E., Zajęcka, B. (2015). Migracje rodziców: Problem społeczno-wychowawczy w Unii Europejskiej. Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM.
 
20.
Nowak, B.M. (2011). Rodzina w kryzysie: Studium resocjalizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Nowak, B.M., Banasiak, A., Górnicka, B., Zajęcka, B. (2019). Zagrożenia życia rodzinnego w ocenie badanej młodzieży. W: R. Bera, S.M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym: Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa (ss. 410–467). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
22.
Nowakowska, A. (2009). Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego. W : T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (ss. 101–116). Warszawa: Difin.
 
23.
Praszałowicz, D. (2008). Polskie studia na temat migracji kobiet: Wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań. W: K. Slany (red.), Migracje kobiet: Perspektywa wielowymiarowa (ss. 51–62). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
Szukalski, P. (2013). Małżeństwo: Początek i koniec. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
25.
Tuszyńska-Bogucka, W. (2015). Jakość funkcjonowania „związków na odległość” w odbiorze kobiet i mężczyzn. Społeczeństwo i Rodzina, 1(42), 22–36.
 
26.
Tyszka, Z. (1999). Ku społeczeństwu postindustrialnemu: Kondycja polskiej rodziny w dobie przyspieszonych przemian. Roczniki Socjologii Rodziny, 11, 7–15.
 
27.
Urbańska, S. (2015). Matka Polka na odległość: Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
28.
Wilson, T. (2010). Model Migration Schedules Incorporating Student Migration Peaks [Modelowe schematy migracji obejmujące okresy największej migracji studentów/tłumaczenie własne]. Demographic Research, 23(8), 191–222. DOI: 10.4054/DemRes.2010.23.8.
 
29.
Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
30.
Wojtaszak, A. (2022). Główne determinanty migracji zarobkowych Polaków do państw Unii Europejskiej po 2004 roku i ich następstwa. Acta Politica Polonica, 2(54), 175–186. DOI: 10.18276/ap.2022.54-11.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top