Family and school as a space of social capital creation
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
 
 
Submission date: 2016-01-01
 
 
Final revision date: 2016-06-30
 
 
Acceptance date: 2016-06-30
 
 
Publication date: 2016-06-30
 
 
Corresponding author
Joanna Malinowska   

Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2016;13(1):279-292
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Social capital is a resource desired and perceived as a prerequisite for the economic development of the state and as the basis of civil society. Poland’s social capital is low and in the future this may impede Poland’s development. Family and school are the main spaces where social capital, which manifests itself in the attitude which fosters cooperation and communication, is created. Social capital does not refer to individuals, but to social networks – communities that these individuals are able to create. However, it may be used by individuals to achieve individual goals and change their own situation. In the family, which is among the primary groups, social capital is created by cultural mechanisms (based on norms, beliefs, trust etc.). The school generates social capital by integrating groups, teaching cooperation and democratic values that build trust. Social capital is expressed in the relationships among members of the community. The nature of particular relationships is dependent on the scope of duties and rights, the distribution of authority and power. The size of the capital may change depending on the shape of the relationship among people and the number of their roles in society. Children, who have a special position in the family (educational function of the family), do not live in two separate areas: family and education, they are members of both of these communities and are subjects of their interactions. The article is an attempt to investigate what happens at point of contact between these two spaces and to assess what are the possibilities and limitations of utilizing the social capital of a family in the context of the new role of school, which is understood as “public good”
 
REFERENCES (34)
1.
Babula S., Rodzice partnerami szkoły. Partnerstwo, czyli co?, por. źródło: http://www. npseo.pl/data/various/files/bobula.pdf [dostęp: 02.11.2015].
 
2.
Bartkowski J., Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa 2007.
 
3.
Bennett T., Silva E., Cultural Capital: Histories, Limits, Prospects, „Poetics” 2011, nr 39(6).
 
4.
Boguszewski R., Zaufanie w relacjach międzyludzkich, Komunikat z badań, CBOS, Warszawa 2014.
 
5.
Bourdieu P., Passeron J.C., Reprodukcja. Elementy teorii systemu nauczania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 
6.
Brzozowska-Brywczyńska M., Partycypacja dzieci, por. źródło: http://isp.org.pl/decydujmyraz... [dostęp: 02.11.2015].
 
7.
Cudak H., Wybrane współczesnego modelu życia małżeńskiego i rodzinnego, [w:] H. Cudak (red.), Pedagogika rodziny, IPiPAŚ, Kielce 2007.
 
8.
Czapiński J., Panek E., Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014.
 
9.
Danilewska J., Wspólnota ludzi uczących się i wspierających edukację innych, [w:] J. Danilewska (red.), Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 
10.
Ekiert-Oldroyd D., Dokąd zmierza edukacja? Wizje „szkoły przyszłości” w raporcie OECD, „Edukacja” 2002, nr 1.
 
11.
Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa – Wrocław 1997.
 
12.
Growiec K., Kapitał społeczny. Geneza i społeczne konsekwencje, Wydawnictwo ACADEMICA, Warszawa 2011.
 
13.
Hilderbrandt-Wypych D., Kapitał społeczny młodzieży jako podstawa socjalizacji politycznej oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego – sprawozdanie z badań niemieckich, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22.
 
14.
Klimczuk A., Historia Żydów na Podlasiu, czyli żyliśmy razem przez wieki: od zróżnicowania kulturowego do wielokulturowości. Oddolne techniki budowania kapitału społecznego, [w:] I. Wrońska, M. Rusiłowicz (wyd.), Wielokulturowe Podlasie w Unii Europejskiej, Prawo i Partnerstwo, Białystok 2012.
 
15.
Klimczuk A., Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Lublin 2012.
 
16.
Kwieciński Z., Wykluczanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2002.
 
17.
Mianowska E., Walentynowicz-Moryl K., Konceptualizacja i operacjonalizacja kapitału społecznego, por. źródło: http://50plus.wpsnz.uz.zgora.p... leczny.pdf. [dostęp: 20.10.2015].
 
18.
Mikiewicz P. i in., Kapitał społeczny i edukacja. Badanie porównawcze pomiędzy Polską i Islandią. Raport podsumowujący, por. źródło: http://www.dsw.edu. pl/fileadmin/ULS/Nauka_i_badania/Granty/Kapital_spoleczny_i_edukacja_PL_ISlandia_.pdf [dostęp: 02.11.2015].
 
19.
Nalaskowski A., Dzikość – ucieczka od ufności?, [w:] J. Danilewska (red.), Fundamenty.
 
20.
edukacyjnej wspólnoty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 
21.
Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci 2004–2012 „Polska dla dzieci”, por. źródło: http://www. archiwum.men.gov.pl [dostęp: 12.10.2015].
 
22.
Popczyk W., Zaufanie jako zasób strategiczny firm rodzinnych, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” 2012, nr 4.
 
23.
Putnam R., Samotna gra w kręgle, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 
24.
Raport o Kapitale Intelektualnym Polski, por. źródło: http://kramarz.pl/Raport_2008_ Kapital_Intelektualny_Polski.pdf [dostęp: 12.10.2015].
 
25.
Rymsza A., Kaźmierczak T. (red.), Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, por. źródło: http:// http://www.ekonomiaspoleczna.p... [dostęp: 20.10.2015].
 
26.
Sadura P., Raport. Szkoła i nierówności społeczne 2012, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego AMICUS EUROPAE, por. źródło: http://www.fae.pl [dostęp: 20.10.2015].
 
27.
Starosta P., Poza metropolią. Wiejskie i małomiasteczkowe zbiorowości lokalne a wzory porządku makrospołecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1995.
 
28.
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011–2020, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Warszawa 2011.
 
29.
Strategia Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na lata 2009–2015, por. źródło: http://www.mpips.gov.pl/userfi... [dostęp: 12.10.2015].
 
30.
Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.
 
31.
Theiss M., Krewni – znajomi – obywatele. Kapitał społeczny a lokalna polityka społeczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 
32.
Zarycki T., Dwa wymiary kapitału społecznego w kontekście polskim, „Pomorski Przegląd Gospodarczy 2008, nr 2(37).
 
33.
Ziółkowski M., Kapitał społeczny, kulturowy i materialny i ich wzajemne konwersje we.
 
34.
współczesnym społeczeństwie polskim, „Studia Edukacyjne” 2012, nr 22.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top