Online lessons evaluation prediction in the context of passivity and activity during the classes, and additional engagement of upper secondary students during the pandemic
 
More details
Hide details
1
Institute of Pedagogy, Faculty of Social Sciences, University of Natural Sciences and Humanities [Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny], Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Poland
 
 
Submission date: 2021-10-14
 
 
Final revision date: 2021-11-30
 
 
Acceptance date: 2021-11-30
 
 
Publication date: 2021-12-22
 
 
Corresponding author
Sławomir Sobczak   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska
 
 
Tamara Zacharuk   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Konarskiego 2, 08-110 Siedlce, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;24(1):107-132
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. Students’ evaluation of lessons is determined by their perception of the quality of instruction. The involvement of students in additional educational and developmental programmes is a factor that plays a role in their attitude to learning, and leads to an even higher level of activity, the opposite of which is passivity, i.e., lack of effort in the educational process. Aim. The purpose of this article is to look for correlations of online lesson evaluation, and then to establish predictors of this evaluation, and to determine the degree of evaluation of remote classes, passive and active participation in lessons, and the involvement of high school students in additional educational-development programmes. Methods. The diagnostic survey method was used in the study. The tool was constructed according to the survey technique. A form of evaluation of online lessons, activity during classes, passive participation in lessons, involvement in additional educational and developmental programs for students was used. The response scale available to the respondent was a fi ve-point scale from 1 to 5. The research group consisted of 270 people aged 16-18 years; they were students from high schools, technical schools, and basic vocational schools of the fi rst degree, randomly selected. It was hypothesized that the lower the passivity during remote lessons and the higher the activity and involvement in extracurricular educational or developmental activities, the higher the evaluation of online lessons would be. The hypothesis was confi rmed. Results. Pearson’s R correlation showed that the assessment of online activities correlated positively with activity in the classroom (R=0.503), and engagement in additional educational and developmental practices (R=0.524), and negatively with the passive participation of students in remote lessons (R=-0.433). The prediction of the e-learning assessment was also determined. The predictor is engagement in additional educational and development activities, on the basis of commitment in 28% it is possible to determine the variability of the assessment of online lessons. On a 5-point scale, 34.1% of students rated the methods of conveying the content of classes, the use of activating methods by the teacher, and the atmosphere during online lessons at an average level.
 
REFERENCES (32)
1.
Arends, R.I. (2002). Uczymy się nauczać. Warszawa: WSiP.
 
2.
Bąbel, P., Ostaszewski, P. (red.) (2008). Współczesna psychologia behawioralna: Wybrane zagadnienia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
3.
Bereźnicki, F. (2001). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
4.
Brophy, J. (2007). Motywowanie uczniów do nauki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
5.
Buchner, A., Majchrzak, M., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii: Raport z badań, edycja 1. Pobrane 28.12.2020 z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-c....
 
6.
Buchner, A., Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii: Raport z badań, edycja 2. Pobrane 03.01.2021 z: https://centrumcyfrowe.pl/wp-c....
 
7.
Buehl, D. (2004). Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się. Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne.
 
8.
Deci, E.L., Ryan, R.M. (2008). Self-determination theory: A macrotheory of human motivation, development, and health. Canadian Psychology/Psychologie canadienne, 49(3), 182-185. DOI: 10.1037/a0012801.
 
9.
Dembo, M. (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa: WSiP.
 
10.
Długosz, P. (2020). Raport z badań „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19”. Kraków: Instytut Filozofi i i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pobrane 21.02.2024 z: https://mlodziez.krakow.pl/wp-....
 
11.
Fernández-Zabala, A., Goñi, E., Camino, I., Zulaika, L.M. (2016). Family and school context in school engagement. European Journal of Education and Psychology, 9 (2), 47-55. DOI: 10.1016/j.ejeps.2015.09.001.
 
