Peculiarities of the Collaboration between the Family and the Pre-school Educational Institution: the Qualitative Aspect
 
More details
Hide details
1
Šiauliai University Vytauto g. 84, LT-76352, Šiauliai
 
 
Submission date: 2014-07-01
 
 
Final revision date: 2014-12-30
 
 
Acceptance date: 2014-12-30
 
 
Publication date: 2014-12-30
 
 
Corresponding author
Inesa Vietienė   

Šiauliai University Vytauto g. 84, LT-76352, Šiauliai
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2014;10(2):193-204
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The attitude of family members towards the process of collaboration, as well as its peculiarities in the pre-school educational institution, is analysed in the article. The most efficient ways and forms that allow one to ensure the quality of this process are distinguished. It was revealed by the the analysis of scientific literature that recently it discussed more and more often about children’s successful socialization and highquality self-development which can be achieved through sustainable collaboration between the members of the pre-school educational institution. In recent years highquality collaboration in the pre-school educational institutions is considered valuable and aspirational. The results of empirical study showed that the most effective forms of collaboration in pre-school educational institutions distinguished by the family (parents) of a pupil encompass individual conversations, teacher-parent meetings, various festive and afternoon get-togethers organized by pre-school educators as well as consultations with specialists. According to parents, a positive microclimate in a pre-school educational institution combined with the cooperative work of the staff provides favourable conditions for the establishment and development of a sufficient collaborative process in the pre-school educational institution.
 
REFERENCES (22)
1.
Barnes C. & Mercer G., Implementing the Social Model of Disability: Theory &Research, The Disability Press, Leeds 2004.
 
2.
Bruce J.A. & Ricketts K. G., Where’s All the Teamwork Gone? A Qualitative Analysis of Cooperation between Members of Two Interdisciplinary Teams. Available from: http://leadershipeducators.org... [Accessed on: 15.09.2013].
 
3.
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas (Dictionary of Contemporary Lithuanian), Faculty of Communication of Vilnius University, Vilnius 2006.
 
4.
Dapkienė S., Klasės auklėtojo vaidmuo kuriant mokinių ir tėvų bendruomenę. Socialinis ugdymas: mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas II. Scientific Articles in the National Database, Šiaulių universiteto leidykla, Šiauliai 2002.
 
5.
Fiske J., Įvadas į komunikacijos studijas, Baltos lankos, Vilnius 1990.
 
6.
Fullan M., Pokyčių jėgos, Tyto alba, Vilnius 1998.
 
7.
Gerulaitis D., Tėvų įtraukimo į vaiko ugdymo(si) procesą plėtotė specialiojoje mokykloje: Doctoral dissertation. Social Sciences: Educology. Šiauliai: ŠU. Available from: http://vddb.library.lt/fedora/... 5.0.02.ETD [Accessed on: 22.09.2013].
 
8.
Gevorgianienė V., Pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus.Specialiojo ugdymo pagrindai: vadovėlis edukologijos specialybės studentams, Šiaulių universiteto leidykla, Šiauliai 2003.
 
9.
Hargreaves A., Keičiasi mokytojai, keičiasi laikai: mokytojų darbas ir kultūra postmoderniajame amžiuje, Tyto alba, Vilnius1999.
 
10.
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtros 2007–2012 metų programa. Approved by the Government of the Republic of Lithuania by the Resolution No. 1057 of 2007 September 19. Available from: http://www.smm.lt/ugdymas/ docs/ikimokyklinis/2007-09-1057.pdf [Accessed on: 20.09.2013].
 
11.
Jovaiša L., Edukologijos įvadas, Technologija, Kaunas 2002.
 
12.
Juodaitytė A., Tėvų, kaip suaugusiųjų, konstruktyvaus švietimo paradigmos raiška ikimokyklinio ugdymo kaitoje,Pedagogika: scientific works, 69, Vilnius 2003, p. 73–80.
 
13.
Juodaitytė A., Gaučaitė R., Kazlauskienė A., Informavimas apie ikimokyklinį, priešmokyklinį ugdymą ir švietimo pagalbą, Lucilijus, Šiauliai 2009.
 
14.
Kontautienė R., Bendradarbiavimo tobulinimas bendrojo lavinimo mokyklospedagogų bendruomenėje, Tiltai: scientific works, 3 (28), Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda 2004.
 
15.
Kontautienė R., Bendradarbiavimo sistema ir jos valdymas mokykloje, Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda 2006.
 
16.
Law on Education of the Republic of Lithuania. (Valstybės žinios, 2011, No. 38-1804).
 
17.
Litvinienė J., Šeima – vaiko ugdymo institucija, Klaipėdos universiteto leidykla, Klaipėda 2002.
 
18.
Ruškus J., Žvirdauskas D., Žvirdauskienė R., Eskytė I., Motiečienė R., Dorelaitienė A. & Jagelavičiūtė E., Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo vadybos kokybės vertinimas. Study report.Available from: http://www.upc.smm.lt/projekta... [Accessed on: 5.09.2013].
 
19.
Stoll L., Fink D., Keičiame mokyklą, Margi raštai, Vilnius 1998.
 
20.
Ušeckienė L., Tėvų ir ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo nuostatos (Regulations on Collaboration between Parents and Pre-school educators), “Pedagogika”, Vilnius 2002, № 4.
 
21.
Valstybinės švietimo strategijos 2013–2022 metų nuostatos (Regulations of National Education Strategy of the year 2013–2022), 2013, Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania. Available from: http://www.smm.lt/ [Accessed on: 14.09.2013].
 
22.
Vietienė I., Ikimokyklinio ugdymo pedagogų bendradarbiavimo kokybės raiška su įstaigos bendruomene, MA thesis, Šiaulių universiteto leidykla, Šiauliai 2014.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top