Disability as a process and social construct in the Canadian Indigenous experience
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
2
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2023-07-25
 
 
Final revision date: 2023-08-20
 
 
Acceptance date: 2023-08-20
 
 
Publication date: 2023-11-10
 
 
Corresponding author
Mirosław Kowalski   

Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Pedagogiki, Licealna 9, 65-417 Zielona Góra, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2023;30(1):53-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. The article discusses disability as a social construct and a process of reconstructing identity in reference to Indigenous experiences within the Canadian context. Aim. The aim of this paper is to explore critical understandings of the intersectional identities of Indigenous and disability. Method. The article uses the method of critical analyses related to a construct of disability in Indigenous experiences as well as the analyses of the reference literature. Conclusion. It shows that for Indigenous people the notion of disability is entangled in the world of senses and meanings, and thus the label of disability could be seen as a colonial construct that conflicts with Indigenous perspectives of life. It examines the role of Jordan’s Principle in understanding the challenges of culturally appropriate services and supports for Indigenous children with disabilities and their families.
 
REFERENCES (19)
1.
Blackstock, C. (2012). Jordan’s principle: Canada’s broken promise to first nations children? [Reguła Jordana: Złamana obietnica Kanady wobec dzieci rdzennych?]. Paediatrics and Child Health, 17, 368-370. DOI: 10.1093/pch/17.7.368.
 
2.
Chambers, L., Burnett, K. (2017). Jordan’s principle: The struggle to access on-reserve health care for high-needs indigenous children in Canada [Reguła Jordana: Walka o zapewnienie usług medycznych dzieciom rdzennym z potrzebami w rezerwatach]. American Indian Quarterly, 2(41), 101-124. DOI: 10.5250/amerindiquar.41.2.0101.
 
3.
Darling, R. B. (2003). Toward a model of changing disability identities: A proposed typology and research agenda [W stronę modelu zmiany tożsamości osób z niepełnosprawnością. Proponowana typologia i strategia badawcza]. Disability and Society, 7(18), 881-895. DOI: 10.1080/0968759032000127308.
 
4.
Durst, D., Bluechardt, M. 2001. Urban aboriginal persons with disabilities: Triple jeopardy [Ludność rdzenna z niepełnosprawnościami w mieście. Potrójne ryzyko]. Regina: University of Regina Press.
 
5.
First Nations Information Governance Centre (2018). National report of the first nations regional health survey: Phase 3: Volume one [Narodowy raport na temat badania zdrowia ludności rdzennej: Faza 3: Tom pierwszy]. Ottawa: FNIGC.
 
6.
Goodley, D. (2011). Disability studies: An interdisciplinary introduction [Studia nad niepełnosprawnością. Interdyscyplinarne wprowadzenie]. London: Sage Ltd.
 
7.
Grech, S. (2015). Decolonising eurocentric disability studies: Why colonialism matters in the disability and global south debate [Zmienić eurocentryczne spojrzenie na studia nad niepełosprawnością. Dlaczego kolonializm ma znaczenie dla zrozumienia niepełnosprawności w debacie nad Globalnym Południem]. Social Identities, 1(21), 6-21. DOI: 10.1080/13504630.2014.995347.
 
8.
Ineese-Nash, N. (2020). Disability as a colonial construct: The missing discourse of culture in conceptualizations of disabled indigenous children [Niepełnosprawność jako konstrukt kolonializmu. Pominięty język opisu w konceptualizacji dzieci rdzennych z niepełnosprawnościami]. Canadian Journal of Disability Studies, 3(9), 28-51. DOI: 10.15353/cjds.v9i3.645.
 
9.
Johnson, S. (2015). Jordan’s principle and indigenous children with disabilities in Canada: Jurisdiction, advocacy, and research [Reguła Jordana a dzieci rdzennne z niepełnosprawnościami w Kanadzie. Jurysdykcja, orzecznictwo, badania]. Journal of Social Work in Disability & Rehabilitation, 3-4(14), 233-244. DOI: 10.1080/1536710X.2015.1068260.
 
10.
Kowalski, M., Falcman, D. (2011). Ciało i zdrowie w poststrukturalizmach Zygmunta Baumana i Michela Foucaulta prolegomena dla refleksji o ciele i zdrowiu osób niepełnosprawnych. W: B. Orłowska, P. Prufer (red.), Przełamywanie barier psychologicznych, społecznych i emocjonalnych w funkcjonowaniu osób niepełnosprawnych w społeczeństwie (ss. 92-110). Gorzów Wielkopolski: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 
11.
Lovern, L. (2008). Native American worldview and the discourse on disability [Światopogląd ludności rdzennej w Ameryce a dyskurs nad niepełnosprawnością]. Essays in Philosophy, 1(9), DOI:10.5840/eip20089123.
 
12.
Nadeau, D., Young, A. (2006). Educating bodies for self-determination: A decolonizing strategy [Edukowanie ciał dla samostanowienia. Strategia dekolonizacji]. Canadian Journal of Native Education, 29(10), 87-101. DOI: 10.14288/cjne.v29i1.196386.
 
13.
Norris, H. (2014). Colonialism and the rupturing of indigenous worldviews of impairment and relational interdependence: A beginning dialogue towards reclamation and social transformation [Kolonializm a niszczenie rdzennych światopoglądów na niepełnosprawność i relacyjną niezależność. Początek dialogu w stronę odnowy i transformacji społecznej]. Critical Disability Discourses, 6, 53-79.
 
14.
Putnam, M. (2005). Conceptualizing Disability: Developing a framework for political disability identity [Konceptualizacja niepełnosprawności: Rozwijanie ramy definicyjnej dla upolitycznienia tożsamości osób z niepełnosprawnością]. Journal of Disability Policy Studies, 3(16), 188-198. DOI: 10.1177/10442073050160030601.
 
15.
Rivas Velarde, M. (2018). Indigenous perspectives of disability [Niepełnosprawność w perspektywie ludności rdzennej]. Disability Studies Quarterly, 4(38). DOI: 10.18061/dsq.v38i4.6114.
 
16.
Sinclair, R. (2016). The indigenous child removal system in Canada: An examination of legal decision-making and racial bias [Systemowe odbieranie dzieci rdzennych rodzicom w Kanadzie: Analiza wyroków sądowych a uprzedzenia rasowe]. First Peoples Child & Family Review, 2(11), 8-18. DOI: 10.7202/1082333ar.
 
17.
Swain, J., French, S. (2000). Towards an affirmation model of disability [W stronę modelu afirmatywnego niepełnosprawności]. Disability and Society, 4(15), 569-582. DOI: 10.1080/09687590050058189.
 
18.
Vives, L., Sinha, V. (2019). Discrimination against first nations children with special healthcare needs in Manitoba: The case of pinaymootang first nation [Dyskryminacja dzieci rdzennych ze specjalnymi potrzebami w Manitobie: Przypadek ludu Pinaymootang]. International Indigenous Policy Journal, 1(10), 1-26. DOI: 10.18584/iipj.2019.10.1.4.
 
19.
Waldram, J. B., Herring, D. A., Young, T. K. (1995). Aboriginal health in Canada: Historical, cultural, and epidemiological perspectives [Zdrowie ludności rdzennej w Kanadzie: W perspektywie historycznej, kulturowej i epidemiologicznej]. Toronto: University of Toronto Press.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top