The pro-community of children and young people in the family
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-18
 
 
Acceptance date: 2019-01-18
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Małgorzata Prokosz   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):199-222
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Acting on behalf of other people in times marked by individualization and domocentrism seems to be an abstract task. Families raise their children firstly as good students, but then motivate them to a career, better earnings and prestige. This text tries to answer the questions: Do Polish families form pro-community in their descendants? What does it manifest itself in their homes? How can it be developed? The aim: The article focuses on the phenomenon of pro-community with regard to definitions, classifications, motives and development conditions. Method: The study used the analysis of the subject literature. Results: The theoretical elaboration (definitions, classifications, motives and developmental conditions) has been supplemented with an indication of possibilities of supporting pro-community of children and youth in the family, taking into account interpersonal relations and participation in religious life and virtual space. Conlusions: The community is present in the life of Polish families – in their everyday life and in religious communities. It is shaped by the use of modern information technologies. Therefore, greater attention of the members of the household should be focused on contemporary interpersonal skills and technological possibilities, in which action for the benefit of others can be realized.
 
REFERENCES (38)
1.
Aue W., Człowiek w środowisku. Podręcznik, cz. 1, WSiP, Warszawa 2006.
 
2.
Berger R., Islam w Polsce, Stowarzyszenie Jedności Muzułmańskiej, Warszawa 2011.
 
3.
Bis D., Wpływ mediów na młodość, [w:] A. Rynio, K. Stępień (red.), Bogactwo młodości wyzwaniem dla wychowawców XXI wieku, Fundacja „Servire Veritati” Instytut Edukacji Narodowej, KUL, Lublin 2010.
 
4.
Bołoz W., Promocja osoby w rodzinie, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
 
5.
Braun K., Wolontariat – młodzież – wychowanie, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 
6.
Clarke D., Zachowania prospołeczne i antyspołeczne, tłum. M. Bianga, GWP, Gdańsk 2005.
 
7.
Ferenz K., Zajdel K., Dorastanie w małych miastach, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2012.
 
8.
Graboś-Złotek A., Kształtowanie zachowań prospołecznych u dzieci i młodzieży, [w:] T. Zbyrad, B. Krempa (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 
9.
Grzelak J., Motywacja w sytuacjach współzależności interesów, [w:] D. Rutkowska, A. Szuster (red.), O różnych obliczach altruizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
10.
Jan Paweł II, Christifideles laici, [w:] Adhortacje Ojca św. Jana Pawła II, t. 1, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, „M”, Kraków 1996.
 
11.
Jurczyk-Romanowska E., Motywacje, oczekiwania i postulaty towarzyszące seniorom w podjętej edukacji informatycznej, [w:] E. Jurczyk-Romanowska (red.), Trzecia zmiana. Andragogiczne rozważania na temat projektu @ktywny Senior, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej, Wydawnictwo Naukowe ITE, Wrocław – Radom 2012.
 
12.
Kostkiewicz J. [i in.], Wychowanie – rodzina – społeczny rozwój osoby. Studia ze spotkań krakowsko-bratysławskich, Wydawnictwo UJ, Kraków 2015.
 
13.
Królikowska A., Pomocna dłoń w cyberprzestrzeni. Poszukiwanie pomocy i formy jej udzielania w Internecie, [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, „Academica”, Warszawa 2006.
 
14.
Kuriata A., Sadowa K., Podstawy ideologiczne islamu – filary wiary. Zakres tematyki, [w:] M. Sadowski (red.), Acta Erasmiana. Varia II, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UWr, Wrocław 2015.
 
15.
Lalak D., Pilch T., Środowisko, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 1999.
 
16.
Leszczuk E., Wychowanie prospołeczne, [w:] F. Adamski (red.), Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1982.
 
17.
Maciaszek J., Masz problem – wygoogluj pomoc. Wprowadzenie do problematyki wirtualnych grup wsparcia, [w:] T. Zbyrad, B. Krempa (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012.
 
18.
Mariański J., Kryzys moralny czy transformacja wartości? Studium socjologiczne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.
 
19.
Mariański J., Młodzież między tradycją a ponowoczesnością. Wartości moralne w świadomości maturzystów, Wydawnictwo KUL, Lublin 1995.
 
20.
Maruyama G., Fraser S.  C., Miller N., Personal responsibility and altruism in children, „Journal of Personality and Social Psychology” 1982, vol. 42, nr 4.
 
21.
Mianowska E., Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 
22.
Milerski B., Śliwerski B. (red.), Zachowania prospołeczne, [w:] Pedagogika, PWN, Warszawa 2000.
 
23.
Myers D.  G., Psychologia społeczna, tłum. A. Bezwińska-Walerjan, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 
24.
Olkowska K., Optymizm sprawczy i orientacje kontroli wśród wolontariuszy interesów, [w:] D. Rutkowska, A. Szuster (red.), O różnych obliczach altruizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
25.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 
26.
Płazowska M., Dzień powszedni, [w:] M. Płazowska (red.), Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie, WAM, Kraków 2007.
 
27.
Potempska E., Sobieska-Szostakiewicz G., Rozwój empatii i kompetencji społecznych. Program wychowawczo-terapeutyczny, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2003.
 
28.
Reykowski J., Motywacja, postawy prospołeczne a osobowość, PWN, Warszawa 1986.
 
29.
Różańska-Kowal J., Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 
30.
Rudkowska G., Rodzice w percepcji dzieci, [w:] J. Wilk (red.), Społeczna troska o dziecko w XX wieku, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2003.
 
31.
Rutkowska D., Szuster A., O mechanizmach endo- i egzocentrycznej orientacji prospołecznej, [w:] D. Rutkowska, A. Szuster (red.), O różnych obliczach altruizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
32.
Rutkowska D., Szuster A., O różnych obliczach altruizmu, [w:] D. Rutkowska, A. Szuster (red.), O różnych obliczach altruizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
33.
Segiet K., Znaczenie wolontariatu działającego na rzecz dzieci i młodzieży w różnych obszarach życia społecznego, [w:] B. Kromolicka (red.), Wolontariat w obszarze humanistycznych wyzwań opiekuńczych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, Toruń 2005.
 
34.
Sobolewski Z., Zostań wolontariuszem Caritas, Fundacja „Pro Caritate”, Warszawa 2008.
 
35.
Śliwak J., Osobowość altruistyczna, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2001.
 
36.
Wojnarowska A., Wybrane uwarunkowania operowania standardami poza-Ja, [w:] D. Rutkowska, A. Szuster (red.), O różnych obliczach altruizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
 
37.
Wysocka E., Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2000.
 
38.
Wyszyńska M., Źródła i motywy zachowań prospołecznych, [w:] P. Bury, D. Czajkowska-Ziobrowska (red.), Edukacja bez granic – mimo barier. 1. Przestrzeń tworzenia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2008.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top