Systemic family therapy as one of the methods of solving problems of children and adolescents
 
More details
Hide details
 
Submission date: 2021-11-20
 
 
Final revision date: 2021-12-21
 
 
Acceptance date: 2021-12-21
 
 
Publication date: 2021-12-31
 
 
Corresponding author
Emilia Grzesiak   

Zakład Edukacji Wielokulturowej i Badań nad Nierównościami Społecznymi, Wydział Studiów Edukacyjnych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań, Polska
 
 
Wychowanie w Rodzinie 2021;25(2):273-286
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Introduction. This article deals with the issue of systematic family therapy, which is one of the currently used forms of family support in difficult and crisis situations. The publication introduces this issue, explains the goals and general assumptions of the approach, with particular emphasis on the perspective of children and adolescents. Aim. The aim of the article is to present the general assumptions of systemic family therapy as one of the currently used forms of work with the family. Methods. Based on the literature on the subject, selected elements of family therapy have been described in terms of a systemic approach. Conclusions. The article proves that systemic family therapy can be a valuable alternative to individual therapies. It can be considered as one of the possible forms of coping with the problems of children and adolescents. The systemic approach gives a chance to get to know the observed problem in a multi-context way and to look at the experienced situation from a broader perspective.
 
REFERENCES (32)
1.
Barbaro, de B. (red.). (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
2.
Bauman, Z. (1998). O miejscu teatru w ponowoczesnej sztuce. W: J. Tyszka (red.), Teatr w miejscach nieteatralnych (ss. 23-32). Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humanoria.
 
3.
Bauman, Z. (2007). Płynne życie. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 
4.
Berger, P.L., Luckmann, T. (1983). Społeczne tworzenie rzeczywistości. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 
5.
Drożdżewicz, L. (1999). Ogólna teoria systemów. W: B. de Barbaro (red.), Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny (ss. 9–18). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
6.
Dudek, M. (2009). Teoretyczne podstawy terapii rodzin: wybrane problemy. Studia nad Rodziną, 13(1–2), 24–25.
 
7.
Goldenberg, H., Goldenberg, I. (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
8.
Goolishian, H.A., Anderson H. (1991). Esej o zmianie teorii i zmianie etyki: Spojrzenie historyczne i postrukturalne. AFTA Newsletter, winter 1991, 46, 6–10.
 
9.
Guttman, H.A. (1991). System theory, cybernetics and epistemology. W: A.S. Gurman, D.P. Kniskern, Handbook of family therapy (t. 2, ss. 41–62). New York: Brunner/Mazel.
 
10.
Hammond, R., Cheney, P., Pearsey, R. (2015). Sociology of the family textbook. Rocky Ridge Press. Pobrane 21.02.2024 z: http://freesociologybooks.com/.
 
11.
Hoffman, L.W., Lippitt, R. (1970). Mierzenie zmiennych życia rodzinnego. W: P. H. Mussen (red.), Podręcznik metod badania rozwoju dziecka. (t. 2, ss. 395–398). Warszawa: PWN.
 
12.
Izdebska, J. (2000). Dziecko w rodzinie u progu XX wieku – niepokoje i nadzieje. Białystok: Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana.
 
13.
Józefik, B., (2003a). Terapia jako proces współtworzenia nowych znaczeń i opowieści. Idee i praktyki narracyjne. W: L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin: od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (ss. 119–134). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane 21.02.2024 z https://core.ac.uk/download/pd....
 
14.
Józefik, B. (2003b). Rozwój myślenia systemowego a terapia rodzin. W: L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin: od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (ss. 19–31). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane 21.02.2024 z: https://core.ac.uk/download/pd....
 
15.
Józefik, B. (2003c). Założenia podejścia strategicznego a zmiana paradygmatu w terapii rodzin. W: L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin: od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (ss. 99–118). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane 21.02.2024 z: https://core.ac.uk/download/pd....
 
16.
Józefik, B., Górniak, L. (2003). Wprowadzenie. W: L. Górniak, B. Józefik (red.), Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin: od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji (ss. 11–18). Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pobrane 21.02.2024 z: https://core.ac.uk/download/pd....
 
17.
Keeney, B.P., Thomas, F.N. (1986). Cybernetic foundation of family therapy. W: F. P. Piercy, D.H. Sprenkle (red.), Family therapy sourcebook (ss. 262-287). New York, London: The Guilford Press.
 
18.
Kozdrowicz, E., (2010). Więź z rodzicami jako czynnik ochronny w profilaktyce. W: E. Bielecka (red.), Zagrożona młodość: innowacyjne formy interwencji społecznej (ss. 34–35). Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej.
 
19.
Lalak, D., Pilch, T. (1999). Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
 
20.
Namysłowska, I. (1997). Terapia rodzin. Warszawa: Springer, PWN.
 
21.
Pare, A.D. (1995). Of families and other cultures: The shifting paradigm of family therapy. Family Process, 31, 11–21. DOi: 10.1111/j.1545-5300.1995.00001.x.
 
22.
Rojewska, E. (2019). Terapia systemowa jako forma pomocy rodzinie. Roczniki Pedagogiczne, 11(47), 75-91. DOI: 10.18290/rped.2019.11.4-6.
 
23.
Satir, V. (2000). Terapia rodziny. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
24.
Simon, F. B., Stierlin, H. (1998). Słownik terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
25.
Simon, R. (2001). W cztery oczy: Rozmowy z twórcami terapii rodzin. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
26.
Słownik Języka Polskiego PWN. System [hasło]. Pobrane 01.10.2021 z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/sy....
 
27.
Stierlin, H., Rücker-Embden, I., Wetzel, N., Wirsching, M. (1997). Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 
28.
Systemowa terapia rodzin – komunikacja w rodzinie (2012). Studium Terapii Rodzin – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Materiały. R. Pietrzyk. Wrocław: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 
29.
Systemowa terapia rodzin – wprowadzenie do problematyki (2012). Studium Terapii Rodzin – Dolnośląskie Centrum Psychoterapii. Materiały. A. Juszyk-Mirek. Wrocław: Dolnośląskie Centrum Psychoterapii.
 
30.
Świętochowski, W. (2017). Rodzina w ujęciu systemowym. W: I. Janicka, H. Liberska (red.), Psychologia rodziny (ss. 21–45). Warszawa: PWN.
 
31.
Tomaszewski, T. (red.) (1977). Psychologia. Warszawa: PWN.
 
32.
Tucholska, S., Tucholska, K. (2008). Psychologia potrzeb dziecka, czyli: co dziecku trzeba do szczęścia? W: E. Sowińska, E. Szczurko, T. Guz, P. Marzec (red.), Dziecko: studium interdyscyplinarne (ss. 395–400). Lublin: Wydawnictwo KUL.
 
eISSN:2300-5866
ISSN:2082-9019
Journals System - logo
Scroll to top