Małżeństwo na odległość w narracji zamężnych kobiet i żonatych mężczyzn
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-10-2023
 
 
Data akceptacji: 07-12-2023
 
 
Data publikacji online: 30-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Beata Zajęcka   

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych, Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(3):125-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel / przedmiot. Zmiany występujące współcześnie na rynku pracy powodują, że związki nabierają nowych kształtów i form. Jedną z nich są obecnie tak zwane związki na odległość (long distance relationships). Pary nie mieszkają w tym samym miejscu, rodzina funkcjonuje tylko przez pewien czas, ponieważ jej członkowie (zarówno ojciec, jak i matka) pracują z dala od domu, a dzieci i małżonkę/a widzą tylko w czasie urlopu lub weekendu. W artykule w oparciu o badania własne ukazano funkcjonowanie rodziny żyjącej na odległość, w geograficznym rozłączeniu. Celem artykułu jest zobrazowanie motywacji do podjęcia pracy za granicą, a także konsekwencji takiej decyzji dla członków rodziny pozostających w kraju i czasowo rozłączonych z najbliższymi. Metody i/lub materiały. Badaniami objęto małżeństwa funkcjonujące na odległość: 60 osób pracujących zagranicą, na kontraktach krótko- i długoterminowych (35 mężczyzn i 25 kobiet) i 60 ich małżonków (35 kobiet i 25 mężczyzn) będących w kraju, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu. Sondaż diagnostyczny przeprowadzono od marca do kwietnia 2023 w formie papierowej i za pomocą Internetu. Dane dotyczące omawianej problematyki uzyskano za pomocą autorskiej ankiety i poddano analizie ilościowo-jakościowej. Wyniki i/lub wnioski. Na podstawie przeprowadzonej analizy wykazano, że migracje zarobkowe – w opinii badanych – związane są z chęcią poprawy sytuacji ekonomicznej i polepszeniem warunków życia. Poza korzyściami materialnymi badani wskazywali także skutki negatywne, związane z rozłąką rodzin czy ograniczeniem kontroli nad wychowaniem dzieci oraz opieką nad seniorami. W opinii małżonków na odległość konsekwencją długotrwałej rozłąki jest utrata zaufania do partnera, zobojętnienie bądź nadmierna tęsknota. Członkowie rodzin starają się wpasować w nowe role, próbując być partnerem oraz rodzicem na odległość.
 
REFERENCJE (30)
1.
Adamski, F. (1982). Socjologia małżeństwa i rodziny: Wprowadzenie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 
2.
Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2013). Miłość na odległość: Modele życia w epoce globalnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
Bernard, A., Kalemba, S. (2022). Internal migration and the de-standardization of the life course: A sequence analysis of reasons for migrating [Migracje wewnętrzne a destandaryzacja biegu życia: analiza sekwencyjna biegu życia/ tłumaczenie własne]. Demographic Research, 46, 337–354. DOI: 10.4054/DemRes.2022.46.12.
 
4.
Burkacka, I. (2017). Monoparentalność, wielorodzina i rodzina zrekonstruowana: Współczesne nazwy modeli życia rodzinnego. Artes Humanae, 2, 61–94. DOI: 10.17951/artes.2017.2.61.
 
5.
Danilewicz, W. (2010). Rodzina ponad granicami: Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej. Białystok: Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie.
 
6.
Dąbrowska, A. (2011). Sytuacja rodzinna i społeczna dzieci rodziców migrujących zarobkowo z województwa świętokrzyskiego: Publikacja podsumowująca projekt. Kielce: Akademia Przedsiębiorczości.
 
7.
Gajewski, M. (2023). Rodzina i jej doświadczenie emigracyjne w kontekście wielokulturowości. Wybrane zagadnienia. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska: Sectio J Paedagogia-Psychologia, 36(1), 81–92. DOI: 10.17951/j.2023.36.1.81-92.
 
8.
Guldner, G.T. (2003). Long distance relationships: The complete guide [Związki na odległość: Kompleksowy przewodnik/ tłumaczenie własne]. Corona: JF Milne Publications.
 
9.
Homoncik, T., Pujer, K., Wolańska, I. (2017). Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji: Wybrane problemy: Monografia. Wrocław: Wydawnictwo Exante.
 
10.
Jehn, K. A., Stroh L., Von Glinow M. A. (1997). The commuting couple: Oxymoron or career freedom? [Para przemieszczająca się do pracy: Oksymoron czy wolność kariery?/ Tłumaczenie własne]. W: Y. Altunex (red.), Careers in the new millennium: Causes, challenges, and consequences (ss. 163–178). Leuven: Acco.
 
