Family with deaf siblings in the light of Sibling of Deaf Adult (SODA)
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
2
Katedra Dydaktyki i Pedagogiki Szkolnej, Akademia Ignatianum w Krakowie, ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków, Polska
 
 
Submission date: 2018-09-28
 
 
Final revision date: 2018-10-05
 
 
Acceptance date: 2018-10-05
 
 
Publication date: 2019-06-30
 
 
Corresponding author
Malwina Kocoń   

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2019;20(1):165-179
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The issue of able-bodied siblings having a sister or brother with disabilities is still the subject of research interest of many domestic and foreign scientists. Analysis of the literature on the subject, however, indicates a deficit of significant scientific studies on the SODA siblings and their deaf brother or sister. Aim: The purpose of the research presented in this text was to obtain information in areas such as: communication, mutual sibling relations as well as the SODA’s attitude towards their deaf siblings. The study involves a family, i.e. three adult hearing siblings with a deaf brother. Methods: The conducted research was based on a qualitative strategy of empirical verification, i.e. the Method of Individual In-depth Interviews (IDI). The results of the conducted research mainly revealed the presence of a communication barrier between the SODAs and deaf siblings. The inability to communicate freely negatively affected their relationship. Results: The analysis of empirical data also showed changes which were taking place in the temporal perspective (and what was the reason for these changes) in consciousness, perception and SODA’s attitude towards his brother and his deafness. Conclusions: Looking at the obtained research results, it can be concluded that the reason for the majority of difficult situations that the respondents cited was the communication barrier. After all, the basis for building interpersonal relationships, and especially those between siblings, is mutual communication. Parents should ensure full communication between siblings, and this family was lacking. The description of the situation and the results of the research do not raise any doubts that the reality of the SODAs and their deaf siblings requires further exploration, and – perhaps – social support.
 
REFERENCES (21)
1.
Barbaro,  B. de (1997). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Collegium Medicum UJ.
 
2.
Bartnikowska, U. (2010). Sytuacja społeczna i rodzinna słyszących dzieci niesłyszących rodziców. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 
3.
Borzyszkowska, H. (1980). Rola rodziny i jej zadania w kształtowaniu jednostek upośledzonych. Studia Pedagogiczne, 40.
 
4.
Gagat-Matuła, A., Malik,  N. (2017). Relationships with hearing siblings as perceived by deaf youth. Pedagogika Rodziny, 7(4).
 
5.
Gunia, G. (2001). Pomoc i poradnictwo rodzinie dziecka z wadą słuchu. W: S. Mihilewicz (red.), Dziecko z trudnościami w rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
 
6.
Jacobs, L., Jacobs, S. (2015). Secrets for deaf and hearing sibling success: Giving them an early start for a lifetime together. Pobrane 07.09.2019 z: www.infanthearing.org›20-Chapter20Secrets2015.
 
7.
Kościelska, M., Aouil, B. (red.) (2003). Człowiek niepełnosprawny: Sprawność w niepełnosprawności. Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego.
 
8.
Łuszczuk, W. (2008). Normatywny i interpretacyjny paradygmat w badaniach pedagogicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas: Seria: Pedagogika, 3.
 
9.
Masłowska, M., Michalczyk, A. (2017). Postawy ojców dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wieku przedszkolnym. Roczniki Pedagogiczne, 9(3), 111-126. DOI10.18290/rped.2017.9.3-7.
 
10.
Miński, R. (2017). Wywiad pogłębiony jako technika badawcza: Możliwości wykorzystania IDI w badaniach ewaluacyjnych. Przegląd Socjologii Jakościowej, 13(3), 30-51. Pobrane 06.09.2019 z. DOI: 10.18778/1733-8069.13.3.02.
 
11.
Namysłowska, I., Siewierska, A. (2009). Znaczenie i rola rodzeństwa w terapii rodzin. Psychoterapia, 2.
 
12.
Nowak-Dziemianowicz, M. (2006). Doświadczenia rodzinne w narracjach: Interpretacja sensów i znaczeń. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 
13.
Plutecka, K. (2010). Drogi edukacyjne dzieci słyszących rodziców głuchych. W: T. Żółkowska, B. Ostapiuk, M. Wlazło (red.), Wyzwania współczesnej pedagogiki specjalnej. Praktyka edukacyjna i rewalidacyjna. Szczecin: Print Group Daniel Krzanowski.
 
14.
Plutecka, K. (2001). Efektywność różnych sposobów komunikowania się w opinii rodziców dzieci niesłyszących. Audiofonologia, 20.
 
15.
Plutecka, K. (2013). Ojciec wobec osiągnięć edukacyjnych dziecka niesłyszącego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 
16.
Sękowska, Z. (1998). Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.
 
17.
Sitarczyk, M. (2002). Międzypokoleniowa transmisja postaw wychowawczych ojców. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
 
18.
Tomaszewski, P. (2007). Głuchota a zaburzenia zachowania dziecka: Wyzwanie dla rodziców słyszących. W: E. Pisula, D. Danielewicz (red.), Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością. Gdańsk: Harmonia.
 
19.
Twardowski, A. (1995). Sytuacja rodzin dzieci niepełnosprawnych. W: I. Obuchowska (red.), Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: WSiP.
 
20.
Wojciechowski, F. (1984). Środowisko rodzinno-wychowawcze dziecka upośledzonego w stopniu lekkim. W: A. Hulek (red.), Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w domu. Warszawa: PWN.
 
21.
Ziemska, M. (2005). Rodzina współczesna. Warszawa: Wydawnictwo UW.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top