The role of the primary education teacher in supporting parental efforts focused on the process of school adaptation of the child starting education
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska
 
 
Submission date: 2018-11-29
 
 
Final revision date: 2019-01-18
 
 
Acceptance date: 2019-01-18
 
 
Publication date: 2019-02-01
 
 
Corresponding author
Ewa Musiał
Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2018;19(3):171-188
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The aim: Early school education involves the family in the process of institutional education of children, in achieving common goals. In the minds of representatives of both environments, joint actions should serve the good of the child, its multilateral development, and meet the needs of school adaptation. The preparation of the child for the role of a student is already beginning at home. A family in which a child is brought up is undoubtedly the most important factor in his preparation for a new environment. When this preparation is carried out correctly, it significantly determines the use by the student starting institutional education of its development opportunities to reach the full potential. The experiences of the first days are the beginning of a difficult and complex process of adapting to the new environment. It is very important that the child as a student feels as comfortable as possible from the beginning. Method: Analysis of the literature. Results: The processes of school adaptation of a child starting school is optimized by the cooperation of parents and teachers. It results in: an increase in the propensity to help others, the development of trust and the recognition of similarities between group members in terms of intentions, values and attitudes. The climate of kindness and understanding created jointly by cooperating adults favours the child – the student – developing attitudes aimed at exploring the new environment, satisfying cognitive and social needs, and not focusing on defending against the unknown and incomprehensible.
 
REFERENCES (32)
1.
Brejnak W., Wybrane problemy dojrzałości szkolnej, „Życie Szkoły” 2009, nr 5.
 
2.
Buchnat M., Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, Leszno 2013.
 
3.
Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Wspomaganie rozwoju umysłowego trzylatków i dzieci starszych wolniej się rozwijających. Książka dla rodziców, terapeutów i nauczycieli przedszkola, WSiP, Warszawa 2004.
 
4.
Hendryk C., Wprowadzenie, [w:] C. Hendryk (red.), Nauczyciel wczesnej edukacji w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP, Szczecin 2013, s. 5.
 
5.
Kaczan R., Rycielski P., Co wiemy o sześciolatkach w szkole na podstawie badań?, www.eduentuzjasci.pl/images/stories/publikacje/IBE-EE-broszura-6-latek-co-wiemy.pdf [dostęp: 28.11.2019].
 
6.
Kanka L., Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacji dziecka trzyletniego do warunków przedszkola, s. 3, http://www.publikacje.edu.pl/p... [dostęp: 27.11.2019].
 
7.
Kamza A., Rozwój dziecka. Wczesny wiek szkolny. Wiek 5/6–8/9 lat, IBE, Warszawa 2014, http://eduentuzjasci.pl/images... [dostęp: 27.11.2019].
 
8.
Klus-Stańska D., Adaptacja szkolna siedmiolatków, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2004.
 
9.
Kochanowska E., Wspomaganie procesu adaptacji społeczno‐emocjonalnej dzieci sześcio-siedmioletnich do środowiska szkolnego. Program adaptacyjno‐socjoterapeutyczny „Moja szkoła – mój drugi dom”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko‐Biała 2012.
 
10.
Kupisiewicz C., Kupisiewicz M., Podstawy dydaktyki ogólnej, Polska Oficyna Wydawnicza BGW, Warszawa 2004.
 
11.
Kupisiewicz C., Słownik pedagogiczny, PWN, Warszawa 2009.
 
12.
Lubowiecka J., Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola, WSiP, Warszawa 2000.
 
13.
Matusiak H., Gil J., Kocjan M., Adaptacja szkolna pierwszoklasisty, http://www.spbraciejowka.pl/in... [dostęp: 28.11.2019].
 
14.
Michalak R., Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo UAM, Poznań 2013.
 
15.
Michalak R., Rola szkoły w procesie konstruowania przez dziecko roli czwartoklasisty, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2018, t. 37, z. 1, s. 116.
 
16.
Michalak R., Misiorna E., Konteksty dojrzałości szkolnej, [w:] R. Michalak (red.), Doradca Nauczyciela Sześciolatków, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.
 
17.
Mikolon M., Suświłło M., Pedagogiczne i teoretyczne aspekty kształcenia nauczycieli wychowania muzycznego, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Olsztyn 1999.
 
18.
Murawska B., Edukacja wczesnoszkolna. Wiek 5/6–8/9 lat, IBE, Warszawa 2014, http://eduentuzjasci.pl/images... [dostęp: 27.11.2019].
 
19.
Musiał E., Rola nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w niwelowaniu stresu związanego z podjęciem nauki szkolnej przez dzieci sześcioletnie, [w:] J. Malinowska, E. Jezierska-Wiejak (red.), Dziecko w sytuacji uczenia się. Codzienność w poznawaniu świata i siebie, Instytut Pedagogiki UWr, Wrocław.
 
20.
Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2001.
 
21.
Oleksa K., Trudności z adaptacją szkolną uczniów, „Życie Szkoły” 2016, nr 9.
 
22.
Płachecka J., Wszyscy gotowi?! Jak przygotować dziecko do szkoły, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, Warszawa 2007, https://docplayer.pl/4099189-W... [dostęp: 28.11.2019].
 
23.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego wraz z komentarzem, https://www.ore.edu.pl/wp-cont... [dostęp: 28.11.2019].
 
24.
Ratajek Z., Gotowość szkoły do podjęcia zadań edukacyjnych na poziomie kształcenia elementarnego, [w:] Z. Ratajek, M. Kwaśniewska (red.), Edukacja elementarna w zreformowanym systemie szkolnym, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2004.
 
25.
Tkacz T., Formalne i prywatne funkcje przestrzeni edukacyjnej, [w:] M. G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2008.
 
26.
Tyszkowa M., Badania nad uspołecznieniem i osobowością dzieci jedynych i mających rodzeństwo, [w:] M. Tyszkowa (red.), Rozwój dziecka w rodzinie i poza rodziną, Wydawnictwo UAM, Poznań 1985.
 
27.
Waloszek D., Czy dzieci sześcioletnie są gotowe do nauki w szkole? Refleksje na kanwie dyskusji społecznej dotyczącej zmiany w strukturze edukacji, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy Nauki Społeczne” 2013, nr 4.
 
28.
Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole,Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2014.
 
29.
Wiatrowska L., Obszary działań diagnostycznych, [w:] L. Wiatrowska, H. Dmochowska (red.), Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 
30.
Wiatrowska L., Współczesny sześciolatek, [w:] L. Wiatrowska, H. Dmochowska (red.), Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 
31.
Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia. Studium koncepcji Erica H. Eriksona, Wydawnictwo UMK, Toruń 1989.
 
32.
Znaniecki F., Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 1974.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top