The family models of communication and the language competences of children with mental retardation in the vision of educational success
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Submission date: 2012-01-01
 
 
Final revision date: 2012-06-30
 
 
Acceptance date: 2012-06-30
 
 
Publication date: 2012-06-30
 
 
Corresponding author
Iwona Chrzanowska   

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Studiów Edukacyjnych Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2012;5(1):163-176
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Learning disabilities are a problem of education in each country. Still there are no effective methods to counter the phenomenon. Research results indicate that learning disabilities are a common cause of dropping out of school. B. Fatyga in her scientific research shows that are other (most important, in the teachers’ opinions) reasons, for example – negligent parenting, lack of child care. Analysis shows that it is not due to pathology in the family, the poor economic situation of the family or a low level of education of the parents. It is possible that the cause of difficulties in learning (in some of the children) are dysfunctional communication patterns learned from the family environment.
 
REFERENCES (16)
1.
Abbeduto L., Rosenberg S., Th e communicative competence of mildly retarded adults, „Applied Psycholinguistics” 1980, nr 1.
 
2.
Abbeduto L., Davies B., Furman L., Solesby S., Identifying the referents of spoken messages: Th e use of context and clasifi cation requests by children with mental retardation and by non retarded children, „American Journal on Mental Retardation” 1991, nr 93.
 
3.
Abbeduto L., Nuccio J., Dynamic contextual variables and the directives of person with mental retardation, „American Journal on Mental Retardation” 1993, nr 5.
 
4.
Bartkowicz Z., Czynniki pozaintelektualne w uczeniu się upośledzonych umysłowo, [w:] Z. Sękowska, Wybrane zagadnienia z psychologii dzieci upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1983.
 
5.
Bernstein B., Odtwarzanie kultury, Warszawa 1990.
 
6.
Bliss L.S., Th e development of listener-adapted communication by educable mentally impaired children, „Journal of Communication Disorders” 1984, nr 6.
 
7.
Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina, [w:] I. Machaj (red.), Małe struktury społeczne, Lublin 2002.
 
8.
Borkowska A., Domańka Ł., Neuropsychologia kliniczna dziecka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2006.
 
9.
Fatyga B., Tyszkiewicz A., Zieliński P., Skala i powody wypadania uczniów z systemu edukacji w Polsce. Raport z badań odpadu szkolnego na terenie 32 gmin, ISP, CBOS, Warszawa 2001.
 
10.
Fisher M.A., Mother-child interaction in preverbal children with Down’s syndrome, „Journal of Speech and Hearing Disorders” 1987, nr 2.
 
11.
Giddens A., Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
12.
Głodkowska J., Poznanie ucznia szkoły specjalnej, WSiP, Warszawa 1999.
 
13.
Kościelska M., Oblicza upośledzenia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 
14.
Owens R.E., MacDonald J., Communicative uses of early speech of non delayed and Down’s syndrome children, „American Journal of Mental Defi ciency” 1982, nr 86. Tough J., Listening to Children Talking, Ward Lock Educational, London 1976.
 
15.
Smorowski J., Wpływ czynników pozaintelektualnych na diagnozę i kwalifi kacje do szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, „Szkoła Specjalna” 1994, nr 2.
 
16.
Twardowski A., Kształtowanie dialogowej kompetencji komunikacyjnej u uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, Wydawnictwo UAM, Poznań 2002.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top