Parental attitudes and adolescents’ psychological well-being
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2016-04-18
 
 
Final revision date: 2017-05-16
 
 
Acceptance date: 2017-05-16
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Anna Wołpiuk-Ochocińska   

Zakład Psychologii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. ks. J. Jałowego 24, 35-010 Rzeszów, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):129-152
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction: Children find in a family the most favourable environment for their development. Family builds the child’s self-esteem and shapes attitudes towards the world and also impacts directly and indirectly on human well-being. Psychological well-being is dependent on external factors, personality characteristics and their interaction. Parental attitudes seem to be a one of these external factors determining satisfaction with life and they are the topic of the article. Methods and study group: The study involved 511 high school students aged 16–19 years. We used methods: Parental Attitudes Retrospective Assessment Questionnaire by Plopa, Huebner SLSS Scale, Scheier, Carver, Bridges’ LOT-R Questionnaire, Scale DS14 by Oginska- Bulik, Juczyński, Denollet. Results and conlusions: There is a correlation between parental attitudes and psychological well-being, although its strength is low. Parental attitudes, especially parental acceptance influences on the level of life satisfaction, optimism and negative emotionality. Boys and girls expect other parental attitudes to feel happy.
 
REFERENCES (33)
1.
Arrindell W., Heesink J., Feij J., The Satisfaction with Life Scale (SWLS): Appraisal with 1700 healthy young adults in The Netherlands, „Personality and Individual Differences” 1999, nr 26.
 
2.
Cęcelek G., RODZINA – jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, „Mazowieckie Studia Humanistyczne” 2005, nr 11.
 
3.
Chuchra M., Drzazga K., Pawłowska B., Postawy rodzicielskie a poczucie kontroli w percepcji dziewcząt z anoreksją (Parent-child relations and sense of control in the perception of girls with anorexia), „Psychiatria Polska” 2006, nr 40(4).
 
4.
Costa P.T., McCrae R.R., Professional manual: revised NEO personality inventory (NEO-PI-R) and NEO five-factor inventory (NEO-FFI), „Odessa FL Psychological Assessment Resources” 1992, nr 3.
 
5.
Diener E. i in., The satisfaction with life scale, „Journal of Personality Assessmemt” 1985, nr 49.
 
6.
Diener E., Subjective well-being, „Psychological Bulletin” 1984, nr 95.
 
7.
Finogenow M., Psychologiczne uwarunkowania zadowolenia z życia w wieku emerytalnym – wyniki modelowania równań strukturalnych, „Polskie Forum Psychologiczne” 2008, nr 13.
 
8.
Gilman R., Huebner E.S., Review of life satisfaction measures for adolescents, „Behaviour Change” 2000, nr 17.
 
9.
Harwas-Napierała B., i Trempała J., Psychologia rozwoju człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 
10.
Huebner E.S., Initial development of the Student’s Life Satisfaction Scale, „School Psychology International” 1991, nr 12.
 
11.
Huebner E.S., Suldo S.M., Valois R.F., Psychometric Properties of Two Brief Measures of Children’s Life Satisfaction: The Students’ Life Satisfaction Scale (SLSS) and the Brief Multidimensional Students’ Life Satisfaction Scale (BMSLSS), „Paper prepared for the Indicators of Positive Development Conference” 12–13 March, Washington 2003.
 
12.
Jankowska M., Postawy rodzicielskie ojca a styl przywiązaniowy w dorosłych relacjach córki, „Journal of Chemical Information and Modeling” 2013, nr 53.
 
13.
Jankowski T. i in., Przydatność inwentarza NEO-PI-R w diagnozie indywidualnej, [w:] J. Siuta (red.), Diagnoza osobowości. Inwentarz NEO-PI-R w teorii i praktyce, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2009.
 
14.
John O., Srivastava S., The Big Five trait taxonomy: History, measurement, and theoretical perspectives, „Handbook of personality: Theory and research” 1999, nr 2.
 
15.
Juczyński Z., Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2011.
 
16.
Juczyński Z., Ogińska-Bulik N., Narzędzia pomiaru stresu i radzenia sobie ze stresem, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2012.
 
17.
Krok D., Nadzieja jako predyktor wymiarów dobrostanu psychicznego, „Polskie Forum Psychologiczne” 2013, nr 18.
 
18.
Malina A., Styl przywiązania młodych kobiet a ich satysfakcja z życia w różnych fazach rozwoju rodziny, „Psychologia Rozwojowa” 2011, t. 16, nr 1.
 
19.
Ogińska-Bulik N., Osobowość typu D. Teoria i Badania, Wydawnictwo WSH-E, Łódź 2009.
 
20.
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Osobowość – stres a zdrowie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 
21.
Ogińska-Bulik N., Juczyński Z., Właściwości osobowości sprzyjające chorobom somatycznym – rola typu D, „Psychoonkologia” 2008, nr 12.
 
22.
Ogińska-Bulik N., Langer I., Osobowość typu D i strategie radzenia sobie ze stresem a nasilenie objawów PTSD w grupie strażaków, „Medycyna Pracy” 2007, nr 58.
 
23.
Plopa M., Psychologia rodziny. Teoria i badania, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Elbląg 2004.
 
24.
Plopa M., Kwestionariusz retrospektywnej oceny postaw rodziców (KROPR). Podręcznik, Vizja Press & IT, Warszawa 2008.
 
25.
Przygoda A., Mechanizmy socjalizacji w rodzinie, „Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy” 2011, nr 1(1).
 
26.
Ryff C.D., Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being, „Journal of Personality and Social Psychology” 1989, nr 57.
 
27.
Ryś M., Kształtowanie się poczucia własnej wartości i relacji z innymi w różnych systemach rodzinnych, „Kwartalnik Naukowy” 2011, nr 2(6).
 
28.
Springer K.W., Hauser R.M., An assessment of the construct validity of Ryff’s Scales of Psychological Well-Being: Method, mode, and measurement effects, „Social Science Research” 2006, nr 35.
 
29.
Szymańska-Pytlińska M., Szumski F., Rola rodziców w etiologii przestępczości seksualnej, „Dziecko krzywdzone. Toria, badania, praktyka” 2014, t. 13, nr 1.
 
30.
Thomson E., Hanson Th.L., McLanahan S., Family structure and child well-being: Economic resources versus parental behaviors, „Social Forces” 1994, nr 73.
 
31.
Witkowska B., Percepcja postaw rodzicielskich a poziom samooceny dziewcząt z anoreksją psychiczną (Perception of parental attitudes and the level of female adolescents), „Psychiatria Polska” 2013, nr 74(3).
 
32.
Zalewska A., System wartościowania a zadowolenie z życia pracowników w nowym miejscu pracy, „Przegląd Psychologiczny” 2002, nr 45.
 
33.
Zalewska A., Dwa światy: emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2003.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top