12.
Green, D.R. (1974). Psychologia w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Jagielska, K. (2020). Edukacja zdalna w sytuacji pandemii w doświadczeniach uczniów szkół średnich. W: N.G., Pikuła, K., Jagielska, J.M., Łukasik (red.), Wyzwania dla edukacji w sytuacji pandemii COVID-19 (ss. 95-119). Kraków: Wydawnictwo Scriptum.
 
14.
Komisja Europejska (2018). Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej. Bruksela. Pobrane 30.12.2018 z: https://eur-lex.europa.eu/lega....
 
15.
Kubiczek, B. (2004). Metody aktywizujące: Jak nauczyć uczniów uczenia się?. Opole: Wydawnictwo Nowik.
 
16.
Kupisiewicz, C. (2000). Dydaktyka ogólna. Warszawa: Graf-Punkt.
 
17.
Ledzińska, M. (2004). Uczenie się wykraczające poza warunkowanie. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki: T. 2 (ss. 117-136). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
18.
Ministerstwo Edukacji Narodowej (2020). Raport COVID-19: Zapewnienie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie epidemii COVID-19. Warszawa. Pobrane 27.12.2020 z: https://www.gov.pl/web/edukacj....
 
19.
Niemierko, B. (2007). Kształcenie szkolne: Podręcznik skutecznej dydaktyki. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 
20.
Nowosielska, P., Klinger, K. (2020). Nauczyciele alarmują: Zdalne nauczanie wywołało falę „uczniów bezobjawowych”. Dziennik Gazeta Prawna. Pobrane 21.02.2024 z: https://forsal.pl/lifestyle/ed....
 
21.
Ostaszewski, P. (2004). Procesy warunkowania. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki: T. 2 (ss. 97-116). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
22.
Plebańska, M., Szyller, A., Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19: Raport z badań, czerwiec 2020. Pobrane 21.02.2024 z: https://kometa.edu.pl/uploads/....
 
23.
Plichta, P. (2020). Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19: Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (ss. 70-80). Warszawa: Wydawnictwo EduAkcja.
 
24.
Pyżalski, J. (2020). Co jest obecnie ważne, a co mniej, w działaniach szkół i nauczycieli. W: J. Pyżalski (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19: Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele (ss. 25-27). Warszawa: Wydawnictwo EduAkcja.
 
25.
Reeve, J., Jang, H., Carrell, D., Jeon, S., Barch, J. (2004). Enhancing Students’ Engagement by Increasing Teachers’ Autonomy Support. Motivation and Emotion, 28, 147-169. DOI: 10.1023/B:MOEM.0000032312.95499.6f.
 
26.
Silberman, M.L. (2005). Uczymy się uczyć. Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne.
 
27.
Polskie Towarzystwo Informatyczne (2010). Standardy przygotowania nauczycieli w zakresie technologii informacyjnej i informatyki. Pobrane 21.02.2024 z: http://mmsyslo.pl/standardy-pr....
 
28.
Starcevic, V., Aboujaoude, E. (2017). Internet addiction: Reappraisal of an increasingly inadequate concept. CNS Spectrums, 22 (1) 7-13. DOI: 10.1017/S1092852915000863.
 
29.
Strelau, J., (red.) (2000). Psychologia: Podręcznik akademicki: T. 2: Psychologia ogólna. Gdańsk: Wydawnictwo GWP.
 
30.
Stern, D. (2020). Co sądzą uczniowie o zdalnym nauczaniu. Pobrane 30.12.2020 z: https://osswiata.ceo.org.pl/20....
 
31.
Strykowski, W. (2005). Kompetencje współczesnego nauczyciela. Neodidagmata, 27(28), 15-28. Pobrane 21.02.2024 z: https://repozytorium.amu.edu.p....
 
32.
Tomaszek , K. (2020). Zaangażowanie w aktywności szkolne a funkcjonowanie w roli ucznia – wyniki badań przeprowadzonych na grupie młodzieży gimnazjalnej. Studia Edukacyjne, 59, 173-200. DOI: 10.14746/se.2020.59.12.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top