11.
Kaszuba, A. (2021). Razem czy osobno?: Emigracja zarobkowa a wczesne nieadaptacyjne schematy młodych dorosłych. Psychologia wychowawcza, 19, 57–74. DOI: 10.5604/01.3001.0014.9043.
 
12.
Klimaszewski, Z.T. (2007). Emigracja polska w Niemczech. Białystok: Wydawnictwo i Drukarnia Libra.
 
13.
Kołbon, I. (2016). Mobilność społeczna w kontekście mobilności przestrzennej: Awans, marginalizacja i degradacja społeczna polskich euroemigrantów. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 42, 1(159), 180–200.
 
14.
Kornaszewska-Polak, M., Gwóźdź, M., Wójtowicz, M., Szymczyk, L. (2021). Kondycja współczesnej rodziny – ujęcie interdyscyplinarne. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 
15.
Kwak, A. (2014). Współczesny świat zmian – alternatywy dla małżeństwa. Acta Universitatis Lodziensis: Folia Sociologica, 51, 5–19.
 
16.
LOS (opr.) (2023). Drożyzna wypędza Polaków do pracy zagranicą: Odkurzamy stare szlaki na Zachód. Money.pl [portal]. Pobrane 19.12.2023 z: https://www.money.pl/gospodark...).
 
17.
Lichota, M. (2009). Związki na odległość – współczesny objaw cywilizacji. W: W. Muszyński (red.), „Kocha się raz?”: Miłość w relacjach partnerskich i rodzinnych (ss. 57–63). Toruń, Olsztyn: Wydawnictwo Adam Marszałek, Katedra Socjologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 
18.
Maj, B. (2001). Rola małżeństwa i rodziny w życiu człowieka (na podstawie badań zrealizowanych wśród mieszkańców powiatu wadowickiego). Państwo i Społeczeństwo, 11(3), 9–36.
 
19.
Marzec, D., Karpuszenko, E., Zajęcka, B. (2015). Migracje rodziców: Problem społeczno-wychowawczy w Unii Europejskiej. Warszawa: Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny SIM.
 
20.
Nowak, B. M. (2011). Rodzina w kryzysie: Studium resocjalizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
21.
Nowak, B. M., Banasiak, A., Górnicka, B., Zajęcka, B. (2019). Zagrożenia życia rodzinnego w ocenie badanej młodzieży. W: R. Bera, S.M. Kwiatkowski (red.), Młodzież wobec współczesnych zagrożeń w życiu społecznym: Wyzwania dla pedagogiki bezpieczeństwa (ss. 410–467). Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 
22.
Nowakowska, A. (2009). Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego. W : T. Rostowska (red.), Psychologia rodziny: Małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań (ss. 101–116). Warszawa: Difin.
 
23.
Praszałowicz, D. (2008). Polskie studia na temat migracji kobiet: wybrane perspektywy teoretyczne i wyniki badań. W: K. Slany (red.), Migracje kobiet: Perspektywa wielowymiarowa (ss. 51–62). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
24.
Szukalski, P. (2013). Małżeństwo: Początek i koniec. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
25.
Tuszyńska-Bogucka, W. (2015). Jakość funkcjonowania „związków na odległość” w odbiorze kobiet i mężczyzn. Społeczeństwo i Rodzina, 1(42), 22–36.
 
26.
Tyszka, Z. (1999). Ku społeczeństwu postindustrialnemu: Kondycja polskiej rodziny w dobie przyspieszonych przemian. Roczniki Socjologii Rodziny, 11, 7–15.
 
27.
Urbańska, S. (2015). Matka Polka na odległość: Z doświadczeń migracyjnych robotnic 1989-2010. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 
28.
Wilson, T. (2010). Model Migration Schedules Incorporating Student Migration Peaks [Modelowe schematy migracji obejmujące okresy największej migracji studentów/tłumaczenie własne]. Demographic Research, 23(8), 191–222. DOI: 10.4054/DemRes.2010.23.8.
 
29.
Wojciszke, B. (2011). Psychologia społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 
30.
Wojtaszak, A. (2022). Główne determinanty migracji zarobkowych Polaków do państw Unii Europejskiej po 2004 roku i ich następstwa. Acta Politica Polonica, 2(54), 175–186. DOI: 10.18276/ap.2022.54-11.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top