The specificity of changes in the family as the natural system at the turn of the century
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska.
 
 
Submission date: 2016-09-20
 
 
Final revision date: 2017-05-16
 
 
Acceptance date: 2017-05-16
 
 
Publication date: 2017-09-29
 
 
Corresponding author
Małgorzata Dubis   

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska.
 
 
Marian Zdzisław Stepulak   

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji, Wydział Pedagogiki i Psychologii, ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin, Polska.
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2017;16(2):19-33
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The article is to take a scientific reflection on the specific nature of marriage and the family as a natural system at the turn of the twentieth and twenty-first centuries. The family can be seen in various aspects. Hence, we are talking about terms sociobiological naturalism, psychodynamic, learning, contextual approach and the approach system. The family as a natural system has its own characteristics, which together are the fundamental criteria for its analysis and description. These properties may include such as the principle of balance of power, identity, adaptability, shaping roles, hierarchical organization, ownership control, the properties of a rigid, cohesive system, organization, mechanization, centralization, domination, dynamism, variability, evolution. The last part of the article is devoted to the important elements related to the analysis of the transformation of the family system at the turn of the century.
 
REFERENCES (29)
1.
Bertalanffy L. von, Ogólna teoria systemów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1984.
 
2.
Bertalanffy L. von, Perspectives on General Systems Theory: Scientific-Phylosophical Studies, George Braziller, New York 1975.
 
3.
Bertalanffy L. von, Robots, Men and Minds, Harper, New York 1967.
 
4.
Burgess E.W., Locke H.J., The family, American Book Company, New York 1953.
 
5.
Buss D., Psychologia ewolucyjna. Jak wytłumaczyć społeczne zachowania człowieka?, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.
 
6.
Dubis M., Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2011.
 
7.
Dubis M., Rodzina jako środowisko kształtowania wartości u dzieci, [w:] W. Kowalski (red.), Rodzina wobec współczesnych wyzwań, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Lublin 2014.
 
8.
Dubis M., Świat wartości i plany życiowe licealistów, Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, Lublin 2013.
 
9.
Eibil-Eibesfeld I., Miłość i nienawiść, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
 
10.
Farnicka M., Liberska H., Transmisja międzypokoleniowa – procesy zachodzące na styku pokoleń, [w:] I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.
 
11.
Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1983.
 
12.
Lorenz K., I tak człowiek trafił na psa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 
13.
Lubański M., Informacja – system, [w:] M. Heller, M. Lubański, S.W. Ślaga (red.), Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, Warszawa 1982.
 
14.
Müllerowa L., Stanowski A., Lata wojny i okupacji (1939–1945), [w:]: J. Kłoczowski (red.), Chrześcijaństwo w Polsce, RW KUL, Lublin 1980.
 
15.
Namysłowska I., Terapia rodzin, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 
16.
Radochoński M., Rodzina jako system psychospołeczny, „Problemy Rodziny” 1986, nr 5. Rocznik Demograficzny 1972, GUS, Warszawa 1972.
 
17.
Rocznik Statystyczny 1961, GUS, Warszawa 1961.
 
18.
Ryś M., Systemowe ujęcie rodziny, [w:] E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. Fundacja Pomoc Rodzinie, Warszawa – Łomianki 1999.
 
19.
Sadowski W.N., Ogólna teoria systemów jako metateoria, „Prakseologia” 1973, nr 2. Sidor B., Psychospołeczne aspekty funkcjonowania młodzieży mającej rodzeństwo z niepełnosprawnością umysłową, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2005.
 
20.
Stepulak M.Z., Podejście systemowe we współczesnej psychologii polskiej, RW KUL, Lublin 1995.
 
21.
Stepulak M.Z., Relacyjność systemu rodzinnego, „Roczniki Teologiczne” 2007, t. LIV, z. 10.
 
22.
Stepulak M.Z., Zagrożenia osobowego rozwoju człowieka w systemie rodzinnym w warunkach wejścia Polski do Unii Europejskiej, [w:] J. Koperek (red.), Rodzina europejska, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2011.
 
23.
Stepulak M.Z., Relacyjny wymiar rozwoju osobowego w systemie rodzinnym, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2010.
 
24.
Stepulak M.Z., Spojrzenie na rodzinę polską z przełomu XIX I XX wieku, [w:] J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz (red.), Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno--kulturowych, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2009.
 
25.
Stuchliński J., Teoria systemów w ujęciu Ludwika von Bertalanffy’ ego, [w:] W. Gacparski, D. Miller (red.), Nauka. Technika. Systemy, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1981.
 
26.
Sujak E., Poradnictwo małżeńskie i rodzinne, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1988.
 
27.
Szlanta M., Religijne zmiany w rodzinie na podstawie polskiej posoborowej literatury teologiczne, Warszawa 2009 [niepublikowana praca doktorska. Archiwum PWT św. Jana Chrzciciela w Warszawie].
 
28.
Święs K., System. Aspekt społeczny, [w:] E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. XVIII, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
 
29.
Tomaszewski T. (red.), Psychologia, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1977.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top